ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นภดล พัฒนศิษอุบล
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- นภดล พัฒนะศิษอุบล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน
2 พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหัตถกรรมไม้ไผ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2553
3 ทัศนคติในการสร้างกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM) เพื่อเสริมสร้างการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4 ทัศนคติในการสร้างกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM) เพื่อเสริมสร้างการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2552
5 ทัศนคติในการสร้างกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM) เพื่อเสริมสร้างการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2548
6 รูปแบบการจัดการด้านการตลาดของตลาดทางเลือกกรณีศึกษา:สหกรณ์บุญนิยม ราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 การบริหารโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง