ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นพรัตน์ ผลาพิบูลย์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา 3
3 เรณา พงษ์เรืองพันธ์ 2
4 ศิริวรรณ ตันนุกูล 2
5 วิจิตรา ไชยขันธุ์ 1
6 เทียมศร ทองสวัสดิ์ 1
7 อุทุมพร พรนฤสุวรรณ 1
8 นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ 1
9 เบ็ญจา พลเสน 1
10 เพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์ 1
11 นวลศรี สายเชื้อ 1
12 นงคราญ ผาสุข 1
13 จรัสศรี รัมมะวาส 1
14 วิจิตร เทพบริรักษ์ 1
15 กรรณิการ์ ภังคานนท์ 1
16 อมรศรี เพชราวุฒิไกร 1
17 พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ 1
18 เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ 1
19 อัสนีย์ เสาวภาพ 1
20 มะลิวรรณ อุ่ยตระกูล 1
21 ปราณี วิเศษไชยศรี 1
22 ละออ ตันติศิรินทร์ 1
23 จารุวรรณ เสวกวรรณ 1
24 สมหมาย หิรัญนุช 1
25 ยุพดี สุวรรณคีรี 1
26 เรณุมาศ วิจิตรรัตนะ 1
27 สุพัตรา ตันติลีปิกร 1
28 จิตรลดา เลอชุค 1
29 สมบัติ เดชะ 1
30 วาสนา เลอวิทย์วรพงศ์ 1
31 สุรีรัตน์ ภู่บุญธรรม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2532 1
2 2530 1
3 2527 4
4 2526 5
5 2524 2
6 2523 3
7 2522 2
8 2521 3
9 2520 4
10 2519 5
11 2518 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2532
1 การศึกษาความต้องการการศึกษาต่อในสาขาเฉพาะทางการพยาบาลระดับปริญญาโทของพยาบาล
ปี พ.ศ. 2530
2 การศึกษาความต้องการการศึกษาต่อในสาขาเฉพาะทางการพยาบาลระดับปริญญาโทของพยาบาล
ปี พ.ศ. 2527
3 บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในงานสาธารณสุขมูลฐานตามการรายงาน ของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ภาคกลาง
4 บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในงานสาธารณสุขมูลฐานตามการรายงาน ของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนภาคเหนือ
5 บทบาทของพยาบาลวิชาชีพ ในงานสาธารณสุขมูลฐานตามการรายงาน ของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6 บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในงานสาธารณสุขมูลฐานตามการรายงาน ของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ภาคใต้
ปี พ.ศ. 2526
7 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคัดสรรกับระดับการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยที่มีกลุ่มอาการเนปโฟรติค
8 ความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพต่อการวางแผนการพยาบาลสำหรับผู้ป่วย ในโรงพยาบาล
9 ความคาดหวังของผู้สอนและผู้ใช้เกี่ยวกับลักษณะที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตร์บัณฑิตพยาบาล
10 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคัดสรรกับระดับการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยที่มีกลุ่มอาการเนปโฟรติค
11 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้อิทธิพลของสภาพแวดล้อมคัดสรรในคลีนิค กับความคิดเห็นต่อวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2524
12 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการและการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
13 การศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกวิชาชีพพยาบาล ของนักเรียนพยาบาลในโรงเรียนพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม
ปี พ.ศ. 2523
14 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "เฮโมดัยอาลัยซิส" สำหรับนักศึกษาพยาบาลระดับอนุปริญญา
15 ความคิดเห็นของผู้ป่วยเกี่ยวกับความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
16 การให้บริการสาธารณสุขมูลฐานของพยาบาลในสถานสุขภาพอนามัย สังกัดรัฐบาล
ปี พ.ศ. 2522
17 การศึกษาเรื่องการปฏิบัติตนเองของผู้ป่วยโรคหัวใจ
18 ความพึงพอใจในงานของครูปฏิบัติการคลีนิค ในโรงพยาบาล สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ
ปี พ.ศ. 2521
19 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "ไดอะลัยสิสทางช่องท้อง" สำหรับนักศึกษาพยาบาลระดับอนุปริญญา
20 ความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐ
21 ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับการบริหารวิทยาลัยพยาบาล ในกองงานวิทยาลัยพยาบาล
ปี พ.ศ. 2520
22 ความคิดเห็นของผู้ป่วยและพยาบาลต่อกิจกรรมการพยาบาลในโรงพยาบาล ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
23 ความคิดเห็นของพยาบาลเกี่ยวกับสวัสดิการในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม และทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร
24 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนการสอนของโรงเรียนพยาบาล ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ
25 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาการพยาบาลรากฐานเรื่อง "การทำแผล" สำหรับนักศึกษาพยาบาลปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2519
26 การสร้างแบบสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจในงานของพยาบาล
27 แบบจำลองหลักสูตรอาหารและโภชนาการศึกษา ระดับประถมศึกษา
28 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการของพยาบาล ในโรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร
29 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการบริหารของโรงเรียนพยาบาล ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ
30 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2518
31 ความพึงพอใจในงานของพยาบาลในโรงพยาบาล กรุงเทพมหานคร