ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 43
2 ณัฐนิภา คุปรัตน์ 5
3 วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ 4
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 2
5 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 2
6 เพ็ญแข บุญสิทธิ์ 2
7 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
8 Naiyana Chaiyabutr 1
9 กำจัด มงคลกุล 1
10 Ampa Luiengpirom 1
11 Prakong Tangpraprutkul 1
12 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
13 ละอองทิพย์ เหมะ 1
14 สุมิตรา พูลทอง 1
15 Puttipongse Varavudhi 1
16 Phanphen Wattanaarsakit 1
17 ประคอง สุทธสาร 1
18 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
19 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
20 Supa Chantharasakul 1
21 ชอุ่ม มลิลา 1
22 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
23 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
24 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
25 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
26 บรรจง คณะวรรณ 1
27 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
28 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
29 Chariya Uiyyasathian 1
30 ประคอง ชอบเสียง 1
31 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
32 มยุรี จารุปาน 1
33 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
34 ๋Janes, Gavin W. 1
35 กัญญา ศุภปิติพร 1
36 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
37 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
38 Chakkaphan Sutthirat 1
39 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
40 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
41 สุมา เมืองใย 1
42 สิทธิพร แอกทอง 1
43 นิศา วิชพันธุ์ 1
44 Kasidit Nootong 1
45 พรรณี กาญจนพลู 1
46 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
47 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
48 วิรัตน์ ภาจันทร์คู 1
49 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
50 วิรัช สุเมธาพันธุ์ 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
52 จิตฑามาศ เชื้อโฮม 1
53 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
54 สุมุกดา ม่วงศิริ 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
57 วิทยา วงษ์สมาน 1
58 วาสนา ค้ำคูณ 1
59 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
60 สมมาต คำวัจนัง 1
61 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
62 วิระ จันทราสา 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
64 วิรัช ธีรประยูร 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
66 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
67 Boonchai Sangpetngam 1
68 Chulalongkorn University.Graduate school 1
69 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
70 Jaitip Paiboon 1
71 วิมล เหมะจันทร 1
72 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
73 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
74 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
75 รุ่งราวี ทองกันยา 1
76 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
77 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
78 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
79 Srilert Chotpantarat 1
80 Chalermpol Leevailoj 1
81 Vanida Chantarateptawan 1
82 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
83 Kitpramuk Tantayaporn 1
84 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
85 Sompol Sanguanrungsirikul 1
86 Panee Boonthavi 1
87 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
88 Siriporn Sriwarakan 1
89 วัลลภ แย้มเหมือน 1
90 Thada Jirajaras 1
91 สุวิชา ทองสิมา 1
92 สำเริง แย้มโสภี 1
93 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
94 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
95 เอกชัย อดุลยธรรม 1
96 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
97 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
98 สุนีย์ นัยจรัญ 1
99 สายฝน ควรผดุง 1
100 สุวดี ยาป่าคาย 1
101 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
102 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
103 สิริพร สิวราวุฒิ 1
104 กมลชนก ยวดยง 1
105 สมพร พรมดี 1
106 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
107 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
108 ธวัชชัย สันติสุข 1
109 วีระชัย ผลทิพย์ 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
111 วัลภา นิลเขต 1
112 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
113 สมพร นามพรหม 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
115 สนธยา รักษากิจ 1
116 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
118 รัชนี ยุตรินทร์ 1
119 Narong Punnim 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
121 Pornpimol Muanjai 1
122 Chulalongkorn University. Graduate School 1
