ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 43
2 ณัฐนิภา คุปรัตน์ 5
3 วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ 4
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 2
5 เพ็ญแข บุญสิทธิ์ 2
6 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 2
7 ชวน เตียวกุล 1
8 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
9 ชัชวาลย์ อำมาตย์มณี 1
10 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
11 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
12 สมศักดิ์ ปริวัชรากุล 1
13 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
14 บุญเลิศ แสนศักดิ์ 1
15 ศิริชัย ศิริกายะ 1
16 ชัยวัฒน์ วรรณพงษ์ 1
17 อุมา สุคนธมาน 1
18 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
19 จรัส โพธิศิริ 1
20 Somying Tumwasorn 1
21 ทองขาว โคตรโยธา 1
22 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
23 นุกูล ตันริยงค์ 1
24 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
25 สุรพันธ์ ลิ้มมณี 1
26 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
27 ดิษพงค์ วิเศษไชยศรี 1
28 สุรัตน์ เจียตระกูล 1
29 Kittisak Likhitwitayawuid 1
30 สุรศักดิ์ สุโกศลวิสิทธิ์ 1
31 Sumphan Wongseripipatana 1
32 อุทัย สร้อยสุข 1
33 Vimolmas Lipipun 1
34 วินัย จันดาวรรณ 1
35 Garnpimol C. Ritthidej 1
36 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
37 สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ 1
38 ทวีศักดิ์ จันทรสาร 1
39 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
40 สรสิทธิ์ ศิลป์ศรีกุล 1
41 Wilai Anomasiri 1
42 สอาด พรหมน้อย 1
43 วัฒนชัย สมิทธากร 1
44 สมประสงค์ ประสงค์เงิน 1
45 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
46 กาญจนา แก้วเทพ 1
47 วิชัย ราษฎร์ศิริ 1
48 ชโลมใจ ภิงคารวัฒน์ 1
49 อำนวย ทองโปร่ง 1
50 กฤษณี น้ำเพชร 1
51 ชิต ปุริโสดม 1
52 อำนวย ชิดชู 1
53 วสันต์ จันทรวงศา 1
54 กนกพร จรินทร์รัตนากร 1
55 ประวุธ เฉิดพงษ์ตระกูล 1
56 ศุภลักษณ์ คูหาทอง 1
57 กมลเวช นิตยสุทธิ์ 1
58 จุฬาพร ดีสุคนธ์ 1
59 ขจิตร ชัยนิคม 1
60 ประเสริฐ คลังแสง 1
61 ปรีชา หมอนทอง 1
62 ฟอง เกิดแก้ว 1
63 สมคิด จูมทอง 1
64 เกรียงศักดิ์ เพชรานนท์ 1
65 พิชัย เสงี่ยมจิตต์ 1
66 ไพบูลย์ วงศ์ยะรา 1
67 กมล สุดประเสริฐ 1
68 วิไล ชินธเนศ 1
69 มนูญ บุญเชิด 1
70 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
71 วัชรา เล่าเรียนดี 1
72 อุทัย บุญประเสริฐ 1
73 สมนึก แสงวิเชียร 1
74 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
75 อเนก หิรัญ 1
76 ทัศนา แสวงศักดิ์ 1
77 คัคนางค์ มณีศรี 1
78 วิรวุธ จิตต์ผิวงาม 1
79 เพ็ญศักดิ์ เรือนใจมั่น 1
80 วิชิต เข้มแข็ง 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
82 สุชาวดี สุภโตษะ 1
83 สุพัตรา ไผ่แก้ว 1
84 สุดใจ ใสสุก 1
85 เชิญ วีระฉายา 1
86 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
87 แหลมทอง ร่มสนธิ์ 1
88 จันทนา ชมวรกุล 1
89 นิจ เนืองทอง 1
90 ชิดเชื้อ ชมปรีดา 1
91 ภิญญพร วัฒนเจริญ 1
92 ทัศนีย์ ศุภเมธี 1
93 ชุลีรัตน์ ทะวะบุตร 1
94 ประชา ทองคำขาว 1
95 กล้าหาญ สุดแสน 1
96 ชูชัย รัตนภิญโญพงษ์ 1
97 ฐิติมา พานิชโยทัย 1
98 นัยนา ทองดี 1
99 ไพฑูรย์ มหิพันธุ์ 1
100 รัชนี ขวัญบุญจัน 1
101 ชัชชัย โกมารทัต 1
102 ชาญชัย ชอบธรรมสกุล 1
103 ขนิษฐา เห็นดี 1
104 ธำรงค์ บุญกาญจน์ 1
105 วิชัย ฤกษ์สำราญ 1
106 ดำรง ลิมาภิรักษ์ 1
107 ณรงค์ศักดิ์ กุลจินต์ 1
108 พรทิพา จิณแพทย์ 1
109 ถวัลย์ ทองมี 1
110 บัณฑิต ศรีเมือง 1
111 สุจินต์ แย้มแพ 1
112 ชัชวาลย์ สถาพรวจนา 1
113 อุไร ชุติเนตร 1
114 ฉวีวรรณ เต็มพิทักษ์ 1
115 รัชนี ขวัญบุญจัน 1
116 ฉลุรัตน์ ศิริวัฒน์ 1
117 บัญชา นภาชัยเทพ 1
118 วิภา เลค 1
119 สนานจิตร สุคนธทรัพย์ 1
120 ประพันธ์ บุรมรา 1
121 เฉลิม รัชชนะกุล 1
122 จาตุรงค์ เสนแดง 1
123 เฉลย เครืองเนียม 1
124 ดรุณี ศรีมงคล 1
125 ชนะ ธนสมบูรณ์ 1
126 มงคล มีสมภพ 1
127 ปราณี ศรีใส 1
128 ไพบูลย์ พูลพิพัฒน์ 1
129 สุพจน์ เจนณะสมบัติ 1
130 ยกสิทธิ์ วงศ์มั่นกิจการ 1
131 ไตรธร เศรษฐีธร 1
132 พัชรี ศรีจันทร์งาม 1
133 อมร อนันตรักษ์ 1
134 สุรีรัตน์ เอี่ยมกุล 1
135 พลอย วงศ์วิบูลย์ชัย 1
136 กสานติ์ วณิชชานนท์ 1
137 ทัศนีย์ เอี่ยมผ่อง 1
138 นิชาภา ประสพอารยา, 2517- 1
139 ภูวนาถ คงแก้ว 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
141 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
142 สงัด ยุทรานันท์ 1
143 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
144 เอนก ศิลปนิลมาลย์ 1
145 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
146 มยุรี รัตนมุง 1
147 เสกสรรค์ เจรจา 1
148 ทรรศนีย์ แก้วจันทร์ 1
149 ชวน เฉลิมโฉม 1
150 ปภัสวดี วีรกิตติ 1
151 เพทาย ทองมหา 1
152 ธนะศักดิ์ รอดเมฆ 1
153 ทวีศักดิ์ วิศิษฎางกูร 1
154 ถวัลย์ บุญแสน 1
155 บรรณเชาว์ ต้นโพธิ์ 1
156 คำนึง นกแก้ว 1
157 บรรจบ ค่ำคูณ 1
158 อารีย์ เกิดปั้น 1
159 ไชยรัตน์ ทิพย์สภาพกุล 1
160 สุรพงศ์ ขวัญคีรี 1
161 ประทุม ใจบุญ 1
162 สมบัติ โฆษิตวานิช 1
163 อุศมา เทศแก่น 1
164 เจิม สืบขจร 1
165 ประทิน ศรีพรหม 1
166 อมรชัย ตันติเมธ 1
167 ณรงค์ บุญมี 1
168 มยุรี ตันติสิระ 1
169 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
170 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
171 นิศา วิชพันธุ์ 1
172 Kasidit Nootong 1
173 พรรณี กาญจนพลู 1
174 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
175 ประคอง ชอบเสียง 1
176 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
177 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
178 Chariya Uiyyasathian 1
179 สิทธิพร แอกทอง 1
180 สุมา เมืองใย 1
181 ละอองทิพย์ เหมะ 1
182 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
183 Puttipongse Varavudhi 1
184 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
185 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
186 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
187 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
188 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
189 มยุรี จารุปาน 1
190 กัญญา ศุภปิติพร 1
191 วินัย งามแสง 1
192 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
193 Tadchanon Chuman 1
194 Suchin Arunsawatwong 1
195 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
196 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
197 Chonticha Srisawang 1
198 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
199 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
200 นภสร โกวรรธนะกุล 1
201 รุ่งราวี ทองกันยา 1
202 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
203 ๋Janes, Gavin W. 1
204 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
205 Yeshey Penjor 1
206 กระมล ทองธรรมชาติ 1
207 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
208 สมชัย วัฒนการุณ 1
209 Phanphen Wattanaarsakit 1
210 Prakong Tangpraprutkul 1
211 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
212 Kitpramuk Tantayaporn 1
213 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
214 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
215 Jaitip Paiboon 1
216 วิมล เหมะจันทร 1
217 Chulalongkorn University.Graduate school 1
218 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
219 Sompol Sanguanrungsirikul 1
220 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
221 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
222 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
223 สุมุกดา ม่วงศิริ 1
224 Boonchai Sangpetngam 1
225 Chalermpol Leevailoj 1
226 Vanida Chantarateptawan 1
227 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
228 Srilert Chotpantarat 1
229 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
230 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
231 บรรจง คณะวรรณ 1
232 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
233 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
234 สุมิตรา พูลทอง 1
235 Ampa Luiengpirom 1
236 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
237 Naiyana Chaiyabutr 1
238 กำจัด มงคลกุล 1
239 ประคอง สุทธสาร 1
240 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
241 Panee Boonthavi 1
242 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
243 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
244 Chakkaphan Sutthirat 1
245 Supa Chantharasakul 1
246 ชอุ่ม มลิลา 1
247 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
248 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
249 Jittima Chatchawansaisin 1
250 อวย เกตุสิงห์ 1
251 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
252 สมชาย สดับสร้อย 1
253 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
254 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
255 รัชนี ยุตรินทร์ 1
256 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
257 วีระชัย ผลทิพย์ 1
258 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
259 วัลภา นิลเขต 1
260 Chulalongkorn University. Graduate School 1
261 Narong Punnim 1
262 เอกชัย อดุลยธรรม 1
263 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
264 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
265 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
266 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
267 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
268 Pornpimol Muanjai 1
269 ธวัชชัย สันติสุข 1
270 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
271 สมพร นามพรหม 1
272 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
273 วิรัช ธีรประยูร 1
274 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
275 วิทยา วงษ์สมาน 1
276 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
277 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
278 วิรัตน์ ภาจันทร์คู 1
279 วิรัช สุเมธาพันธุ์ 1
280 วิระ จันทราสา 1
281 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
282 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
283 สนธยา รักษากิจ 1
284 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
285 วิชัย พวงภาคีสิริ 1
286 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
287 วาสนา ค้ำคูณ 1
288 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
289 สมมาต คำวัจนัง 1
290 สำเริง แย้มโสภี 1
291 Siriporn Sriwarakan 1
292 Ong, Say Kee 1
293 ไววิทย์ พุทธารี 1
294 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
295 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
296 Acom Sornsute 1
297 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
298 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
299 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
300 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
301 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
302 Anawatch Mitpratan 1
303 ประธาน ดาบเพชร 1
304 Chayaporn Supachartwong 1
305 Rajalida Lipikorn 1
306 Waraporn Siriterm 1
307 Varunee Padmasankh 1
308 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
309 Walaisiri Muangsiri 1
310 Pantharee Boonsatorn 1
311 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
312 กมลชนก ยวดยง 1
313 สมพร พรมดี 1
314 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
315 สุนีย์ นัยจรัญ 1
316 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
317 วัลลภ แย้มเหมือน 1
318 Thada Jirajaras 1
319 สุวิชา ทองสิมา 1
320 สิริพร สิวราวุฒิ 1
321 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
322 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
323 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
324 ศุกันยา ห้วยผัด 1
325 วาสนา เสียงดัง 1
326 Thanathon Sesuk 1
327 สายฝน ควรผดุง 1
328 สุวดี ยาป่าคาย 1
329 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
330 จิตฑามาศ เชื้อโฮม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2543 2
3 2542 3
4 2541 3
5 2540 1
6 2539 5
7 2538 7
8 2537 3
9 2536 4
10 2535 5
11 2534 8
12 2533 4
13 2532 8
14 2530 4
15 2529 5
16 2528 12
17 2527 3
18 2526 5
19 2525 9
20 2524 6
21 2523 3
22 2522 10
23 2521 11
24 2520 4
25 2519 7
26 2518 1
27 2516 2
28 2513 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
2 วิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2543
3 การศึกษาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
4 การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา เขตการศึกษา 6
ปี พ.ศ. 2542
5 การศึกษาการบริหารกิจกรรมนักเรียนด้านการจัดการวงโยธวาทิต ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2539-2542
6 การศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร
7 การศึกษาการใช้ทักษะการบริหารของหัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตามการรับรู้ของตนเองและของผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2541
8 การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอาจารย์เกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11
9 การศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ในเขตการศึกษา 3
10 การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครู-อาจารย์ เกี่ยวกับการจัดการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2540
11 กระบวนการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
12 หน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
13 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
14 การเปรียบเทียบวิธีการตัดสินใจสั่งการในงานบริหารวิชาการ ระหว่างผู้บริหารหญิงและชายโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
15 การศึกษาผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
16 การศึกษากระบวนการบริหารของสำนักศึกษาธิการอำเภอดีเด่น ขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2538
17 การศึกษากระบวนการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
18 การศึกษาบรรยากาศองค์การของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรุงเทพมหานคร
19 การศึกษากระบวนการบริหารงานในหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 1
20 การศึกษากระบวนการบริหารงานบุคคล ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
21 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู-อาจารย์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7
22 การศึกษาการดำเนินงานตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5
23 ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายปกครอง โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครู สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
24 การศึกษาวิธีการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดีเด่น ปี พ.ศ. 2535 ในเขตการศึกษา 6
25 การศึกษากระบวนการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
26 การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของกรรมการศีกษา ประจำโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2536
27 การศึกษาการดำเนินงานตามโครงการงานสอนอาชีพครบวงจร ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์
28 ความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับกระบวนการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1
29 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่และหัวหน้าหมวดวิชาและครูผู้สอน เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย
30 การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเครือเซนต์บอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2535
31 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์ในวิทยาลัยนาฏศิลป สังกัดกองศิลปศึกษา กรมศิลปากร
32 สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฏร์ธานี
33 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอาจารย์เกี่ยวกับทักษะการบริหารการศึกษา ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
34 การศึกษาการติดต่อสื่อสารภายในของโรงเรียนมัธยมสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
35 ลักษณะการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ปี พ.ศ. 2534
36 การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร
37 ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้แทนข้าราชการครูในคณะกรรมการ การประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 12
38 การประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
39 พฤติกรรมภาวะผู้นำของศึกษาธิการจังหวัด ตามการรับรู้ของตนเองผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด หัวหน้าฝ่ายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการอำเภอ
40 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7
41 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสายสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
42 การศึกษากระบวนการบริหารงานในสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
43 การบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2533
44 พฤติกรรมความเป็นผู้นำของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ตามการรับรู้ของตนเอง และผู้บริหารสถานศึกษา เขตการศึกษา 12
45 การศึกษาการบริหารโครงการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี
46 การศึกษาการปฏิบัติงานของหัวหน้าสำนักงาน กลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 6
47 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับบทบาท ในการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6
ปี พ.ศ. 2532
48 สมรรถภาพของหัวหน้าหมวดวิชาตามการรับรู้ของตนเอง และครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร
49 สภาพและปัญหาในการดำเนินงานการขยายโอกาสทางการศึกษาตามมาตรการ ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเขตการศึกษา 9
50 สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ ฝ่ายนิเทศการบริหารเขตการศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
51 การปฏิบัติงานของกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี
52 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารวิทยาลัยพลศึกษา สังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
53 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับทักษะทางการบริหาร ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1
54 บทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5
55 ความคิดเห็นของศึกษาธิการอำเภอเกี่ยวกับแบบภาวะผู้นำ ของศึกษาธิการอำเภอ เขตการศึกษา 10
ปี พ.ศ. 2530
56 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
57 ขวัญในการปฏิบัติงานของอาจารย์พลศึกษาในมหาวิทยาลัย
58 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายวิชาการ หัวหน้าหมวดวิชา และครู เกี่ยวกับคุณสมบัติ คุณลักษณะ และความสามารถของผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 8
59 การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนเตรียมทหาร
ปี พ.ศ. 2529
60 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
61 การดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2525 ในเขตการศึกษา 10
62 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอาจารย์เกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหาร โรงเรียนมูลนิธิภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
63 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้าหน่วยงาน เกี่ยวกับการบริหารบุคลากรของกรมสามัญศึกษา
64 การพิจารณาความดีความชอบครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2528
65 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 6
66 ขวัญในการปฏิบัติงานของครูพลศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
67 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กรมพลศึกษา
68 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 6
69 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับปัญหาในการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนสาธิตมัธยม สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร
70 ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์วิชาภาษาอังกฤษ ในเขตการศึกษา 3
71 ความคิดเห็นของคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติและผู้บริหารการศึกษา เกี่ยวกับลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด
72 การนำเสนอแผนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษียณอายุ ของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9
73 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน ฝ่ายวิชาการและครูผู้สอน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางวิชาการ ของผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายวิชาการ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
74 ความคิดเห็นของคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัด
75 การศึกษาการพัฒนาคณาจารย์ในโรงเรียนมัธยมสาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร
76 ปัญหาการบริหารงานวิชาการในการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลางสังกัดกรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2527
77 ปัญหาการบริหารงานวิชาการตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลางสังกัดกรมสามัญศึกษา
78 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้นำ ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
79 งานบริหารการศึกษาของวิทยาลัยพลศึกษา สังกัดกรมพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2526
80 เกณฑ์ประเมินผลนักศึกษาฝึกสอนของวิทยาลัยครูภาคกลาง
81 กระบวนการบริหารงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในส่วนภูมิภาค
82 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนคาทอลิกในกรุงเทพมหานคร
83 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้นำของครูใหญ่ โรงเรียนคาทอลิกในกรุงเทพมหานคร
84 การบริหารกิจการนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2525
85 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้นำ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
86 บทบาทด้านการพัฒนาอาจารย์ของอธิการวิทยาลัยครู
87 งานบริหารการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
88 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอในเขตการศึกษา 7
89 การปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์ สังกัดกรมสามัญศึกษาในทัศนะของผู้บริหาร ครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์ ในเขตการศึกษา 9
90 ตัวประกอบที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ของโปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพผู้บริหารการศึกษา ในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือ
91 ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอนพลศึกษาเกี่ยวกับ คุณลักษณะ คุณสมบัติ และความสามารถในการปฏิบัติงานของครูพลศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 9
92 ความคิดเห็นของครูประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ต่อการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู
93 คุณลักษณะ คุณสมบัติและความสามารถในการบริหารงาน ของผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด
ปี พ.ศ. 2524
94 ความพึงพอใจในการทำงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 3
95 ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในทัศนะของผู้บริหาร และอาจารย์ในเขตการศึกษา 11
96 การบริหารบุคลากรภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม
97 การจัดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
98 การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 10
99 การจัดการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. 2523
100 บทบาทของศึกษานิเทศก์ประจำจังหวัดในภาคเหนือ
101 กระบวนการบริหารงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษในส่วนกลาง
102 กระบวนการบริหารงานนิเทศการฝึกสอน ของหัวหน้าหน่วยนิเทศก์การฝึกสอนในมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2522
103 งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 6
104 บทบาทของนายอำเภอในการบริหารการศึกษาประชาบาล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
105 บทบาทของนายอำเภอในการบริหารการศึกษาประชาบาลในภาคใต้
106 การวิเคราะห์พฤติกรรมความเป็นผู้นำของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา
107 บทบาทของนายอำเภอในการบริหารการศึกษาประชาบาล ในภาคกลาง
108 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคกลาง
109 การบริหารงานบุคคลของหัวหน้าส่วนการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
110 การบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยครูในประเทศไทย
111 บทบาทของนายอำเภอในการบริหารการศึกษาประชาบาลในภาคเหนือ
112 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2521
113 พฤติกรรมความเป็นผู้นำของหวัหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์จังหวัด ในประเทศไทย
114 ความคิดเห็นของศึกษาธิการอำเภอที่มีต่อการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
115 งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 11
116 งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตศึกษา 8
117 ขวัญในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนราษฎร์อาชีวศึกษา
118 การปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในเขตศึกษาสิบเอ็ด
119 บทบาทของหัวหน้าส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในภาคใต้
120 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคเหนือ
121 การสร้างเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตงานของอาจารย์ในวิทยาลัยครู
122 บทบาทของหัวหน้าหมวดการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในภาคกลาง
123 วิธีปฏิบัติในการจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2520
124 งานบริหารการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
125 ความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาทด้านบริหารโรงเรียนของครูใหญ่โรงเรียนราษฎร์
126 หน้าที่ด้านการนิเทศการศึกษาของอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมศึกษา
127 งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลในภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2519
128 การใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับพุทธศักราช 2518 ในเขตการศึกษา 1
129 การใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับพุทธศักราช 2518 ในเขตการศึกษา 12
130 งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 5
131 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ฝ่ายสามัญศึกษาประจำจังหวัด
132 การใช้หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับพุทธศักราช 2518 ในเขตการศึกษา 5
133 การบริหารกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยครูภาคใต้
134 การใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับพุทธศักราช 2518 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2518
135 ปัญหาของอาจารย์นิเทศก์ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี พ.ศ. 2516
136 ความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาททางด้านวิชาการ ของศึกษานิเทศก์ประถมศึกษาประจำจังหวัด
137 พัฒนาการของการนิเทศการศึกษา ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2513
138 บทบาทของหัวหน้าหมวดวิชาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดพระนคร-ธนบุรี
139 บทบาทของหัวหน้าหมวดวิชาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดพระนคร-ธนบุรี
140 ประสิทธิผลทางการศึกษาของสถาบันฝึกหัดครูในจังหวัดพระนครและธนบุรี : นักเรียนเข้าเรียนรุ่นปีการศึกษา 2508-2510