ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นภาพร หงษ์ภักดี
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สืบพงษ์ หงษ์ภักดี 3
2 สืบพงศ์ หงษ์ภักดี 3
3 อัจฉราวรรณ สุขเกิด 2
4 อัมพา เกียรติก้องคีรี 2
5 อำพัน พรหมบุตร 2
6 อนันต์ เติมสินวาณิช 2
7 อำพล ศิริพันธุ์ 2
8 สุวรรณิน คณานุวัฒน์ 2
9 สุชาดา นาคฤทธิ์ 2
10 สุดาภรณ์ อรุณดี 2
11 สุภา ทองคง 2
12 อำไพ หมื่นสิทธิ์ 2
13 สุวิมล ราชธนบริบาล 2
14 งบประมาณเงินรายได้ 2
15 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 2
16 อารยา ศานติสรร 2
17 จิตรี โพธิมามกะ 2
18 กุหลาบ รัตนสัจธรรม 2
19 สุรินทร์ นิยมางกูร 2
20 จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ 2
21 บุษกร สำโรงทอง 2
22 สมสุข โชติปาละกุล 2
23 พรเพ็ญ วรสิทธา 2
24 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 2
25 รัฐภูมิ ปาการเสรี 2
26 งบประมาณแผ่นดิน 2
27 วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 2
28 จริยา อ่อนฤทธิ์ 2
29 กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ 2
30 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 2
31 เจนวิทย์ พิทักษ์ 2
32 ชวลิต สันถวะโกมล 2
33 ธเนศ ต่วนชะเอม 2
34 นรา หัตถสิน 2
35 วิเชียร ทองสิน 2
36 บุญเฉิด โสภณ 2
37 วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ 2
38 เสาวรีย์ ตะโพนทอง 2
39 โชคชัย เดชรอด 2
40 เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ 2
41 ปิยวรรณ ประเสริฐศรี 2
42 เพ็ญศรี ฟองหิรัญรัตน์ 2
43 รัชนี แสงศิริ 2
44 วิทยา อินทรพิมล 2
45 ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล 2
46 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2
47 ธราธิป พุ่มกำพล 2
48 นภาพร นิลาภรณ์กุล 2
49 นันทวรรณ เจริญจิตต์ 2
50 บัณฑิต ศรีเมือง 2
51 ศักดิ์ชาย นาคนก 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 2
3 2551 1
4 2550 5
5 2549 2
6 2548 3
7 2547 1
8 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ของแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำมูล และแม่น้ำสาขาในจังหวัดอุบลราชธานี : กรณีศึกษา หาดพัทยาน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2553
2 เส้นทางการท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรม โดยชุมชนมีส่วนร่วม พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
3 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ของแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำมูล และแม่น้ำสาขา ในจังหวัดอุบลราชธานี : ศึกษากรณี หาดพัทยาน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2551
4 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการความเชื่อมั่นทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ปี พ.ศ. 2550
5 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ของแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำมูล และแม่น้ำสาขาในจังหวัดอุบลราชธานี : กรณีศึกษา หาดพัทยาน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
6 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2548 จังหวัดอุบลราชธานี
7 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
8 กรณีศึกษา : การเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีในการจัดทำบัญชีของธุรกิจ ในเขตอำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
9 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผบสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาขาการบัญชี
ปี พ.ศ. 2549
10 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการด้านที่พักแบบชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษา บ้านศรีไค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
11 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเทียวอย่างยังยืนของแหล่งท่องเที่ยวริมแม่นำมูลและแม่น้ำสาขาในจังหวัดอุบลราชธานี:กรณีศึกษาหาดพัทยาน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2548
12 การเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีในการจัดทำบัญชีธุรกิจในเขตอำเภอเมืองและอำเภอวาริชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
13 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2548 จังหวัดอุบลราชธานี
14 กรณีศึกษา : การเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีในการจัดทำบัญชีของธุรกิจในเขตอำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2547
15 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
16 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผบสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาขาการบัญชี