ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นภิสพร มีมงคล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เจษฎา วรรณสินธุ์ 17
2 รัญชนา สินธวาลัย 15
3 ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร 8
4 สุธรรม นิยมวาส 7
5 วิริยะ ทองเรือง 4
6 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 4
7 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
8 เจริญยุทธ เดชวายุกุล 3
9 งบประมาณแผ่นดิน 2
10 เจริญ เจตวิจิตร 2
11 วิษณุ ราชเพ็ชร 1
12 ธวัชชัย ปลูกผล 1
13 โครงการวิจัย NRU 1
14 ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 1
15 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
16 อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต 1
17 อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย 1
18 เล็ก สีคง 1
19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
20 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
21 ชนิษฎา ชูสุข 1
22 ไม่มีข้อมูล 1
23 นาถพงศ์ เสนีย์รัตนประยูร 1
24 วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา 1
25 นริสสา พัฒนปรีชาวงศ์ 1
26 จันทิมา วิริยะนันทวงศ์ 1
27 ฟาริดา หลำเบ็ลส๊ะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2558 1
4 2556 1
5 2555 5
6 2554 1
7 2553 3
8 2551 2
9 2550 1
10 2547 1
11 2546 1
12 2545 1
13 543 42
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะการดำเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยาง กรณีศึกษา สหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2560
2 การวิเคราะห์สมบัติทางกลและต้นทุนของโลหะผสมอะลูมิเนียมเกรด 7075 ที่ผ่านกระบวนการทางความร้อน
ปี พ.ศ. 2558
3 การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะการดำเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยาง กรณีศึกษา สหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2556
4 การวิเคราะห์สมบัติทางกลและต้นทุนของโลหะผสมอะลูมิเนียมเกรด 7075 ที่ผ่านกระบวนการทางความร้อน
ปี พ.ศ. 2555
5 การศึกษากิจกรรมนักศึกษาที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
6 การออกแบบระบบการจัดการข้อมูลคลังอะไหล่แผนกวิศวกรรมการผลิต
7 การออกแบบระบบการจัดการข้อมูลคลังอะไหล่แผนกวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
8 การวิเคราะห์กิจกรรมนักศึกษาที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
9 การออกแบบระบบการจัดการเบิกจ่ายเครื่องมือช่างในโรงงานอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
ปี พ.ศ. 2554
10 การวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2553
11 การพัฒนาโมเดลต้นทุนการผลิตชิ้นส่วนโลหะด้วยกระบวนการโลหะกึ่งของแข็ง
12 การวิเคราะห์องค์ประกอบของความเครียดที่ส่งผลต่อสุขภาวะและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์
13 การพัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนขาเทียมโลหะด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกึ่งของแข็ง :
ปี พ.ศ. 2551
14 การผลิตวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียมเสริมแรงด้วย ซิลิกอนคาร์ไบด์พรุนที่สังเคราะห์จากไม้ยางพารา โดยวิธีอินพิลเทรชันด้วยความดัน
15 สมบัติทางกลและทางร้อนของซิลิคอนคาร์ไบด์พรุนและวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียมเสริมแรงด้วยซิลิคอนคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์จากยางไม้พารา
ปี พ.ศ. 2550
16 การสังเคราะห์ และศึกษาลักษณะถ่านพรุน และซิลิกอนคาร์ไบด์พรุนจากไม้ยางพารา
ปี พ.ศ. 2547
17 การผลิตและศึกษาคุณลักษณะของชิ้นส่วนบรอนซ์พรุน
ปี พ.ศ. 2546
18 การผลิตและศึกษาคุณลักษณะของชิ้นส่วนบรอนซ์พรุน
ปี พ.ศ. 2545
19 การพัฒนาเครื่องผลิตผงโลหะผสมเชิงกล