ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นภสร โกวรรธนะกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
2 Kasidit Nootong 1
3 Waraporn Siriterm 1
4 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
5 Anawatch Mitpratan 1
6 Chayaporn Supachartwong 1
7 Jittima Chatchawansaisin 1
8 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
9 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
10 สิทธิพร แอกทอง 1
11 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
12 Acom Sornsute 1
13 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
14 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
15 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
16 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
17 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
18 Chariya Uiyyasathian 1
19 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
20 Chonticha Srisawang 1
21 ๋Janes, Gavin W. 1
22 สุมิตรา พูลทอง 1
23 รุ่งราวี ทองกันยา 1
24 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
25 ประคอง ชอบเสียง 1
26 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
27 ชอุ่ม มลิลา 1
28 กำจัด มงคลกุล 1
29 Yeshey Penjor 1
30 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
31 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
32 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
33 วินัย งามแสง 1
34 Phanphen Wattanaarsakit 1
35 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
36 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
37 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
38 Pantharee Boonsatorn 1
39 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
40 ไววิทย์ พุทธารี 1
41 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
42 Pornpimol Muanjai 1
43 Varunee Padmasankh 1
44 เอกชัย อดุลยธรรม 1
45 Walaisiri Muangsiri 1
46 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
47 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
48 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
49 สายฝน ควรผดุง 1
50 สิริพร สิวราวุฒิ 1
51 สมพร พรมดี 1
52 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
53 วาสนา เสียงดัง 1
54 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
55 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
56 Rajalida Lipikorn 1
57 Thada Jirajaras 1
58 Thanathon Sesuk 1
59 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
60 สุวดี ยาป่าคาย 1
61 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
62 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
63 สมชัย วัฒนการุณ 1
64 ศุกันยา ห้วยผัด 1
65 กระมล ทองธรรมชาติ 1
66 Suchin Arunsawatwong 1
67 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
68 อวย เกตุสิงห์ 1
69 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
70 ประธาน ดาบเพชร 1
71 กมลชนก ยวดยง 1
72 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
73 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
74 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
75 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
76 Chakkaphan Sutthirat 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
78 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
79 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
80 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
81 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
82 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
84 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
85 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
86 Boonchai Sangpetngam 1
87 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
88 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
89 กาญจนา แก้วเทพ 1
90 Srilert Chotpantarat 1
91 ศิริชัย ศิริกายะ 1
92 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
93 Chalermpol Leevailoj 1
94 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
95 Somying Tumwasorn 1
96 ธวัชชัย สันติสุข 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
99 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
100 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
101 สุวิชา ทองสิมา 1
102 วัลลภ แย้มเหมือน 1
103 สำเริง แย้มโสภี 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
105 คัคนางค์ มณีศรี 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
107 อุทัย บุญประเสริฐ 1
108 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
109 วิไล ชินธเนศ 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
111 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
112 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
113 Vanida Chantarateptawan 1
114 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
115 Kitpramuk Tantayaporn 1
116 Naiyana Chaiyabutr 1
117 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
118 Ampa Luiengpirom 1
119 Sompol Sanguanrungsirikul 1
120 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
121 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
122 บรรจง คณะวรรณ 1
123 Puttipongse Varavudhi 1
124 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
125 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
126 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
127 สุมา เมืองใย 1
128 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
129 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
130 ละอองทิพย์ เหมะ 1
131 วิมล เหมะจันทร 1
132 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
133 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
134 Jaitip Paiboon 1
135 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
136 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
137 วัฒนชัย สมิทธากร 1
138 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
139 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
140 Wilai Anomasiri 1
141 Kittisak Likhitwitayawuid 1
142 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
143 Vimolmas Lipipun 1
144 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
145 มยุรี ตันติสิระ 1
146 Supa Chantharasakul 1
147 Garnpimol C. Ritthidej 1
148 Sumphan Wongseripipatana 1
149 Panee Boonthavi 1
150 พรรณี กาญจนพลู 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2553 1
ผลงานวิจัย