ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 43
2 วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ 4
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 2
4 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 2
5 เพ็ญแข บุญสิทธิ์ 2
6 Varunee Padmasankh 1
7 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
8 Walaisiri Muangsiri 1
9 Pornpimol Muanjai 1
10 ไววิทย์ พุทธารี 1
11 สมชาย สดับสร้อย 1
12 เอกชัย อดุลยธรรม 1
13 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
14 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
15 ประธาน ดาบเพชร 1
16 กมลชนก ยวดยง 1
17 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
18 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
19 อวย เกตุสิงห์ 1
20 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
21 Thada Jirajaras 1
22 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
23 Rajalida Lipikorn 1
24 วัลภา นิลเขต 1
25 สมมาต คำวัจนัง 1
26 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
27 วิชัย พวงภาคีสิริ 1
28 สายฝน ควรผดุง 1
29 วาสนา ค้ำคูณ 1
30 วิระ จันทราสา 1
31 สิริพร สิวราวุฒิ 1
32 วาสนา เสียงดัง 1
33 สนธยา รักษากิจ 1
34 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
35 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
36 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
37 วีระชัย ผลทิพย์ 1
38 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
39 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
40 สมพร นามพรหม 1
41 รัชนี ยุตรินทร์ 1
42 สุวดี ยาป่าคาย 1
43 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
44 ทองขาว โคตรโยธา 1
45 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
46 อุมา สุคนธมาน 1
47 ศิริชัย ศิริกายะ 1
48 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
49 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
50 จรัส โพธิศิริ 1
51 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
52 วิชัย ราษฎร์ศิริ 1
53 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
54 วัชรา เล่าเรียนดี 1
55 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
56 สมนึก แสงวิเชียร 1
57 ทวีศักดิ์ จันทรสาร 1
58 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
59 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
60 Chariya Uiyyasathian 1
61 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
62 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
63 กระมล ทองธรรมชาติ 1
64 Thanathon Sesuk 1
65 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
66 Suchin Arunsawatwong 1
67 สมพร พรมดี 1
68 ศุกันยา ห้วยผัด 1
69 สมชัย วัฒนการุณ 1
70 Acom Sornsute 1
71 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
72 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
73 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
74 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
75 Pantharee Boonsatorn 1
76 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
77 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
78 วิทยา วงษ์สมาน 1
79 ๋Janes, Gavin W. 1
80 ประคอง ชอบเสียง 1
81 พรรณี กาญจนพลู 1
82 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
83 รุ่งราวี ทองกันยา 1
84 กำจัด มงคลกุล 1
85 Yeshey Penjor 1
86 สุมิตรา พูลทอง 1
87 สุมา เมืองใย 1
88 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
89 Ampa Luiengpirom 1
90 บรรจง คณะวรรณ 1
91 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
92 Naiyana Chaiyabutr 1
93 Puttipongse Varavudhi 1
94 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
95 ละอองทิพย์ เหมะ 1
96 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
97 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
98 สิทธิพร แอกทอง 1
99 Chayaporn Supachartwong 1
100 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
101 Anawatch Mitpratan 1
102 Kasidit Nootong 1
103 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
104 Waraporn Siriterm 1
105 Jittima Chatchawansaisin 1
106 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
107 วินัย งามแสง 1
108 Phanphen Wattanaarsakit 1
109 นภสร โกวรรธนะกุล 1
110 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
111 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
112 Chonticha Srisawang 1
113 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
114 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
115 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
117 ธวัชชัย สันติสุข 1
118 สุมุกดา ม่วงศิริ 1
119 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
121 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
122 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
123 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
124 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
125 จิตฑามาศ เชื้อโฮม 1
126 วัลลภ แย้มเหมือน 1
127 Somying Tumwasorn 1
128 สุวิชา ทองสิมา 1
129 วิรัช สุเมธาพันธุ์ 1
130 สำเริง แย้มโสภี 1
131 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
132 วิรัตน์ ภาจันทร์คู 1
133 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
134 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
135 Jaitip Paiboon 1
136 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
137 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
138 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
139 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
140 Supa Chantharasakul 1
141 Panee Boonthavi 1
142 Vanida Chantarateptawan 1
143 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
145 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
147 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
148 Boonchai Sangpetngam 1
149 Srilert Chotpantarat 1
150 Chalermpol Leevailoj 1
151 วิรัช ธีรประยูร 1
152 วิไล ชินธเนศ 1
153 อมร อนันตรักษ์ 1
154 ยกสิทธิ์ วงศ์มั่นกิจการ 1
155 พัชรี ศรีจันทร์งาม 1
156 ทัศนีย์ เอี่ยมผ่อง 1
157 พลอย วงศ์วิบูลย์ชัย 1
158 สุพจน์ เจนณะสมบัติ 1
159 ชวน เฉลิมโฉม 1
160 ไตรธร เศรษฐีธร 1
161 ภูวนาถ คงแก้ว 1
162 ชอุ่ม มลิลา 1
163 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
164 เอนก ศิลปนิลมาลย์ 1
165 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
166 Chakkaphan Sutthirat 1
167 เสกสรรค์ เจรจา 1
168 มยุรี รัตนมุง 1
169 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
170 ประทุม ใจบุญ 1
171 สุรีรัตน์ เอี่ยมกุล 1
172 อมรชัย ตันติเมธ 1
173 ทวีศักดิ์ วิศิษฎางกูร 1
174 เจิม สืบขจร 1
175 บรรจบ ค่ำคูณ 1
176 ไชยรัตน์ ทิพย์สภาพกุล 1
177 ธนะศักดิ์ รอดเมฆ 1
178 บรรณเชาว์ ต้นโพธิ์ 1
179 เพทาย ทองมหา 1
180 สุรพงศ์ ขวัญคีรี 1
181 ณรงค์ บุญมี 1
182 กสานติ์ วณิชชานนท์ 1
183 อุศมา เทศแก่น 1
184 ทรรศนีย์ แก้วจันทร์ 1
185 ประทิน ศรีพรหม 1
186 อารีย์ เกิดปั้น 1
187 สมบัติ โฆษิตวานิช 1
188 แหลมทอง ร่มสนธิ์ 1
189 วิมล เหมะจันทร 1
190 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
191 สมศักดิ์ ปริวัชรากุล 1
192 วัฒนชัย สมิทธากร 1
193 สุรพันธ์ ลิ้มมณี 1
194 Kittisak Likhitwitayawuid 1
195 ดิษพงค์ วิเศษไชยศรี 1
196 Sumphan Wongseripipatana 1
197 สรสิทธิ์ ศิลป์ศรีกุล 1
198 ชัยวัฒน์ วรรณพงษ์ 1
199 Wilai Anomasiri 1
200 บุญเลิศ แสนศักดิ์ 1
201 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
202 นุกูล ตันริยงค์ 1
203 กาญจนา แก้วเทพ 1
204 ชัชวาลย์ อำมาตย์มณี 1
205 ชวน เตียวกุล 1
206 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
207 Garnpimol C. Ritthidej 1
208 สอาด พรหมน้อย 1
209 วินัย จันดาวรรณ 1
210 Kitpramuk Tantayaporn 1
211 อุทัย สร้อยสุข 1
212 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
213 อเนก หิรัญ 1
214 สงัด ยุทรานันท์ 1
215 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
216 Sompol Sanguanrungsirikul 1
217 สุรัตน์ เจียตระกูล 1
218 มยุรี ตันติสิระ 1
219 สมประสงค์ ประสงค์เงิน 1
220 Vimolmas Lipipun 1
221 สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ 1
222 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
223 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
224 สุรศักดิ์ สุโกศลวิสิทธิ์ 1
225 ปราณี ศรีใส 1
226 ปภัสวดี วีรกิตติ 1
227 กฤษณี น้ำเพชร 1
228 พิชัย เสงี่ยมจิตต์ 1
229 กมลเวช นิตยสุทธิ์ 1
230 สมคิด จูมทอง 1
231 ชโลมใจ ภิงคารวัฒน์ 1
232 อำนวย ทองโปร่ง 1
233 ชิต ปุริโสดม 1
234 ศุภลักษณ์ คูหาทอง 1
235 ปรีชา หมอนทอง 1
236 เกรียงศักดิ์ เพชรานนท์ 1
237 ถวัลย์ ทองมี 1
238 ฉวีวรรณ เต็มพิทักษ์ 1
239 สุจินต์ แย้มแพ 1
240 ขจิตร ชัยนิคม 1
241 อุไร ชุติเนตร 1
242 ประเสริฐ คลังแสง 1
243 จุฬาพร ดีสุคนธ์ 1
244 ประวุธ เฉิดพงษ์ตระกูล 1
245 วสันต์ จันทรวงศา 1
246 เชิญ วีระฉายา 1
247 คัคนางค์ มณีศรี 1
248 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
249 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
250 สุพัตรา ไผ่แก้ว 1
251 อุทัย บุญประเสริฐ 1
252 ทัศนา แสวงศักดิ์ 1
253 สุดใจ ใสสุก 1
254 เพ็ญศักดิ์ เรือนใจมั่น 1
255 กนกพร จรินทร์รัตนากร 1
256 กมล สุดประเสริฐ 1
257 อำนวย ชิดชู 1
258 วิชิต เข้มแข็ง 1
259 ไพบูลย์ วงศ์ยะรา 1
260 สุชาวดี สุภโตษะ 1
261 วิรวุธ จิตต์ผิวงาม 1
262 ฉลุรัตน์ ศิริวัฒน์ 1
263 วิภา เลค 1
264 ขนิษฐา เห็นดี 1
265 ชิดเชื้อ ชมปรีดา 1
266 ไพฑูรย์ มหิพันธุ์ 1
267 จันทนา ชมวรกุล 1
268 วิชัย ฤกษ์สำราญ 1
269 นัยนา ทองดี 1
270 ชุลีรัตน์ ทะวะบุตร 1
271 ฐิติมา พานิชโยทัย 1
272 ชัชชัย โกมารทัต 1
273 ชาญชัย ชอบธรรมสกุล 1
274 ถวัลย์ บุญแสน 1
275 รัชนี ขวัญบุญจัน 1
276 คำนึง นกแก้ว 1
277 ดำรง ลิมาภิรักษ์ 1
278 ธำรงค์ บุญกาญจน์ 1
279 ไพบูลย์ พูลพิพัฒน์ 1
280 ชูชัย รัตนภิญโญพงษ์ 1
281 ภิญญพร วัฒนเจริญ 1
282 บัญชา นภาชัยเทพ 1
283 เฉลิม รัชชนะกุล 1
284 ดรุณี ศรีมงคล 1
285 เฉลย เครืองเนียม 1
286 บัณฑิต ศรีเมือง 1
287 ชัชวาลย์ สถาพรวจนา 1
288 ชนะ ธนสมบูรณ์ 1
289 ณรงค์ศักดิ์ กุลจินต์ 1
290 มงคล มีสมภพ 1
291 พรทิพา จิณแพทย์ 1
292 นิจ เนืองทอง 1
293 ประชา ทองคำขาว 1
294 ทัศนีย์ ศุภเมธี 1
295 ประพันธ์ บุรมรา 1
296 กล้าหาญ สุดแสน 1
297 จาตุรงค์ เสนแดง 1
298 มนูญ บุญเชิด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2543 2
3 2542 3
4 2541 3
5 2540 1
6 2539 5
7 2538 7
8 2537 3
9 2536 4
10 2535 5
11 2534 8
12 2533 4
13 2532 8
14 2530 4
15 2529 5
16 2528 12
17 2527 3
18 2526 5
19 2525 9
20 2524 6
21 2523 3
22 2522 10
23 2521 11
24 2520 4
25 2519 7
26 2518 1
27 2516 2
28 2513 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
2 วิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2543
3 การศึกษาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
4 การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา เขตการศึกษา 6
ปี พ.ศ. 2542
5 การศึกษาการบริหารกิจกรรมนักเรียนด้านการจัดการวงโยธวาทิต ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2539-2542
6 การศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร
7 การศึกษาการใช้ทักษะการบริหารของหัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตามการรับรู้ของตนเองและของผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2541
8 การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอาจารย์เกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11
9 การศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ในเขตการศึกษา 3
10 การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครู-อาจารย์ เกี่ยวกับการจัดการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2540
11 กระบวนการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
12 หน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
13 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
14 การเปรียบเทียบวิธีการตัดสินใจสั่งการในงานบริหารวิชาการ ระหว่างผู้บริหารหญิงและชายโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
15 การศึกษาผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
16 การศึกษากระบวนการบริหารของสำนักศึกษาธิการอำเภอดีเด่น ขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2538
17 การศึกษากระบวนการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
18 การศึกษาบรรยากาศองค์การของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรุงเทพมหานคร
19 การศึกษากระบวนการบริหารงานในหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 1
20 การศึกษากระบวนการบริหารงานบุคคล ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
21 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู-อาจารย์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7
22 การศึกษาการดำเนินงานตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5
23 ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายปกครอง โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครู สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
24 การศึกษาวิธีการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดีเด่น ปี พ.ศ. 2535 ในเขตการศึกษา 6
25 การศึกษากระบวนการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
26 การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของกรรมการศีกษา ประจำโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2536
27 การศึกษาการดำเนินงานตามโครงการงานสอนอาชีพครบวงจร ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์
28 ความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับกระบวนการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1
29 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่และหัวหน้าหมวดวิชาและครูผู้สอน เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย
30 การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเครือเซนต์บอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2535
31 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์ในวิทยาลัยนาฏศิลป สังกัดกองศิลปศึกษา กรมศิลปากร
32 สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฏร์ธานี
33 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอาจารย์เกี่ยวกับทักษะการบริหารการศึกษา ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
34 การศึกษาการติดต่อสื่อสารภายในของโรงเรียนมัธยมสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
35 ลักษณะการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ปี พ.ศ. 2534
36 การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร
37 ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้แทนข้าราชการครูในคณะกรรมการ การประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 12
38 การประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
39 พฤติกรรมภาวะผู้นำของศึกษาธิการจังหวัด ตามการรับรู้ของตนเองผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด หัวหน้าฝ่ายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการอำเภอ
40 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7
41 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสายสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
42 การศึกษากระบวนการบริหารงานในสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
43 การบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2533
44 พฤติกรรมความเป็นผู้นำของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ตามการรับรู้ของตนเอง และผู้บริหารสถานศึกษา เขตการศึกษา 12
45 การศึกษาการบริหารโครงการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี
46 การศึกษาการปฏิบัติงานของหัวหน้าสำนักงาน กลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 6
47 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับบทบาท ในการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6
ปี พ.ศ. 2532
48 สมรรถภาพของหัวหน้าหมวดวิชาตามการรับรู้ของตนเอง และครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร
49 สภาพและปัญหาในการดำเนินงานการขยายโอกาสทางการศึกษาตามมาตรการ ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเขตการศึกษา 9
50 สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ ฝ่ายนิเทศการบริหารเขตการศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
51 การปฏิบัติงานของกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี
52 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารวิทยาลัยพลศึกษา สังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
53 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับทักษะทางการบริหาร ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1
54 บทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5
55 ความคิดเห็นของศึกษาธิการอำเภอเกี่ยวกับแบบภาวะผู้นำ ของศึกษาธิการอำเภอ เขตการศึกษา 10
ปี พ.ศ. 2530
56 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
57 ขวัญในการปฏิบัติงานของอาจารย์พลศึกษาในมหาวิทยาลัย
58 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายวิชาการ หัวหน้าหมวดวิชา และครู เกี่ยวกับคุณสมบัติ คุณลักษณะ และความสามารถของผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 8
59 การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนเตรียมทหาร
ปี พ.ศ. 2529
60 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
61 การดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2525 ในเขตการศึกษา 10
62 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอาจารย์เกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหาร โรงเรียนมูลนิธิภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
63 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้าหน่วยงาน เกี่ยวกับการบริหารบุคลากรของกรมสามัญศึกษา
64 การพิจารณาความดีความชอบครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2528
65 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 6
66 ขวัญในการปฏิบัติงานของครูพลศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
67 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กรมพลศึกษา
68 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 6
69 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับปัญหาในการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนสาธิตมัธยม สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร
70 ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์วิชาภาษาอังกฤษ ในเขตการศึกษา 3
71 ความคิดเห็นของคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติและผู้บริหารการศึกษา เกี่ยวกับลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด
72 การนำเสนอแผนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษียณอายุ ของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9
73 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน ฝ่ายวิชาการและครูผู้สอน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางวิชาการ ของผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายวิชาการ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
74 ความคิดเห็นของคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัด
75 การศึกษาการพัฒนาคณาจารย์ในโรงเรียนมัธยมสาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร
76 ปัญหาการบริหารงานวิชาการในการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลางสังกัดกรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2527
77 ปัญหาการบริหารงานวิชาการตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลางสังกัดกรมสามัญศึกษา
78 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้นำ ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
79 งานบริหารการศึกษาของวิทยาลัยพลศึกษา สังกัดกรมพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2526
80 เกณฑ์ประเมินผลนักศึกษาฝึกสอนของวิทยาลัยครูภาคกลาง
81 กระบวนการบริหารงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในส่วนภูมิภาค
82 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนคาทอลิกในกรุงเทพมหานคร
83 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้นำของครูใหญ่ โรงเรียนคาทอลิกในกรุงเทพมหานคร
84 การบริหารกิจการนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2525
85 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้นำ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
86 บทบาทด้านการพัฒนาอาจารย์ของอธิการวิทยาลัยครู
87 งานบริหารการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
88 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอในเขตการศึกษา 7
89 การปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์ สังกัดกรมสามัญศึกษาในทัศนะของผู้บริหาร ครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์ ในเขตการศึกษา 9
