ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม)
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พงษ์สันติ์ สีจันทร์ 16
2 ศุภชัย อำคา 12
3 ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ 10
4 จิรวัฒน์ พุ่มเพชร 7
5 วัลยา แซ่เตียว 6
6 นางสาววัลยา แซ่เตียว 5
7 ชวลิต ฮงประยูร 5
8 สุชาดา กรุณา 4
9 ฝอยฝา ชุติดำรง 4
10 ชัยสิทธิ์ ทองจู 3
11 อัญธิชา พรมเมืองคุก 3
12 เกวลิน ศรีจันทร์ 3
13 สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ 2
14 เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ 2
15 สามารถ เศรษฐวิทยา 2
16 พิบูลย์ กังแฮ 2
17 ศุภลักษณ์ ภิญโญสรรพกิจ 2
18 อุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ 2
19 จิรัฐินาฏ ถังเงิน 2
20 เธียร วิทยาวรากุล 2
21 คนึงรัตน์ คำมณี 2
22 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 2
23 สิรินภา ช่วงโอภาส 2
24 ชัชชัย แก้วสนธิ 2
25 เอมอร อังสุรัตน์ 2
26 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 2
27 พิเชษฐ์ สืบสายพรหม 1
28 ศาสตราจารย์พิเศษดร.สันทัด โรจนสุนทร 1
29 รัชนี ฮงประยูร 1
30 จรัสศรี ผลคำ 1
31 ไชยสิทธิ์ เอนกสัมพันธ์ 1
32 พงศ์พันธ์ เหลืองวิไล 1
33 ไพบูลย์ ชั้นเจริญศรี 1
34 วิภาวรรณ ท้ายเมือง 1
35 ยงยุทธ โอสถสภา 1
36 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
37 กุมุท สังขศิลา 1
38 สุวรรณี ศรีทองอินทร์ 1
39 เอิบ เขียวรื่นรมณ์ 1
40 มานิต ลาเกลี้ยง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 5
3 2554 4
4 2553 5
5 2552 2
6 2551 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โครงการยุวหมอดิน สสวท.
2 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการเกิดดินและปัจจัยเชิงพื้นที่ที่มีผลต่อความแปรปรวนของดินที่ได้รับอิทธิพลจากเกลือในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2555
3 การวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ congenital hypothyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปี พ.ศ.2553
4 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดิน เหมืองลิกไนต์แม่เมาะ ปี 2554
5 โครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านดิน โรงไฟฟ้าราชบุรี
6 โครงการวิจัยสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง (สะโง๊ะ ห้วยแล้ง ผาตั้ง ห้วยน้ำขุ่น ปังค่า ปางอุ๋ง แม่โถ แม่สะเรียง แม่ลาน้อย แม่ปูนหลวง)
7 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ พร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปีพ.ศ.2554
ปี พ.ศ. 2554
8 สภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง
9 โครงการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดิน โรงไฟฟ้าราชบุรี ปี 2554 (EGAT ratchaburi 2554)
10 โครงการยุวหมอดิน สสวท
11 โครงการวิจัยสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง ปีพ.ศ.2554
ปี พ.ศ. 2553
12 การจัดทำแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ Congenital Hypothyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปีพ.ศ.2551 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS&IDD_2551)
13 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการเกิดดินและปัจจัยเชิงพื้นที่ ที่มีผลต่อความแปรปรวนของดินที่ได้รับอิทธิพลจากเกลือ ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
14 โครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรดิน โรงไฟฟ้าราชบุรี ปีพ.ศ.2552 (EGAT_ratchaburi 2552)
15 โครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยาเขตกำแพงแสน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
16 โครงการสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการ,,หลวง
ปี พ.ศ. 2552
17 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนเขตพื้นที่ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
18 โครงการยุวหมอดิน สสวท.
ปี พ.ศ. 2551
19 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดินโรงไฟฟ้าราชบุรี ปีพ.ศ.2551 (EGAT Ratchaburi_2551)
20 การศึกษาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่กับนาข้าว