ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นพวรรณ จงวัฒนา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภัสสร ลิมานนท์ 6
2 เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ 6
3 มยุรี นกยูงทอง 6
4 เกื้อ วงศ์บุญสิน 6
5 พัชราวลัย วงศ์บุญสิน 5
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
7 จุฑา มนัสไพบูลย์ 3
8 ระพีพรรณ หุ่นพานิช 2
9 อรวรรณ จันทนฤกษ์ 2
10 ดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน 2
11 อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ 2
12 ทวีศักดิ์ ปิยะกาญจน์ 2
13 ฑิฆัมพร เอี่ยมประกอบกิจ 1
14 รุ่งรัตน์ โกวรรธนะกุล 1
15 ปรียา รุ่งโสภาสกุล 1
16 วชิระ สิงหะคเชนทร์ 1
17 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
18 อรพินท์ บุนนาค 1
19 แน่งน้อย นะมาตร์ 1
20 บุษบา คุณาศิรินทร์ 1
21 จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์ 1
23 เทวี สวรรยาธิปัติ 1
24 ธเนศ เรืองณรงค์ 1
25 จุมพล รอดคำดี 1
26 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 1
27 สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์ 1
28 เกษณี โชคนำธัมนุกิจ 1
29 มานพ เอื้อศิลามงคล 1
30 เกศแก้ว ศรีงาม 1
31 ขนิษฐา เทียบทอง 1
32 ธีรภัทร์ สิริศรีธำรง 1
33 กาญจนา ปักษาศร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2544 3
2 2543 2
3 2542 4
4 2541 2
5 2540 1
6 2539 2
7 2537 2
8 2536 1
9 2535 2
10 2534 4
11 2533 1
12 2532 1
13 2530 1
14 2529 2
15 2528 2
16 2526 1
17 2525 1
18 2524 2
19 2523 1
20 2522 1
21 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2544
1 ผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อสภาวการณ์ของแรงงานข้ามชาติ : บทสรุปจากงานวิจัย
2 การย้ายถิ่นข้ามชาติกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอาเซียน : นโยบายและผลกระทบ
3 ผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อสภาวการณ์ของแรงงานข้ามชาติ กรณีศึกษาประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
4 ผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อสภาวการณ์ของแรงงานข้ามชาติ กรณีศึกษาประเทศไทย
5 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่น่าสนใจ : โครงการวิจัยปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมที่มีผลต่อแผนการเตรียมพฤติกรรมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2542
6 ข้อมูลผู้สูงอายุที่น่าสนใจ
7 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่น่าสนใจ : โครงการวิจัยปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมที่มีผลต่อแผนการเตรียมพฤติกรรมสุขภาพ
8 การย้ายถิ่นข้ามชาติกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอาเซียน : นโยบายและผลกระทบ
9 แบบแผนกการเจ็บป่วยและนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
10 แบบแผนการเจ็บป่วยและนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการ การรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุในประเทศไทย
11 แบบแผนกการเจ็บป่วยและนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2540
12 นโยบายการทำแท้งในทวีปยุโรปตะวันตก
ปี พ.ศ. 2539
13 โครงการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศในประเทศไทย
14 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
15 ความต้องการใช้ข้อมูลประชากรเพื่อการวางแผนธุรกิจ
16 ความแตกต่างของการใช้เวลาว่างในกิจกรรมนันทนาการของเยาวชนไทย
ปี พ.ศ. 2536
17 โครงการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศ ในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2535
18 โครงการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรี ขายบริการทางเพศในประเทศไทย
19 โครงการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศ : การศึกษาเฉพาะกรณี
ปี พ.ศ. 2534
20 โครงการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศ : การศึกษาเฉพาะกรณี
21 โครงการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศ : การศึกษาเฉพาะกรณี
22 Changes in Suburban Area North of Bangkok Metropolis an Integrated Ecological Study.
23 ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรของสตรีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่มิใช่เชิงเศรษฐกิจเกี่ยวกับบุตร
ปี พ.ศ. 2533
24 จำนวนบุตรที่คาดหวังของสตรีผู้อพยพลี้ภัยในประเทศไทย : กรณีศึกษาศูนย์อพยพลี้ภัยบ้านวินัยและศูนย์ผู้อพยพลี้ภัยบ้านนาโพธิ์
ปี พ.ศ. 2532
25 โครงการสำรวจการวางแผนครอบครัวของผู้อพยพลี้ภัยอินโดจีนในประเทศไทย พ.ศ. 2531 : ศูนย์เขาอีด่าง จังหวัดปราจีนบุรี และศูนย์บ้านวินัย จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2530
26 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการบุตรเพิ่มของสตรีไทย
ปี พ.ศ. 2529
27 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28 การเปิดรับสื่อมวลชนกับจำนวนบุตรที่ต้องการของสตรีไทยในชนบท
ปี พ.ศ. 2528
29 ระบบการจัดหมู่หนังสือของดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) สำหรับเอกสารด้านประชากรศาสตร์และข้อเสนอแนะ
30 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปีบริบูรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2526
31 การศึกษาการให้หัวเรื่องภาษาไทยในสาขาประชากรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2525
32 แบบแผนชีวิตชุมชนที่มีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีกะเหรี่ยง ที่กิ่งอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2524
33 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรในเขตกรุงเทพมหานคร
34 ปัจจัยที่ยังผลต่อการมีภาระ : ศึกษาเฉพาะกรณีลูกจ้างในสถานประกอบการอุตสาหกรรม ในจังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2523
35 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้บริการสาธารณสุข และการวางแผนครอบครัวของสตรีไทยในวัยเจริญพันธุ์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2522
36 รายงานเบื้องต้นโครงการวิจัยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
37 Changes in Suburban Area North of Bangkok Metropolis an Integrated Ecological Study.