ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นภาภรณ์ พรหมชนะ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- นภาภรณ์ พรหมธนะ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมพร อิศวิลานนท์ 4
2 สุชาดา อุชชิน 4
3 สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์ 4
4 นงนุช โสรัตน์ 3
5 ธันวา จิตต์สงวน 2
6 เกียรติชัย เวษฎาพันธ์ 2
7 บัณฑิต มงคลวีราพันธ์ 2
8 วาสนา วงษ์รัตน์ 2
9 อภิสิทธิ์ อิสริยานุกูล 2
10 จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 2
11 เอื้อ สิริจินดา 2
12 อารมณ์ เทศแก้ว 2
13 ประเสริฐ อังสุรัตน์ 2
14 นภาพร อติวานิชยพงศ์ 2
15 จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 2
16 นงนุช ปรมาคม 2
17 วินัย พุทธกูล 2
18 ศานิต เก้าเอี้ยน 2
19 วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย 1
20 นายสิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย 1
21 ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช 1
22 ปิติ กันตังกุล 1
23 นายปราโมช ร่วมสุข 1
24 สุจามร ยิ้มละมัย 1
25 สาโรช เกตุแก้ว 1
26 เก็จไพลิน คำเพราะ 1
27 นิตยา อุปัชฌาย์ 1
28 นันทพร บัวเอี่ยม 1
29 เดชรัต สุขกำเนิด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 2
3 2552 3
4 2551 3
5 2550 1
6 2547 1
7 2529 1
8 543 25
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของราคายางพาราในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจากแกลบและเหง้ามันสำปะหลังในจังหวัดศรีสะเกษ
3 การจัดการโซ่อุปทานมังคุดเพื่อการส่งออกในจังหวัดจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2552
4 การวิเคราะห์ราคาขายและจุดคุ้มทุนการผลิตเส้นไหมอีรี่ในงานหัตถกรรม
5 ประเมินผลสัมฤทธิ์การส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรม และการสร้างความตระหนักด้านนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
6 การวิเคราะห์ราคาขายและจุดคุ้มทุนการผลิตไหมอีรี่ในงานหัตถกรรม
ปี พ.ศ. 2551
7 การวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง ปี 2550 ในเขตลุ่มแม่น้าป่าสัก จังหวัดลพบุรี
8 การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพเพื่อการส่งออก
9 ทัศนคติและการยอมรับเนื้อกวางของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2550
10 การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนปลูกหน่อไม้ฝรั่งในอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2547
11 การกำหนดเขตการใช้ที่ดินเพื่อพืชเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2529
12 ผลกระทบของนโยบายปัจจัยการผลิต ที่มีต่อพื้นที่เพาะปลูกผลผลิตเฉลี่ย และปริมาณการผลิตข้าวเป็นรายภาค