123 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
124 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
125 สมชาย สดับสร้อย 1
126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
127 Thanathon Sesuk 1
128 วาสนา เสียงดัง 1
129 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
130 Chonticha Srisawang 1
131 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
132 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
133 Jittima Chatchawansaisin 1
134 อวย เกตุสิงห์ 1
135 Anawatch Mitpratan 1
136 ประธาน ดาบเพชร 1
137 Chayaporn Supachartwong 1
138 Suchin Arunsawatwong 1
139 วินัย งามแสง 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
141 สมชัย วัฒนการุณ 1
142 Yeshey Penjor 1
143 กระมล ทองธรรมชาติ 1
144 นภสร โกวรรธนะกุล 1
145 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
146 Tadchanon Chuman 1
147 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
148 Rajalida Lipikorn 1
149 Waraporn Siriterm 1
150 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
151 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
152 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
153 Pantharee Boonsatorn 1
154 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
155 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
156 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
157 ศุกันยา ห้วยผัด 1
158 Acom Sornsute 1
159 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
160 Varunee Padmasankh 1
161 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
162 Walaisiri Muangsiri 1
163 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
164 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
165 Ong, Say Kee 1
166 ไววิทย์ พุทธารี 1
167 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
168 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
169 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
170 ไตรธร เศรษฐีธร 1
171 พัชรี ศรีจันทร์งาม 1
172 นิชาภา ประสพอารยา, 2517- 1
173 ภูวนาถ คงแก้ว 1
174 ยกสิทธิ์ วงศ์มั่นกิจการ 1
175 สุพจน์ เจนณะสมบัติ 1
176 ทัศนีย์ เอี่ยมผ่อง 1
177 สุรีรัตน์ เอี่ยมกุล 1
178 อมร อนันตรักษ์ 1
179 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
180 มยุรี รัตนมุง 1
181 สงัด ยุทรานันท์ 1
182 มยุรี ตันติสิระ 1
183 อเนก หิรัญ 1
184 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
185 แหลมทอง ร่มสนธิ์ 1
186 เสกสรรค์ เจรจา 1
187 เอนก ศิลปนิลมาลย์ 1
188 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
189 กสานติ์ วณิชชานนท์ 1
190 พลอย วงศ์วิบูลย์ชัย 1
191 ธนะศักดิ์ รอดเมฆ 1
192 อารีย์ เกิดปั้น 1
193 ไชยรัตน์ ทิพย์สภาพกุล 1
194 เพทาย ทองมหา 1
195 ปภัสวดี วีรกิตติ 1
196 บรรจบ ค่ำคูณ 1
197 ถวัลย์ บุญแสน 1
198 ทวีศักดิ์ วิศิษฎางกูร 1
199 ประทิน ศรีพรหม 1
200 อมรชัย ตันติเมธ 1
201 สมบัติ โฆษิตวานิช 1
202 ชวน เฉลิมโฉม 1
203 ทรรศนีย์ แก้วจันทร์ 1
204 ประทุม ใจบุญ 1
205 สุรพงศ์ ขวัญคีรี 1
206 ณรงค์ บุญมี 1
207 เจิม สืบขจร 1
208 อุศมา เทศแก่น 1
209 Vimolmas Lipipun 1
210 วินัย จันดาวรรณ 1
211 ชัชวาลย์ อำมาตย์มณี 1
212 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
213 บุญเลิศ แสนศักดิ์ 1
214 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
215 ชวน เตียวกุล 1
216 ศิริชัย ศิริกายะ 1
217 ชัยวัฒน์ วรรณพงษ์ 1
218 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
219 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
220 นุกูล ตันริยงค์ 1
221 จรัส โพธิศิริ 1
222 Somying Tumwasorn 1
223 ทวีศักดิ์ จันทรสาร 1
224 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
225 ทองขาว โคตรโยธา 1
226 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
227 อุมา สุคนธมาน 1
228 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
229 สมศักดิ์ ปริวัชรากุล 1
230 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
231 สุรศักดิ์ สุโกศลวิสิทธิ์ 1
232 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
233 สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ 1
234 Kittisak Likhitwitayawuid 1
235 สุรัตน์ เจียตระกูล 1
236 Garnpimol C. Ritthidej 1
237 อุทัย สร้อยสุข 1
238 Sumphan Wongseripipatana 1
239 วัฒนชัย สมิทธากร 1
240 สมประสงค์ ประสงค์เงิน 1
241 สรสิทธิ์ ศิลป์ศรีกุล 1
242 กาญจนา แก้วเทพ 1
243 สุรพันธ์ ลิ้มมณี 1
244 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
245 ดิษพงค์ วิเศษไชยศรี 1
246 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
247 สอาด พรหมน้อย 1
248 Wilai Anomasiri 1
249 คำนึง นกแก้ว 1
250 บรรณเชาว์ ต้นโพธิ์ 1
251 ชโลมใจ ภิงคารวัฒน์ 1
252 อำนวย ทองโปร่ง 1
253 กฤษณี น้ำเพชร 1
254 ศุภลักษณ์ คูหาทอง 1
255 ชิต ปุริโสดม 1
256 อำนวย ชิดชู 1
257 วสันต์ จันทรวงศา 1
258 กนกพร จรินทร์รัตนากร 1
259 ประวุธ เฉิดพงษ์ตระกูล 1
260 กมลเวช นิตยสุทธิ์ 1
261 สมคิด จูมทอง 1
262 ขจิตร ชัยนิคม 1
263 ประเสริฐ คลังแสง 1
264 ฉวีวรรณ เต็มพิทักษ์ 1
265 จุฬาพร ดีสุคนธ์ 1
266 ปรีชา หมอนทอง 1
267 เกรียงศักดิ์ เพชรานนท์ 1
268 พิชัย เสงี่ยมจิตต์ 1
269 ฟอง เกิดแก้ว 1
270 ไพบูลย์ วงศ์ยะรา 1
271 กมล สุดประเสริฐ 1
272 วิไล ชินธเนศ 1
273 มนูญ บุญเชิด 1
274 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
275 วัชรา เล่าเรียนดี 1
276 อุทัย บุญประเสริฐ 1
277 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
278 สมนึก แสงวิเชียร 1
279 วิชัย ราษฎร์ศิริ 1
280 ทัศนา แสวงศักดิ์ 1
281 คัคนางค์ มณีศรี 1
282 วิรวุธ จิตต์ผิวงาม 1
283 เพ็ญศักดิ์ เรือนใจมั่น 1
284 วิชิต เข้มแข็ง 1
285 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
286 สุชาวดี สุภโตษะ 1
287 สุพัตรา ไผ่แก้ว 1
288 สุดใจ ใสสุก 1
289 เชิญ วีระฉายา 1
290 รัชนี ขวัญบุญจัน 1
291 ฉลุรัตน์ ศิริวัฒน์ 1
292 ภิญญพร วัฒนเจริญ 1
293 ฐิติมา พานิชโยทัย 1
294 นัยนา ทองดี 1
295 ชิดเชื้อ ชมปรีดา 1
296 นิจ เนืองทอง 1
297 ชุลีรัตน์ ทะวะบุตร 1
298 ทัศนีย์ ศุภเมธี 1
299 จันทนา ชมวรกุล 1
300 ธำรงค์ บุญกาญจน์ 1
301 วิชัย ฤกษ์สำราญ 1
302 ชัชชัย โกมารทัต 1
303 ปราณี ศรีใส 1
304 ไพบูลย์ พูลพิพัฒน์ 1
305 รัชนี ขวัญบุญจัน 1
306 ไพฑูรย์ มหิพันธุ์ 1
307 ดำรง ลิมาภิรักษ์ 1
308 ขนิษฐา เห็นดี 1
309 ชาญชัย ชอบธรรมสกุล 1
310 ชูชัย รัตนภิญโญพงษ์ 1
311 กล้าหาญ สุดแสน 1
312 บัญชา นภาชัยเทพ 1
313 วิภา เลค 1
314 ดรุณี ศรีมงคล 1
315 สุจินต์ แย้มแพ 1
316 บัณฑิต ศรีเมือง 1
317 อุไร ชุติเนตร 1
318 ชัชวาลย์ สถาพรวจนา 1
319 ถวัลย์ ทองมี 1
320 ชนะ ธนสมบูรณ์ 1
321 มงคล มีสมภพ 1
322 พรทิพา จิณแพทย์ 1
323 ณรงค์ศักดิ์ กุลจินต์ 1
324 ประชา ทองคำขาว 1
325 เฉลิม รัชชนะกุล 1
326 ประพันธ์ บุรมรา 1
327 เฉลย เครืองเนียม 1
328 จาตุรงค์ เสนแดง 1
329 สนานจิตร สุคนธทรัพย์ 1
330 วิชัย พวงภาคีสิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2543 2
3 2542 3
4 2541 3
5 2540 1
6 2539 5
7 2538 7
8 2537 3
9 2536 4
10 2535 5
11 2534 8
12 2533 4
13 2532 8
14 2530 4
15 2529 5
16 2528 12
17 2527 3
18 2526 5
19 2525 9
20 2524 6
21 2523 3
22 2522 10
23 2521 11
24 2520 4
25 2519 7
26 2518 1
27 2516 2
28 2513 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
2 วิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2543
3 การศึกษาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
4 การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา เขตการศึกษา 6
ปี พ.ศ. 2542
5 การศึกษาการบริหารกิจกรรมนักเรียนด้านการจัดการวงโยธวาทิต ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2539-2542
6 การศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร
7 การศึกษาการใช้ทักษะการบริหารของหัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตามการรับรู้ของตนเองและของผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2541
8 การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอาจารย์เกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11
9 การศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ในเขตการศึกษา 3
10 การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครู-อาจารย์ เกี่ยวกับการจัดการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2540
11 กระบวนการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
12 หน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
13 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
14 การเปรียบเทียบวิธีการตัดสินใจสั่งการในงานบริหารวิชาการ ระหว่างผู้บริหารหญิงและชายโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
15 การศึกษาผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
16 การศึกษากระบวนการบริหารของสำนักศึกษาธิการอำเภอดีเด่น ขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2538
17 การศึกษากระบวนการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
18 การศึกษาบรรยากาศองค์การของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรุงเทพมหานคร
19 การศึกษากระบวนการบริหารงานในหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 1
20 การศึกษากระบวนการบริหารงานบุคคล ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
21 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู-อาจารย์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7
22 การศึกษาการดำเนินงานตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5
23 ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายปกครอง โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครู สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
24 การศึกษาวิธีการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดีเด่น ปี พ.ศ. 2535 ในเขตการศึกษา 6
25 การศึกษากระบวนการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
26 การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของกรรมการศีกษา ประจำโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2536
27 การศึกษาการดำเนินงานตามโครงการงานสอนอาชีพครบวงจร ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์
