ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นภา ศิวรังสรรค์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- นภา ศิวะรังสรรค์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธาดา สืบหลินวงศ์ 4
2 สุดา เกียรติกำจรวงศ์ 4
3 วัชรี ดิษยบุตร 4
4 สมศรี เจริญเกียรติกุล 4
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
6 กฤษฎา วสันต์ธนารัตน์ 3
7 ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 3
8 วิไล อโนมะศิริ 3
9 สราวุฒิ สวัสดิกลาง 2
10 อุษา แสงวัฒนาโรจน์ 2
11 นิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล 2
12 หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ 2
13 อภิตา บุญศิริ 2
14 โศรดา กนกพานนท์ 2
15 จริยา บุญญวัฒน์ 2
16 สีรุ้ง ปรีชานนท์ 2
17 สีรุ้ง ปรีชานนท์ร 1
18 ศันสนีย์ คูณกลาง 1
19 อภิรดี อุดมสิน 1
20 สราวุฒิ สวัสดิ์กลาง 1
21 ดลนภา แก้วภา 1
22 สีรง ปรีชานนท์ 1
23 พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ 1
24 จิตติมา ฐิติธนนันท์ 1
25 ชญาณี เนื่องไชยลี 1
26 กิ่งกมล ชูนุกูลพงศ์ 1
27 ธีระดล รุ่งเรืองกิจไกร 1
28 รักชนก ธีรกวินสกุล 1
29 ประนอม รอดคำดี 1
30 Napa Siwarungson 1
31 รุจิรัตน์ ภารศิลป์ 1
32 จินดารมย์ ชวเจริญพันธ์ 1
33 กัลยกร วงศ์กาฬสินธุ์ 1
34 อังคาร ตั้นพันธ์ 1
35 วรรณวิมล ทรัพย์ดี 1
36 ทักษดนย์ วุฒิคุณ 1
37 จันทิมา จิรนุชนาฏ 1
38 เกษม พงษ์มณี 1
39 เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์ 1
40 ดลนภา ตนุนาถ 1
41 ศิริพร สิทธิประณีต 1
42 ทวีพร เกตุอร่าม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 3
2 2550 2
3 2549 3
4 2548 2
5 2547 1
6 2546 6
7 2545 1
8 2544 4
9 2543 3
10 2542 6
11 2540 9
12 2539 6
13 2538 2
14 2537 1
15 2536 2
16 2527 1
17 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การศึกษาคุณค่าด้านสุขภาพของน้ำพริกแกงชนิดไม่มีกะทิ และผลิตภัณฑ์โดยใช้การทดลองแบบ in vitro
2 การศึกษาคุณค่าด้านสุขภาพของน้ำพริกแกง และอาหารไทยโดยการใช้การทดลองแบบ invitro
3 การตรวจหาแบคทีเรีย Extremophile ในบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานผลิตสีที่มีสภาวะความเครียด
ปี พ.ศ. 2550
4 การศึกษาคุณค่าด้านสุขภาพของน้ำพริกแกงชนิดไม่มีกะทิ และผลิตภัณฑ์โดยใช้การทดลองแบบ in vitro
5 การสกัดก๊าซไฮโดรเจนและมีเธนจากน้ำเสีย โดยวิธีชีวภาพโดยใช้ Upflow Anaerobic Sludge Blanket แบบสองขั้นตอน
ปี พ.ศ. 2549
6 การผลิตแก๊สชีวภาพจากกากของแข็งที่ได้จากอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
7 การศึกษาคุณค่าด้านสุขภาพของน้ำพริกแกง และอาหารไทยโดยการใช้การทดลองแบบ in vitro
8 การแยกโปรตีนจากเศษหนังฟอกโครม ด้วยแอลคาไลน์โปรติเอสเพื่อใช้เป็นอาหารปลา
