ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นพรัตน์ ศุทธิถกล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การเตรียมบุคลากรด้านการศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภูมิปัญญานักวิชาการอาวุโสเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู้ประชาคมอาเซียนในปี 2558
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสำหรับเตรียมทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภูมิปัญญานักวิชาการอาวุโส เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558
ปี พ.ศ. 2556
3 การเตรียมมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
ปี พ.ศ. 2555
4 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้วิชาค่ายพักแรมและการศึกษานอกสถานที่
5 รูปแบบการจัดการตลาดน้ำเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน
ปี พ.ศ. 2551
6 การพัฒนารูปแบบโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการ เพื่อแก้ปัญหาเยาวชนติดเกม
ปี พ.ศ. 2550
7 ประสิทธิผลการดำเนินงานของทุนสนับสนุนการศึกษาประเภทเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา กองทุนพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์