ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นพรัตน์ ผลาพิบูลย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา 3
3 เรณา พงษ์เรืองพันธ์ 2
4 ศิริวรรณ ตันนุกูล 2
5 นวลศรี สายเชื้อ 1
6 กรรณิการ์ ภังคานนท์ 1
7 พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ 1
8 เทียมศร ทองสวัสดิ์ 1
9 วิจิตร เทพบริรักษ์ 1
10 เบ็ญจา พลเสน 1
11 จรัสศรี รัมมะวาส 1
12 ปราณี วิเศษไชยศรี 1
13 อัสนีย์ เสาวภาพ 1
14 ละออ ตันติศิรินทร์ 1
15 จารุวรรณ เสวกวรรณ 1
16 วิจิตรา ไชยขันธุ์ 1
17 นงคราญ ผาสุข 1
18 นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ 1
19 วาสนา เลอวิทย์วรพงศ์ 1
20 สมบัติ เดชะ 1
21 ยุพดี สุวรรณคีรี 1
22 สมหมาย หิรัญนุช 1
23 มะลิวรรณ อุ่ยตระกูล 1
24 จิตรลดา เลอชุค 1
25 เรณุมาศ วิจิตรรัตนะ 1
26 อมรศรี เพชราวุฒิไกร 1
27 เพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์ 1
28 สุรีรัตน์ ภู่บุญธรรม 1
29 สุพัตรา ตันติลีปิกร 1
30 เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ 1
31 อุทุมพร พรนฤสุวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2527 4
2 2526 5
3 2524 2
4 2523 3
5 2522 2
6 2521 3
7 2520 4
8 2519 5
9 2518 1
10 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2527
1 บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในงานสาธารณสุขมูลฐานตามการรายงาน ของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ภาคกลาง
2 บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในงานสาธารณสุขมูลฐานตามการรายงาน ของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนภาคเหนือ
3 บทบาทของพยาบาลวิชาชีพ ในงานสาธารณสุขมูลฐานตามการรายงาน ของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในงานสาธารณสุขมูลฐานตามการรายงาน ของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ภาคใต้
ปี พ.ศ. 2526
5 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคัดสรรกับระดับการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยที่มีกลุ่มอาการเนปโฟรติค
6 ความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพต่อการวางแผนการพยาบาลสำหรับผู้ป่วย ในโรงพยาบาล
7 ความคาดหวังของผู้สอนและผู้ใช้เกี่ยวกับลักษณะที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตร์บัณฑิตพยาบาล
8 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคัดสรรกับระดับการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยที่มีกลุ่มอาการเนปโฟรติค
9 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้อิทธิพลของสภาพแวดล้อมคัดสรรในคลีนิค กับความคิดเห็นต่อวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2524
10 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการและการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
11 การศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกวิชาชีพพยาบาล ของนักเรียนพยาบาลในโรงเรียนพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม
ปี พ.ศ. 2523
12 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "เฮโมดัยอาลัยซิส" สำหรับนักศึกษาพยาบาลระดับอนุปริญญา
13 ความคิดเห็นของผู้ป่วยเกี่ยวกับความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
14 การให้บริการสาธารณสุขมูลฐานของพยาบาลในสถานสุขภาพอนามัย สังกัดรัฐบาล
ปี พ.ศ. 2522
15 การศึกษาเรื่องการปฏิบัติตนเองของผู้ป่วยโรคหัวใจ
16 ความพึงพอใจในงานของครูปฏิบัติการคลีนิค ในโรงพยาบาล สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ
ปี พ.ศ. 2521
17 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "ไดอะลัยสิสทางช่องท้อง" สำหรับนักศึกษาพยาบาลระดับอนุปริญญา
18 ความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐ
19 ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับการบริหารวิทยาลัยพยาบาล ในกองงานวิทยาลัยพยาบาล
ปี พ.ศ. 2520
20 ความคิดเห็นของผู้ป่วยและพยาบาลต่อกิจกรรมการพยาบาลในโรงพยาบาล ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
21 ความคิดเห็นของพยาบาลเกี่ยวกับสวัสดิการในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม และทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร
22 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนการสอนของโรงเรียนพยาบาล ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ
23 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาการพยาบาลรากฐานเรื่อง "การทำแผล" สำหรับนักศึกษาพยาบาลปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2519
24 การสร้างแบบสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจในงานของพยาบาล
25 แบบจำลองหลักสูตรอาหารและโภชนาการศึกษา ระดับประถมศึกษา
26 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการของพยาบาล ในโรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร
27 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการบริหารของโรงเรียนพยาบาล ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ
28 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2518
29 ความพึงพอใจในงานของพยาบาลในโรงพยาบาล กรุงเทพมหานคร