ปี พ.ศ. 2548
9 การพัฒนาสารเคลือบผิวผลไม้จากสารแขวนลอยของเชลแล้กในน้ำเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้เขตร้อนสามชนิด
10 การสกัดแอลคาไลน์โพรทีเอสจากน้ำหมักของ Bacillus subtilis TISTR 25 โดยใช้ระบบสารละลายน้ำสองวัฏภาคในหอสกัดโอลชูรัชตัน
ปี พ.ศ. 2547
11 การพัฒนาสารเคลือบผิวผลไม้จากสารแขวนลอยของเชลแล้กในน้ำเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้เขตร้อนสามชนิด
ปี พ.ศ. 2546
12 การหาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตนิวทรัลโปรติเอสทนร้อนจาก Bacillus cereus และลักษณะสมบัติของเอนไซม์ที่บริสุทธิ์บางส่วน
13 การใช้เอนไซม์ในกระบวนการเตรียมผ้าฝ้าย
14 การแยกโปรตีนจากเศษหนังฟอกโครมด้วยแอลคาไลน์โปรติเอสเพื่อใช้เป็นอาหารปลา
15 การแยกโปรตีนจากเศษหนังฟอกโครม ด้วยแอลคาไลน์โปรติเอสเพื่อใช้เป็นอาหารปลา
16 การแยกโปรตีนจากเศษหนังฟอกโครมด้วยแอลคาไลน์โปรติเอส เพื่อใช้เป็นอาหารปลา
17 การหาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตนิวทรัลโปรติเอสทนร้อนจาก Bacillus cereus และลักษณะสมบัติของเอนไซม์ที่บริสุทธิ์บางส่วน
ปี พ.ศ. 2545
18 การแยกโปรตีนจากเศษหนังฟอกโครมด้วยแอลคาไลน์โปรติเอสที่ใช้เป็นอาหารปลา
ปี พ.ศ. 2544
19 การสกัดแอลคาไลน์โพรทีเอสจากน้ำหมัก โดยใช้ระบบสารละลายน้ำสองวัฏภาคในหอสกัด
20 โครงการการใช้เอนไซม์ในกระบวนการเตรียมผ้าฝ้าย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
21 การผลิตไลเปสจาก Pseudomonas aeruginosa ในระดับถังหมัก 5 ลิตรแบบไม่ต่อเนื่อง
22 การใช้เอนไซม์ในกระบวนการเตรียมผ้าฝ้าย
ปี พ.ศ. 2543
23 แอลคาไลน์โปรติเอสจาก Bacillus subtilis mutant UUNN-1 และภาวะที่เหมาะสมของการผลิตของในถังหมักขนาด 5 ลิตรแบบไม่ต่อเนื่อง : รายงานผลวิจัย
24 การผลิตแอลคาโลน์โปรตีเอสจาก Bacillus subtilis TISTR 25 ในระดับถังหมักขนาด 5 ลิตร แบบไม่ต่อเนื่องในรูปผงและรูปตรึงบนโลพิเมอร์ เพื่อใช้ในการกำจัดโปรตีนในอุตสาหกรรม
25 การกำจัดสีน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมฟอกย้อมสิ่งทอ โดยกระบวนการตกตะกอนทางเคมี ด้วยโพลีเมอร์
ปี พ.ศ. 2542
26 การกำจัดสีน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมฟอกย้อมสิ่งทอ โดยกระบวนการตกตะกอนทางเคมีด้วยโพลีเมอร์ : รายงานผลการวิจัย
27 การสกัดโครเมียมออกจากเศษหนังฟอกโครม โดยวิธีการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ เพื่อการนำโปรตีนกลับมาใช้ประโยชน์ : รายงานผลการวิจัย
28 การบำบัดน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมยางด้วยวิธีทางเคมีและการประยุกต์ใช้ในการเพาะเห็ด
29 การกำจัดสีน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมฟอกย้อมสิ่งทอ โดยกระบวนการตกตะกอนทางเคมี ด้วยโพลีเมอร์
30 การตรึงเอนไซม์แอลคาไลน์โปรตีนเอสบนบีดโพลิอะคริลาไมค์และโพลิ (อะคริลาไมค์-โค-กรดเมทาคริลิก) โดยวิธีอินเวิรัสซัสเพนชันโพมิเมอไรเซซั่น
31 การทำให้บริสุทธิ์บางส่วนและการตรวจสอบลักษณะเฉพาะของไลเปสจาก Pseudomonas Aeruginosa
ปี พ.ศ. 2540
32 การทำให้บริสุทธิ์บางส่วนและการตรวจสอบลักษณะเฉพาะของไลเปสจาก Pseudomonas aeruginosa : รายงานผลการวิจัย
33 การตรึงเอนไซม์แอลคาไลน์โปรตีเอสบนบีดโพลิอะคริลาไมด์และโพลิ (อะคริลาไมด์-โค-กรดเมทาคริลิก) โดยวิธีอินเวิร์สซัสเพนชันโพลิเมอไรเซชัน : รายงานผลการวิจัย
34 การผลิตแอลคาไลน์โปรตีเอสจาก Bacillus subtilis TISTR 25 ในระดับถังหมัก 5 ลิตร แบบไม่ต่อเนื่อง
35 การโคลนยีนโปรตีเอสจาก Bacillus subtilis TISTR25 สู่ Escherichia coli ด้วยระบบหลอมกับจีเอสทียีน
36 การตรึงเอนไซม์แอลคาไลน์โปรตีนเอสบนบีดโพลิอะคริลาไมค์และโพลิ (อะคริลาไมค์-โค-กรดเมทาคริลิก) โดยวิธีอินเวิรัสซัสเพนชันโพมิเมอไรเซซั่น
37 การผลิตแอลคาโลน์โปรตีเอสจาก Bacillus subtilis TISTR 25 ในระดับถังหมักขนาด 5 ลิตร แบบไม่ต่อเนื่องในรูปผงและรูปตรึงบนโลพิเมอร์ เพื่อใช้ในการกำจัดโปรตีนในอุตสาหกรรม
38 ภาวะเหมาะสมเพื่อการผลิตไลเปสโดย Bacilluus spp.
39 การทำให้บริสุทธิ์บางส่วนและการตรวจสอบลักษณะเฉพาะของไลเปสจาก Pseudomonas Aeruginosa
40 ภาวะเหมาะสมเพื่อการผลิตไลเปสโดย Bacilluus spp.
ปี พ.ศ. 2539
41 การผลิต Lambda gt 11 DNA และ In vitro packaging misces เพื่อใช้ในงานพันธุวิศวกรรม
42 การทำการกลายพันธุ์ Bacillus subtilis TISTR 25 เพื่อเพิ่มการผลิตเอนไซม์แอลคาไลน์โปรตีเอสที่สูงขึ้น
43 การกลายพันธุ์เชื้อ Bacillus subtilis TISTR 25 เพื่อเพิ่มการผลิตเอนไซม์แอลคาไลน์โปรตีเอสให้สูงขึ้น : งานวิจัยฉบับสมบูรณ์
44 การกลายพันธุ์ Bacillus subtilis TISTR 25 เพื่อเพิ่มการผลิตแอลคาไลน์โปรตีเอส
45 ภาวะเหมาะสมเพื่อการผลิตไลเปส โดย Bacillus spp.
46 การทำให้บริสุทธิ์บางส่วนและการตรวจสอบลักษณะสมบัติของไลเปสจาก Pseudomonas aeruginosa
ปี พ.ศ. 2538
47 การทำการกลายพันธุ์ Bacillus subtilis TISTR 25 เพื่อเพิ่มการผลิตเอนไซม์แอลคาไลน์โปรตีเอสที่สูงขึ้น
48 การโคลนยีนโปรตีเอสจาก Bacillus subtilis TISTR 25
ปี พ.ศ. 2537
49 การทำกราฟโคโพลิเมอร์ไรเซชั่นของแป้งมันสำปะหลังด้วยรังสีเพื่อประโยชน์ทางเกษตรกรรม
ปี พ.ศ. 2536
50 การผลิต wavelengthgt 11 DNA และ In vitro packaging mixes เพื่อใช้ในงานพันธุวิศวกรรม
51 การผลิตเอนไซม์แอลคาไลน์โปรตีเอสโดยเชื้อ Bacillus Subtilis Tistr 25
ปี พ.ศ. 2527
52 ภาวะโภชนาการของเด็กระดับประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
53 การผลิต gt 11 DNA และ In vitro packaging misces เพื่อใช้ในงานพันธุ์วิศวกรรม