90 ตัวประกอบที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ของโปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพผู้บริหารการศึกษา ในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือ
91 ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอนพลศึกษาเกี่ยวกับ คุณลักษณะ คุณสมบัติ และความสามารถในการปฏิบัติงานของครูพลศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 9
92 ความคิดเห็นของครูประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ต่อการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู
93 คุณลักษณะ คุณสมบัติและความสามารถในการบริหารงาน ของผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด
ปี พ.ศ. 2524
94 ความพึงพอใจในการทำงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 3
95 ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในทัศนะของผู้บริหาร และอาจารย์ในเขตการศึกษา 11
96 การบริหารบุคลากรภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม
97 การจัดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
98 การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 10
99 การจัดการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. 2523
100 บทบาทของศึกษานิเทศก์ประจำจังหวัดในภาคเหนือ
101 กระบวนการบริหารงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษในส่วนกลาง
102 กระบวนการบริหารงานนิเทศการฝึกสอน ของหัวหน้าหน่วยนิเทศก์การฝึกสอนในมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2522
103 งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 6
104 บทบาทของนายอำเภอในการบริหารการศึกษาประชาบาล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
105 บทบาทของนายอำเภอในการบริหารการศึกษาประชาบาลในภาคใต้
106 การวิเคราะห์พฤติกรรมความเป็นผู้นำของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา
107 บทบาทของนายอำเภอในการบริหารการศึกษาประชาบาล ในภาคกลาง
108 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคกลาง
109 การบริหารงานบุคคลของหัวหน้าส่วนการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
110 การบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยครูในประเทศไทย
111 บทบาทของนายอำเภอในการบริหารการศึกษาประชาบาลในภาคเหนือ
112 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2521
113 พฤติกรรมความเป็นผู้นำของหวัหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์จังหวัด ในประเทศไทย
114 ความคิดเห็นของศึกษาธิการอำเภอที่มีต่อการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
115 งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 11
116 งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตศึกษา 8
117 ขวัญในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนราษฎร์อาชีวศึกษา
118 การปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในเขตศึกษาสิบเอ็ด
119 บทบาทของหัวหน้าส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในภาคใต้
120 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคเหนือ
121 การสร้างเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตงานของอาจารย์ในวิทยาลัยครู
122 บทบาทของหัวหน้าหมวดการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในภาคกลาง
123 วิธีปฏิบัติในการจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2520
124 งานบริหารการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
125 ความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาทด้านบริหารโรงเรียนของครูใหญ่โรงเรียนราษฎร์
126 หน้าที่ด้านการนิเทศการศึกษาของอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมศึกษา
127 งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลในภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2519
128 การใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับพุทธศักราช 2518 ในเขตการศึกษา 1
129 การใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับพุทธศักราช 2518 ในเขตการศึกษา 12
130 งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 5
131 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ฝ่ายสามัญศึกษาประจำจังหวัด
132 การใช้หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับพุทธศักราช 2518 ในเขตการศึกษา 5
133 การบริหารกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยครูภาคใต้
134 การใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับพุทธศักราช 2518 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2518
135 ปัญหาของอาจารย์นิเทศก์ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี พ.ศ. 2516
136 ความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาททางด้านวิชาการ ของศึกษานิเทศก์ประถมศึกษาประจำจังหวัด
137 พัฒนาการของการนิเทศการศึกษา ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2513
138 บทบาทของหัวหน้าหมวดวิชาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดพระนคร-ธนบุรี
139 บทบาทของหัวหน้าหมวดวิชาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดพระนคร-ธนบุรี
140 ประสิทธิผลทางการศึกษาของสถาบันฝึกหัดครูในจังหวัดพระนครและธนบุรี : นักเรียนเข้าเรียนรุ่นปีการศึกษา 2508-2510