ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นพมาศ นามแดง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ศักยภาพการปลูกผักพื้นบ้านเชิงการค้าในจังหวัดอุบลราชธานี
2 ปัจจัยบางอย่างที่มีผลต่อการพัฒนาทุ่งหญ้าพืชอาหารสัตว์ในฟาร์มโคนม กรณีศึกษา:กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
3 ความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
4 การคัดเลือกต้นตอตระกูลมะเขือต้านทานโรคเหี่ยวเขียว (Ralstonia solanacearum) ในการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมชั่วที่ 1
ปี พ.ศ. 2546
5 อิทธิพลของจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective Microoganisms (EM) ที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวเจ้าสายพันธุ์ กข7 และขาวดอกมะลิ 105 ในดินชุดร้อยเอ็ด
6 อิทธิพล Effective Microorganism (EM)ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวเจ้า สายพันธุ์ข้าวมะลิ 105 ในดินชุดร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ. 2545
7 การศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของหญ้าอุบลพาสพาลัม [Paspalum atratum cv. Ubon]