ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นพร, อึ้งอาภรณ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- นพร อึ้งอาภรณ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สรญา แก้วพิทูลย์ 10
2 ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ 7
3 สีขาว เชื้อปรุง 5
4 ณัฏฐวุฒิ, แก้วพิทูลย์ 4
5 สรญา, แก้วพิทูลย์ 4
6 ทุนจากสำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 4
7 ลิขิต มาตระกูล 3
8 รัตนา รุจิรกุล 3
9 สิริสุดา ฐานะปัตโต 2
10 สีขาว, เชื้อปรุง 2
11 ลิขิต, มาตระกูล 2
12 รัตนา, รุจิรกุล 2
13 อัชฌา พงศ์พิทักษ์ดำรง 2
14 พัชราภรณ์ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง 2
15 เฟื่องฟ้า, เบญจโอฬาร 1
16 พรทิพย์, นิ่มขุนทด 1
17 ปัทมา, ทองดี 1
18 พัชราภรณ์, วงศ์แก้วโพธิ์ทอง 1
19 ศุภกฤต อุยวัฒนกุล 1
20 ประทุมทอง ยาทุม 1
21 พรทิพย์ นิ่มขุนทด 1
22 นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล 1
23 อัชฌา, พงศ์พิทักษ์ดำรง 1
24 ธนพล โอฬาระชิน 1
25 พรพิไล ประพันธ์ประชา 1
26 นลิน สิทธิธูรณ์ 1
27 พรเทพ ราชนาวี 1
28 รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ 1
29 ศุภกฤต, อุยวัฒนกุล 1
30 พรพรรณ วัชรวิทูร 1
31 จักริน ขาวรัตน์ 1
32 นรพัชร์ ทาอินทร์ 1
33 ปารัช รัตนไชยพันธ์ 1
34 ขวัญมณี ลาธุลี 1
35 บุรทิน ขาภิรัฐ 1
36 สมจิตร กางนอก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 1
3 2558 1
4 2556 7
5 2555 3
6 2554 4
7 2553 2
8 1086 1
9 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 รายงานการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ของเด็กวัยเรียนในจังหวัดสุรินทร์
2 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ ของเด็กวัยเรียนในจังหวัดสุรินทร์
3 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับประทานอาหารเค็มกับโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจและหลอดเลือด
ปี พ.ศ. 2559
4 โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและเด็กโดยโปรแกรมการเยี่ยมบ้าน
ปี พ.ศ. 2558
5 การนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์เพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป
ปี พ.ศ. 2556
6 รายงานการวิจัยการตรวจหาและจำแนกพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์โดยวิธี Kato' Thick Smear
7 การตรวจหาและจำแนกพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธี Kato’ Thick Smear
8 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงสำหรับป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์ โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
9 โครงการศึกษาภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียน ในเขตพื$นที&รอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10 รายงานการวิจัยโครงการศึกษาภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา
11 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับของประชากรกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดสุรินทร์
12 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับของประชากรกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดสุรินทร์
ปี พ.ศ. 2555
13 พฤติกรรมการรับประทานอาหารเสริมและขนมที่มีรสเค็มของเด็กวัยก่อนเรียน
14 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ของเด็กวัยเรียนในจังหวัดสุรินทร์
15 โครงการศึกษาภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียนในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี พ.ศ. 2554
16 การศึกษาภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา
17 ภาวะโภชนาการผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์
18 การศึกษาภาวะโภชนาการเด็กวัยก่อนเรียนในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
19 เอกสารคำสอน 615300 วิชา การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
ปี พ.ศ. 2553
20 การศึกษาภาวะโภชนาการเด็กวัยก่อนเรียนในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
21 การศึกษาภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 การพัฒนาฐานข้อมูลโรคพยาธิใบไม้ตับสำหรับวางแผนป้องกันและควบคุมในจังหวัดสุรินทร์