ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นภวรรณ ตันติเวชกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Naphawan Tantiwetchakul
- นภวรรณ ตันติเวชกุล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศรินทรา นิตยวรรธนะ 5
2 Rangsit University. Graduted of University 2
3 วิฏราธร จิรประวัติ 2
4 บุศวรรณ นาคสู่สุข 2
5 มหาวิทยาลัยรังสิต. บัณฑิตวิทยาลัย 2
6 เกศริน รัตนพรรณทอง 2
7 ณัฐวุฒิ จงกิตติพงศ์ 2
8 Phanom Khlichaya 2
9 พนม คลี่ฉายา 2
10 รัตนา ทิมเมือง 2
11 จันทามาศ ธรรมพรพิพัฒน์ 1
12 วิราพร โชติปัญญา 1
13 ชนนิกานต์ เสริตานนท์ 1
14 สุบรรณ มณีมูล 1
15 สายฤดี พัฒนพงศานนท์ 1
16 อัชฌา สุทันกิตระ 1
17 ทิตา กนิษฐานนท์ 1
18 เบญจรัตน์ โอฬารกิจวานิช 1
19 วิไลกัญญา จันทร์ธิวัตรกุล 1
20 นราทิพย์ ณ ระนอง 1
21 ภทร ภทรภานุ ไชยเชียงของ 1
22 เศวต วัชรเสถียร 1
23 ปิยะฉัตร พรหมมา 1
24 วรงรอง เลื่อนลอย 1
25 พรปวีณ์ หงส์ไพฑูรย์ 1
26 ศิริชัย ศิริกายะ 1
27 Napawan Tantivejakul 1
28 ณัทภัฏ ปั้นจาด 1
29 พนา ทองมีอาคม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2557 2
3 2556 4
4 2555 6
5 2554 4
6 2553 4
7 2552 4
8 2548 1
9 2542 3
10 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสื่อสารในภาวะวิกฤต และชื่อเสียงองค์กรของสถาบันการเงิน
2 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเป็นตราสินค้าระดับโลก การรับรู้คุณภาพตราสินค้า และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
3 การวางตำแหน่งตราสินค้าประเทศสำหรับภาคส่วนการท่องเที่ยวของประเทศไทย
4 ค่านิยมและการใช้สื่อของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ เอ็กซ์และวายไทย
ปี พ.ศ. 2557
5 การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเสี่ยง และความตั้งใจใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภค
6 การสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของหน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ปี พ.ศ. 2556
7 การเปิดรับข่าวสาร ภาพลักษณ์ และพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินสัญชาติไทย
8 การเปิดรับข่าวสาร ความผูกพัน และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
9 รูปแบบการตัดสินใจซื้อของเจเนอเรชั่นวาย
10 กลยุทธ์การสร้างและการสื่อสารตราสินค้ารูปแบบการดำเนินชีวิต
ปี พ.ศ. 2555
11 เครื่องมือสื่อสารการตลาดและคุณภาพความสัมพันธ์ของแฟนฟุตบอลสโมสรฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก
12 การวิเคราะห์เนื้อหาสารประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการตลาดของสินค้าอุปโภคบริโภคบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
13 การรับรู้วิธีการส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจและผลต่อ พฤติกรรมผู้บริโภค
14 ความสัมพันธ์ของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดของตราสินค้าเครื่องสำอางกับการรับรู้คุณภาพตราสินค้า ทัศนคติ และความตั้งใจซื้อ
15 การวิเคราะห์เนื้อหาสารประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการตลาดของสินค้าอุปโภคบริโภคบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
16 เครื่องมือสื่อสารการตลาดและคุณภาพความสัมพันธ์ของแฟนฟุตบอลสโมสรฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก
ปี พ.ศ. 2554
17 การรับรู้และทัศนคติต่อแหล่งข้อมูลข่าวสารและพฤติกรรมการซื้อสินค้ากระเป๋าแบรนด์เนมบนระบบอินเทอร์เน็ต
18 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติและการมีส่วนร่วมโครงการ “เอสซีจี รักษ์น้ำเพื่ออนาคต” และความตั้งใจซื้อ
19 ประสิทธิผลของความสอดคล้องระหว่างธุรกิจหลักกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ต่อภาพลักษณ์องค์กร
20 กลยุทธ์การขยายตราสินค้าโทรศัพท์มือถือกับภาพลักษณ์ตราสินค้าหลัก ก่อนและหลังการขยายตราสินค้า
ปี พ.ศ. 2553
21 ความรู้ ความภักดีและคุณค่าตราสินค้าของสมาชิกชุมชนออนไลน์ของตราสินค้าแอปเปิ้ล
22 กลยุทธ์การสร้างบุคลิกภาพตราสินค้าของนิตยสารประเภทบ้านและการตกแต่ง การรับรู้และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
23 กลยุทธ์การสร้างบุคลิกภาพตราสินค้าของนิตยสารประเภทบ้านและการตกแต่งการรับรู้และความาตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
24 ความรู้ ความภักดีและคุณค่าตราสินค้าของสมาชิกชุมชนออนไลน์ของตราสินค้าแอปเปิ้ล
ปี พ.ศ. 2552
25 กลยุทธ์และประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7
26 ภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย
27 ภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย
28 กลยุทธ์และประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ปี พ.ศ. 2548
29 สถานภาพการดำเนินงานสื่อสารสุขภาพของหนังสือพิมพ์รายวัน
ปี พ.ศ. 2542
30 การวิเคราะห์อิทธิพลของภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ ตามแนวทฤษฎีการอบรมบ่มนิสัยทางวัฒนธรรมต่อเยาวชนในสถานศึกษา
31 การวิเคราะห์อิทธิพลของภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ตามแนวทฤษฎี การอบรมบ่มนิสัยทางวัฒนธรรมต่อเยาวชนในสถานศึกษา
32 การวิเคราะห์อิทธิพลของภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ตามแนวทฤษฎีการอบรมบ่มนิสัยทางวัฒนธรรมต่อเยาวชนในสถานศึกษา