ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นภดล ทองนพเนื้อ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 กระบวนการเรียนรู้และการสืบทอดภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรเป็นอาหารและยา
ปี พ.ศ. 2544
2 กระบวนการเรียนรู้และการสืบทอดภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรเป็นอาหารและยา
ปี พ.ศ. 2543
3 การวิจัยอนาคตระบบยาของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2540
4 การเพิ่มประสิทธิผลการใช้ยาของผู้ป่วยโรคหอบหืด โดยการให้คำปรึกษาแนะนำในโรงพยาบาลตำรวจ
ปี พ.ศ. 2538
5 ระบบการให้บริการข้อมูลยาฉุกเฉินในโรงพยาบาลตำรวจ
ปี พ.ศ. 2534
6 การจัดตั้งระบบการติดตามผลการใช้ยากลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด ในผู้ป่วยนอก
ปี พ.ศ. 2521
7 ศึกษาการบริการด้านการแพทย์และเภสัชกรรมของทหารและตำรวจในประเทศไทย