ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นภาพร วาณิชย์กุล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรรณี นิธิยานันท์ 4
2 สุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์ 3
3 ณภากุล โรจนสุภัค 3
4 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 3
5 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 3
6 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 3
7 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 3
8 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 2
9 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 2
10 กฤช ลี่ทองอิน 2
11 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
12 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2
13 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
14 Napaporn Wanitkun 2
15 ศิริวรรณ สันทัด 2
16 สุวดี ไกรพ้น 2
17 Suchada Pattaramongkolrit 2
18 ทัศนีย์ ตั้งตรงจิตต์ 2
19 เถลิงศรี ศรทรง 2
20 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
21 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
22 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
23 ณัฐวุฒิ ส่งแสง 1
24 สุภา เพ่งพิศ 1
25 Paiboon Suriyawongpaisarn 1
26 สมชาย วิริดิรมย์กุล 1
27 ไม่มีข้อมูล 1
28 สมชาย ลี่ทองอิน 1
29 ริชาร์ด ออสบอร์น 1
30 บุศราภรณ์ เพชรรุ่ง 1
31 สายชล คล้อยเอี่ยม 1
32 รอย แบทเทอร์แฮม 1
33 Supa Pengpid 1
34 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ 1
35 จเร วิชาไทย 1
36 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
37 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 1
38 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
39 สถาบันวิจัยและประเมินผลเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1
40 ทิพา ต่อสกุลแก้ว 1
41 Chularat Tanprasert 1
42 ธีระวัฒน์ วงษ์ศรีสังข์ 1
43 สุธิดา กุลวัฒนาภรณ์ 1
44 ชัยวุฒิ สีทา 1
45 เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์ 1
46 จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ 1
47 Australia. Deakin University 1
48 นิพนธ์ เจริญกิจการ 1
49 วชิรศักดิ์ วานิชชา 1
50 Suthida Goollawattanaporn 1
51 สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร 1
52 Nipon Charoenkitkarn 1
53 Vajirasak Vanijja 1
54 Osborne, Richard 1
55 Wannee Nitiyanant 1
56 Supinda Ruangjiratain 1
57 วีรนุช รอบสันติสุข 1
58 Ketsarin Utriyaprasit 1
59 Tipa Toskulkao 1
60 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 1
3 2553 2
4 2551 1
5 2541 1
6 2536 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาคู่มือการดำเนินการ การบริการแบบบูรณาการประชาชนเป็นศูนย์กลาง
2 ติดตามประเมินผลนโยบายทีมหมอครอบครัว
ปี พ.ศ. 2557
3 ความแตกฉานทางสุขภาพของคนไทย
ปี พ.ศ. 2553
4 เครื่องมือประเมินระบบสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
5 เครื่องมือประเมินนโยบายการบริการสุขภาพ ความร่วมมือการบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน ในการป้องกันและจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ปี พ.ศ. 2551
6 โครงการพัฒนาระบบบูรณาการการป้องกันและจัดการโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงระยะที่ 1 กรณีจังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2541
7 อุบัติการณ์ของโรคในสตรีไทยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลศิริราช
ปี พ.ศ. 2536
8 อุบัติการณ์ของโรคในสตรีไทยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลศิริราช