ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นพร อึ้งอาภรณ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- นพร, อึ้งอาภรณ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สรญา แก้วพิทูลย์ 10
2 ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ 7
3 สีขาว เชื้อปรุง 5
4 ทุนจากสำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 4
5 ลิขิต มาตระกูล 3
6 รัตนา รุจิรกุล 3
7 อัชฌา พงศ์พิทักษ์ดำรง 2
8 สิริสุดา ฐานะปัตโต 2
9 พัชราภรณ์ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง 2
10 ขวัญมณี ลาธุลี 1
11 บุรทิน ขาภิรัฐ 1
12 นรพัชร์ ทาอินทร์ 1
13 ปารัช รัตนไชยพันธ์ 1
14 พรเทพ ราชนาวี 1
15 ปัทมา, ทองดี 1
16 สมจิตร กางนอก 1
17 เฟื่องฟ้า, เบญจโอฬาร 1
18 นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล 1
19 ธนพล โอฬาระชิน 1
20 ประทุมทอง ยาทุม 1
21 ศุภกฤต อุยวัฒนกุล 1
22 พรทิพย์ นิ่มขุนทด 1
23 พรพิไล ประพันธ์ประชา 1
24 รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ 1
25 พรพรรณ วัชรวิทูร 1
26 นลิน สิทธิธูรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 1
3 2556 3
4 2555 3
5 2554 1
6 2553 2
7 1086 1
8 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 รายงานการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ของเด็กวัยเรียนในจังหวัดสุรินทร์
2 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ ของเด็กวัยเรียนในจังหวัดสุรินทร์
3 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับประทานอาหารเค็มกับโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจและหลอดเลือด
ปี พ.ศ. 2559
4 โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและเด็กโดยโปรแกรมการเยี่ยมบ้าน
ปี พ.ศ. 2556
5 รายงานการวิจัยการตรวจหาและจำแนกพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์โดยวิธี Kato' Thick Smear
6 รายงานการวิจัยโครงการศึกษาภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา
7 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับของประชากรกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดสุรินทร์
ปี พ.ศ. 2555
8 พฤติกรรมการรับประทานอาหารเสริมและขนมที่มีรสเค็มของเด็กวัยก่อนเรียน
9 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ของเด็กวัยเรียนในจังหวัดสุรินทร์
10 โครงการศึกษาภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียนในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี พ.ศ. 2554
11 เอกสารคำสอน 615300 วิชา การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
ปี พ.ศ. 2553
12 การศึกษาภาวะโภชนาการเด็กวัยก่อนเรียนในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
13 การศึกษาภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 การพัฒนาฐานข้อมูลโรคพยาธิใบไม้ตับสำหรับวางแผนป้องกันและควบคุมในจังหวัดสุรินทร์