ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นพรัตน์ พบลาภ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดอ่างทอง
ปี พ.ศ. 2551
2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อพัฒนาชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร
3 การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
4 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ต่อชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2543
5 การติดตามผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตสถาบันราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2540
6 การพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดและดำเนินงาน ของวิทยาลัยพลศึกษา
7 การพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดและดำเนินงานของวิทยาลัยพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2539
8 การติดตามผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตสถาบันราชภัฏ