ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 43
2 ณัฐนิภา คุปรัตน์ 5
3 วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ 4
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 2
5 เพ็ญแข บุญสิทธิ์ 2
6 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 2
7 ขจิตร ชัยนิคม 1
8 ประเสริฐ คลังแสง 1
9 ฉวีวรรณ เต็มพิทักษ์ 1
10 รัชนี ขวัญบุญจัน 1
11 จุฬาพร ดีสุคนธ์ 1
12 พิชัย เสงี่ยมจิตต์ 1
13 เกรียงศักดิ์ เพชรานนท์ 1
14 ฉลุรัตน์ ศิริวัฒน์ 1
15 ฟอง เกิดแก้ว 1
16 ปรีชา หมอนทอง 1
17 บัณฑิต ศรีเมือง 1
18 วิภา เลค 1
19 ดรุณี ศรีมงคล 1
20 ชนะ ธนสมบูรณ์ 1
21 บัญชา นภาชัยเทพ 1
22 สุจินต์ แย้มแพ 1
23 ชัชวาลย์ สถาพรวจนา 1
24 ถวัลย์ ทองมี 1
25 สมคิด จูมทอง 1
26 อุไร ชุติเนตร 1
27 อำนวย ทองโปร่ง 1
28 เพ็ญศักดิ์ เรือนใจมั่น 1
29 วิชิต เข้มแข็ง 1
30 กมล สุดประเสริฐ 1
31 วิรวุธ จิตต์ผิวงาม 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
33 สุดใจ ใสสุก 1
34 เชิญ วีระฉายา 1
35 สุชาวดี สุภโตษะ 1
36 ไพบูลย์ วงศ์ยะรา 1
37 วสันต์ จันทรวงศา 1
38 มงคล มีสมภพ 1
39 กฤษณี น้ำเพชร 1
40 ศุภลักษณ์ คูหาทอง 1
41 ชโลมใจ ภิงคารวัฒน์ 1
42 ชิต ปุริโสดม 1
43 กนกพร จรินทร์รัตนากร 1
44 ประวุธ เฉิดพงษ์ตระกูล 1
45 อำนวย ชิดชู 1
46 กมลเวช นิตยสุทธิ์ 1
47 ประพันธ์ บุรมรา 1
48 ปราณี ศรีใส 1
49 ไพบูลย์ พูลพิพัฒน์ 1
50 บรรณเชาว์ ต้นโพธิ์ 1
51 ชัชชัย โกมารทัต 1
52 รัชนี ขวัญบุญจัน 1
53 ขนิษฐา เห็นดี 1
54 ชาญชัย ชอบธรรมสกุล 1
55 ไพฑูรย์ มหิพันธุ์ 1
56 คำนึง นกแก้ว 1
57 บรรจบ ค่ำคูณ 1
58 อารีย์ เกิดปั้น 1
59 ไชยรัตน์ ทิพย์สภาพกุล 1
60 ประทิน ศรีพรหม 1
61 ธนะศักดิ์ รอดเมฆ 1
62 เพทาย ทองมหา 1
63 ถวัลย์ บุญแสน 1
64 ทวีศักดิ์ วิศิษฎางกูร 1
65 ปภัสวดี วีรกิตติ 1
66 ดำรง ลิมาภิรักษ์ 1
67 วิชัย ฤกษ์สำราญ 1
68 ณรงค์ศักดิ์ กุลจินต์ 1
69 ประชา ทองคำขาว 1
70 กล้าหาญ สุดแสน 1
71 พรทิพา จิณแพทย์ 1
72 เฉลิม รัชชนะกุล 1
73 จาตุรงค์ เสนแดง 1
74 สนานจิตร สุคนธทรัพย์ 1
75 สุพัตรา ไผ่แก้ว 1
76 ชูชัย รัตนภิญโญพงษ์ 1
77 ชุลีรัตน์ ทะวะบุตร 1
78 ฐิติมา พานิชโยทัย 1
79 นัยนา ทองดี 1
80 ธำรงค์ บุญกาญจน์ 1
81 ภิญญพร วัฒนเจริญ 1
82 ชิดเชื้อ ชมปรีดา 1
83 ทัศนีย์ ศุภเมธี 1
84 จันทนา ชมวรกุล 1
85 นิจ เนืองทอง 1
86 เฉลย เครืองเนียม 1
87 มนูญ บุญเชิด 1
88 แหลมทอง ร่มสนธิ์ 1
89 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
90 สงัด ยุทรานันท์ 1
91 มยุรี ตันติสิระ 1
92 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
93 เอนก ศิลปนิลมาลย์ 1
94 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
95 มยุรี รัตนมุง 1
96 เสกสรรค์ เจรจา 1
97 อเนก หิรัญ 1
98 Vimolmas Lipipun 1
99 Kittisak Likhitwitayawuid 1
100 สุรศักดิ์ สุโกศลวิสิทธิ์ 1
101 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
102 สุรัตน์ เจียตระกูล 1
103 Sumphan Wongseripipatana 1
104 วินัย จันดาวรรณ 1
105 Garnpimol C. Ritthidej 1
106 อุทัย สร้อยสุข 1
107 ภูวนาถ คงแก้ว 1
108 นิชาภา ประสพอารยา, 2517- 1
109 ประทุม ใจบุญ 1
110 สมบัติ โฆษิตวานิช 1
111 ชวน เฉลิมโฉม 1
112 สุรพงศ์ ขวัญคีรี 1
113 อุศมา เทศแก่น 1
114 อมรชัย ตันติเมธ 1
115 ณรงค์ บุญมี 1
116 เจิม สืบขจร 1
117 ทรรศนีย์ แก้วจันทร์ 1
118 พลอย วงศ์วิบูลย์ชัย 1
119 ยกสิทธิ์ วงศ์มั่นกิจการ 1
120 ไตรธร เศรษฐีธร 1
121 พัชรี ศรีจันทร์งาม 1
122 สุพจน์ เจนณะสมบัติ 1
123 อมร อนันตรักษ์ 1
124 กสานติ์ วณิชชานนท์ 1
125 ทัศนีย์ เอี่ยมผ่อง 1
126 สุรีรัตน์ เอี่ยมกุล 1
127 สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ 1
128 วัฒนชัย สมิทธากร 1
129 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
130 จรัส โพธิศิริ 1
131 Somying Tumwasorn 1
132 ทวีศักดิ์ จันทรสาร 1
133 ทองขาว โคตรโยธา 1
134 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
135 นุกูล ตันริยงค์ 1
136 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
137 อุมา สุคนธมาน 1
138 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
139 สมนึก แสงวิเชียร 1
140 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
141 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
142 ทัศนา แสวงศักดิ์ 1
143 วิไล ชินธเนศ 1
144 วัชรา เล่าเรียนดี 1
145 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
146 วิชัย ราษฎร์ศิริ 1
147 อุทัย บุญประเสริฐ 1
148 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
149 บุญเลิศ แสนศักดิ์ 1
150 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
151 สรสิทธิ์ ศิลป์ศรีกุล 1
152 กาญจนา แก้วเทพ 1
153 ดิษพงค์ วิเศษไชยศรี 1
154 Wilai Anomasiri 1
155 สมประสงค์ ประสงค์เงิน 1
156 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
157 สอาด พรหมน้อย 1
158 สุรพันธ์ ลิ้มมณี 1
159 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
160 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
161 ชัชวาลย์ อำมาตย์มณี 1
162 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
163 ชวน เตียวกุล 1
164 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
165 สมศักดิ์ ปริวัชรากุล 1
166 ศิริชัย ศิริกายะ 1
167 ชัยวัฒน์ วรรณพงษ์ 1
168 คัคนางค์ มณีศรี 1
169 สมชัย วัฒนการุณ 1
170 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
171 เอกชัย อดุลยธรรม 1
172 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
173 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
174 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
175 ธวัชชัย สันติสุข 1
176 Narong Punnim 1
177 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
178 Pornpimol Muanjai 1
179 สำเริง แย้มโสภี 1
180 Siriporn Sriwarakan 1
181 กมลชนก ยวดยง 1
182 สมพร พรมดี 1
183 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
184 สุนีย์ นัยจรัญ 1
185 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
186 วัลลภ แย้มเหมือน 1
187 Thada Jirajaras 1
188 สุวิชา ทองสิมา 1
189 Chulalongkorn University. Graduate School 1
190 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
191 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
192 สนธยา รักษากิจ 1
193 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
194 วิชัย พวงภาคีสิริ 1
195 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
196 วาสนา ค้ำคูณ 1
197 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
198 สมมาต คำวัจนัง 1
199 สมพร นามพรหม 1
200 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
201 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
202 สมชาย สดับสร้อย 1
203 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
204 รัชนี ยุตรินทร์ 1
205 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
206 วีระชัย ผลทิพย์ 1
207 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
208 วัลภา นิลเขต 1
209 สิริพร สิวราวุฒิ 1
210 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
211 Anawatch Mitpratan 1
212 ประธาน ดาบเพชร 1
213 Chayaporn Supachartwong 1
214 Rajalida Lipikorn 1
215 Waraporn Siriterm 1
216 Varunee Padmasankh 1
217 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
218 Walaisiri Muangsiri 1
219 อวย เกตุสิงห์ 1
220 Jittima Chatchawansaisin 1
221 วินัย งามแสง 1
222 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
223 Tadchanon Chuman 1
224 Suchin Arunsawatwong 1
225 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
226 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
227 Chonticha Srisawang 1
228 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
229 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
230 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
231 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
232 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
233 ศุกันยา ห้วยผัด 1
234 วาสนา เสียงดัง 1
235 Thanathon Sesuk 1
236 สายฝน ควรผดุง 1
237 สุวดี ยาป่าคาย 1
238 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
239 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
240 Pantharee Boonsatorn 1
241 Ong, Say Kee 1
242 ไววิทย์ พุทธารี 1
243 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
244 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
245 Acom Sornsute 1
246 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
247 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
248 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
249 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
250 วิระ จันทราสา 1
251 ละอองทิพย์ เหมะ 1
252 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
253 Puttipongse Varavudhi 1
254 Phanphen Wattanaarsakit 1
255 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
256 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
257 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
258 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
259 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
260 Prakong Tangpraprutkul 1
261 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
262 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
263 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
264 ประคอง สุทธสาร 1
265 บรรจง คณะวรรณ 1
266 สุมิตรา พูลทอง 1
267 Naiyana Chaiyabutr 1
268 กำจัด มงคลกุล 1
269 Ampa Luiengpirom 1
270 สุมา เมืองใย 1
271 สิทธิพร แอกทอง 1
272 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
273 ๋Janes, Gavin W. 1
274 กัญญา ศุภปิติพร 1
275 รุ่งราวี ทองกันยา 1
276 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
277 กระมล ทองธรรมชาติ 1
278 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
279 Yeshey Penjor 1
280 มยุรี จารุปาน 1
281 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
282 นิศา วิชพันธุ์ 1
283 Kasidit Nootong 1
284 พรรณี กาญจนพลู 1
285 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
286 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
287 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
288 Chariya Uiyyasathian 1
289 ประคอง ชอบเสียง 1
290 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
291 ชอุ่ม มลิลา 1
292 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
293 สุมุกดา ม่วงศิริ 1
294 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
295 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
296 Boonchai Sangpetngam 1
297 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
298 Srilert Chotpantarat 1
299 Chalermpol Leevailoj 1
300 จิตฑามาศ เชื้อโฮม 1
301 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
302 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
303 วิรัช ธีรประยูร 1
304 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
305 วิทยา วงษ์สมาน 1
306 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
307 วิรัตน์ ภาจันทร์คู 1
308 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
309 วิรัช สุเมธาพันธุ์ 1
310 Vanida Chantarateptawan 1
311 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
312 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
313 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
314 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
315 Panee Boonthavi 1
316 Chakkaphan Sutthirat 1
317 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
318 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
319 Supa Chantharasakul 1
320 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
321 วิมล เหมะจันทร 1
322 Kitpramuk Tantayaporn 1
323 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
324 Sompol Sanguanrungsirikul 1
325 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
326 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
327 Chulalongkorn University.Graduate school 1
328 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
329 Jaitip Paiboon 1
330 นภสร โกวรรธนะกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2543 2
3 2542 3
4 2541 3
5 2540 1
6 2539 5
7 2538 7
8 2537 3
9 2536 4
10 2535 5
11 2534 8
12 2533 4
13 2532 8
14 2530 4
15 2529 5
16 2528 12
17 2527 3
18 2526 5
19 2525 9
20 2524 6
21 2523 3
22 2522 10
23 2521 11
24 2520 4
25 2519 7
26 2518 1
27 2516 2
28 2513 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
2 วิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2543
3 การศึกษาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
4 การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา เขตการศึกษา 6
ปี พ.ศ. 2542
5 การศึกษาการบริหารกิจกรรมนักเรียนด้านการจัดการวงโยธวาทิต ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2539-2542
6 การศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร
7 การศึกษาการใช้ทักษะการบริหารของหัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตามการรับรู้ของตนเองและของผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2541
8 การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอาจารย์เกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11
9 การศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ในเขตการศึกษา 3
10 การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครู-อาจารย์ เกี่ยวกับการจัดการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2540
11 กระบวนการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
12 หน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
13 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
14 การเปรียบเทียบวิธีการตัดสินใจสั่งการในงานบริหารวิชาการ ระหว่างผู้บริหารหญิงและชายโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
15 การศึกษาผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
16 การศึกษากระบวนการบริหารของสำนักศึกษาธิการอำเภอดีเด่น ขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2538
17 การศึกษากระบวนการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
18 การศึกษาบรรยากาศองค์การของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรุงเทพมหานคร
19 การศึกษากระบวนการบริหารงานในหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 1
20 การศึกษากระบวนการบริหารงานบุคคล ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
21 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู-อาจารย์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7
22 การศึกษาการดำเนินงานตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5
23 ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายปกครอง โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครู สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
24 การศึกษาวิธีการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดีเด่น ปี พ.ศ. 2535 ในเขตการศึกษา 6
25 การศึกษากระบวนการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
26 การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของกรรมการศีกษา ประจำโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2536
27 การศึกษาการดำเนินงานตามโครงการงานสอนอาชีพครบวงจร ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์
28 ความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับกระบวนการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1
29 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่และหัวหน้าหมวดวิชาและครูผู้สอน เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย
30 การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเครือเซนต์บอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2535
31 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์ในวิทยาลัยนาฏศิลป สังกัดกองศิลปศึกษา กรมศิลปากร
32 สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฏร์ธานี
33 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอาจารย์เกี่ยวกับทักษะการบริหารการศึกษา ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
34 การศึกษาการติดต่อสื่อสารภายในของโรงเรียนมัธยมสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
35 ลักษณะการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ปี พ.ศ. 2534
36 การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร
37 ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้แทนข้าราชการครูในคณะกรรมการ การประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 12
38 การประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
39 พฤติกรรมภาวะผู้นำของศึกษาธิการจังหวัด ตามการรับรู้ของตนเองผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด หัวหน้าฝ่ายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการอำเภอ
40 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7
41 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสายสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
42 การศึกษากระบวนการบริหารงานในสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
43 การบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2533
44 พฤติกรรมความเป็นผู้นำของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ตามการรับรู้ของตนเอง และผู้บริหารสถานศึกษา เขตการศึกษา 12
45 การศึกษาการบริหารโครงการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี
46 การศึกษาการปฏิบัติงานของหัวหน้าสำนักงาน กลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 6
47 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับบทบาท ในการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6
ปี พ.ศ. 2532
48 สมรรถภาพของหัวหน้าหมวดวิชาตามการรับรู้ของตนเอง และครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร
49 สภาพและปัญหาในการดำเนินงานการขยายโอกาสทางการศึกษาตามมาตรการ ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเขตการศึกษา 9
50 สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ ฝ่ายนิเทศการบริหารเขตการศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
51 การปฏิบัติงานของกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี
52 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารวิทยาลัยพลศึกษา สังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
53 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับทักษะทางการบริหาร ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1
54 บทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5
55 ความคิดเห็นของศึกษาธิการอำเภอเกี่ยวกับแบบภาวะผู้นำ ของศึกษาธิการอำเภอ เขตการศึกษา 10
ปี พ.ศ. 2530
56 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
57 ขวัญในการปฏิบัติงานของอาจารย์พลศึกษาในมหาวิทยาลัย
58 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายวิชาการ หัวหน้าหมวดวิชา และครู เกี่ยวกับคุณสมบัติ คุณลักษณะ และความสามารถของผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 8
59 การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนเตรียมทหาร
ปี พ.ศ. 2529
60 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
61 การดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2525 ในเขตการศึกษา 10
62 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอาจารย์เกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหาร โรงเรียนมูลนิธิภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
63 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้าหน่วยงาน เกี่ยวกับการบริหารบุคลากรของกรมสามัญศึกษา
64 การพิจารณาความดีความชอบครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2528
65 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 6
66 ขวัญในการปฏิบัติงานของครูพลศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
67 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กรมพลศึกษา
68 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 6
69 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับปัญหาในการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนสาธิตมัธยม สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร
70 ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์วิชาภาษาอังกฤษ ในเขตการศึกษา 3
71 ความคิดเห็นของคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติและผู้บริหารการศึกษา เกี่ยวกับลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด
72 การนำเสนอแผนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษียณอายุ ของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9
73 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน ฝ่ายวิชาการและครูผู้สอน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางวิชาการ ของผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายวิชาการ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
74 ความคิดเห็นของคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัด
75 การศึกษาการพัฒนาคณาจารย์ในโรงเรียนมัธยมสาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร
76 ปัญหาการบริหารงานวิชาการในการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลางสังกัดกรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2527
77 ปัญหาการบริหารงานวิชาการตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลางสังกัดกรมสามัญศึกษา
78 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้นำ ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
79 งานบริหารการศึกษาของวิทยาลัยพลศึกษา สังกัดกรมพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2526
80 เกณฑ์ประเมินผลนักศึกษาฝึกสอนของวิทยาลัยครูภาคกลาง
81 กระบวนการบริหารงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในส่วนภูมิภาค
82 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนคาทอลิกในกรุงเทพมหานคร
83 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้นำของครูใหญ่ โรงเรียนคาทอลิกในกรุงเทพมหานคร
84 การบริหารกิจการนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2525
85 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้นำ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
86 บทบาทด้านการพัฒนาอาจารย์ของอธิการวิทยาลัยครู
87 งานบริหารการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
88 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอในเขตการศึกษา 7
89 การปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์ สังกัดกรมสามัญศึกษาในทัศนะของผู้บริหาร ครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์ ในเขตการศึกษา 9
90 ตัวประกอบที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ของโปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพผู้บริหารการศึกษา ในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือ
91 ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอนพลศึกษาเกี่ยวกับ คุณลักษณะ คุณสมบัติ และความสามารถในการปฏิบัติงานของครูพลศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 9
92 ความคิดเห็นของครูประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ต่อการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู
93 คุณลักษณะ คุณสมบัติและความสามารถในการบริหารงาน ของผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด
ปี พ.ศ. 2524
94 ความพึงพอใจในการทำงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 3
95 ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในทัศนะของผู้บริหาร และอาจารย์ในเขตการศึกษา 11
96 การบริหารบุคลากรภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม
97 การจัดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
98 การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 10
99 การจัดการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. 2523
100 บทบาทของศึกษานิเทศก์ประจำจังหวัดในภาคเหนือ
101 กระบวนการบริหารงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษในส่วนกลาง
102 กระบวนการบริหารงานนิเทศการฝึกสอน ของหัวหน้าหน่วยนิเทศก์การฝึกสอนในมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2522
103 งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 6
104 บทบาทของนายอำเภอในการบริหารการศึกษาประชาบาล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
105 บทบาทของนายอำเภอในการบริหารการศึกษาประชาบาลในภาคใต้
106 การวิเคราะห์พฤติกรรมความเป็นผู้นำของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา
107 บทบาทของนายอำเภอในการบริหารการศึกษาประชาบาล ในภาคกลาง
108 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคกลาง
109 การบริหารงานบุคคลของหัวหน้าส่วนการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
110 การบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยครูในประเทศไทย
111 บทบาทของนายอำเภอในการบริหารการศึกษาประชาบาลในภาคเหนือ
112 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2521
113 พฤติกรรมความเป็นผู้นำของหวัหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์จังหวัด ในประเทศไทย
114 ความคิดเห็นของศึกษาธิการอำเภอที่มีต่อการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
115 งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 11
116 งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตศึกษา 8
117 ขวัญในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนราษฎร์อาชีวศึกษา
118 การปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในเขตศึกษาสิบเอ็ด
119 บทบาทของหัวหน้าส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในภาคใต้
120 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคเหนือ
121 การสร้างเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตงานของอาจารย์ในวิทยาลัยครู
122 บทบาทของหัวหน้าหมวดการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในภาคกลาง
123 วิธีปฏิบัติในการจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2520
124 งานบริหารการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
125 ความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาทด้านบริหารโรงเรียนของครูใหญ่โรงเรียนราษฎร์
126 หน้าที่ด้านการนิเทศการศึกษาของอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมศึกษา
127 งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลในภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2519
128 การใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับพุทธศักราช 2518 ในเขตการศึกษา 1
129 การใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับพุทธศักราช 2518 ในเขตการศึกษา 12
130 งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 5
131 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ฝ่ายสามัญศึกษาประจำจังหวัด
132 การใช้หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับพุทธศักราช 2518 ในเขตการศึกษา 5
133 การบริหารกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยครูภาคใต้
134 การใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับพุทธศักราช 2518 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2518
135 ปัญหาของอาจารย์นิเทศก์ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี พ.ศ. 2516
136 ความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาททางด้านวิชาการ ของศึกษานิเทศก์ประถมศึกษาประจำจังหวัด
137 พัฒนาการของการนิเทศการศึกษา ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2513
138 บทบาทของหัวหน้าหมวดวิชาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดพระนคร-ธนบุรี
139 บทบาทของหัวหน้าหมวดวิชาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดพระนคร-ธนบุรี
140 ประสิทธิผลทางการศึกษาของสถาบันฝึกหัดครูในจังหวัดพระนครและธนบุรี : นักเรียนเข้าเรียนรุ่นปีการศึกษา 2508-2510