28 ความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับกระบวนการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1
29 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่และหัวหน้าหมวดวิชาและครูผู้สอน เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย
30 การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเครือเซนต์บอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2535
31 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์ในวิทยาลัยนาฏศิลป สังกัดกองศิลปศึกษา กรมศิลปากร
32 สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฏร์ธานี
33 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอาจารย์เกี่ยวกับทักษะการบริหารการศึกษา ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
34 การศึกษาการติดต่อสื่อสารภายในของโรงเรียนมัธยมสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
35 ลักษณะการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ปี พ.ศ. 2534
36 การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร
37 ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้แทนข้าราชการครูในคณะกรรมการ การประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 12
38 การประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
39 พฤติกรรมภาวะผู้นำของศึกษาธิการจังหวัด ตามการรับรู้ของตนเองผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด หัวหน้าฝ่ายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการอำเภอ
40 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7
41 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสายสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
42 การศึกษากระบวนการบริหารงานในสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
43 การบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2533
44 พฤติกรรมความเป็นผู้นำของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ตามการรับรู้ของตนเอง และผู้บริหารสถานศึกษา เขตการศึกษา 12
45 การศึกษาการบริหารโครงการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี
46 การศึกษาการปฏิบัติงานของหัวหน้าสำนักงาน กลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 6
47 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับบทบาท ในการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6
ปี พ.ศ. 2532
48 สมรรถภาพของหัวหน้าหมวดวิชาตามการรับรู้ของตนเอง และครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร
49 สภาพและปัญหาในการดำเนินงานการขยายโอกาสทางการศึกษาตามมาตรการ ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเขตการศึกษา 9
50 สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ ฝ่ายนิเทศการบริหารเขตการศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
51 การปฏิบัติงานของกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี
52 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารวิทยาลัยพลศึกษา สังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
53 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับทักษะทางการบริหาร ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1
54 บทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5
55 ความคิดเห็นของศึกษาธิการอำเภอเกี่ยวกับแบบภาวะผู้นำ ของศึกษาธิการอำเภอ เขตการศึกษา 10
ปี พ.ศ. 2530
56 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
57 ขวัญในการปฏิบัติงานของอาจารย์พลศึกษาในมหาวิทยาลัย
58 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายวิชาการ หัวหน้าหมวดวิชา และครู เกี่ยวกับคุณสมบัติ คุณลักษณะ และความสามารถของผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 8
59 การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนเตรียมทหาร
ปี พ.ศ. 2529
60 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
61 การดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2525 ในเขตการศึกษา 10
62 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอาจารย์เกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหาร โรงเรียนมูลนิธิภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
63 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้าหน่วยงาน เกี่ยวกับการบริหารบุคลากรของกรมสามัญศึกษา
64 การพิจารณาความดีความชอบครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2528
65 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 6
66 ขวัญในการปฏิบัติงานของครูพลศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
67 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กรมพลศึกษา
68 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 6
69 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับปัญหาในการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนสาธิตมัธยม สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร
70 ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์วิชาภาษาอังกฤษ ในเขตการศึกษา 3
71 ความคิดเห็นของคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติและผู้บริหารการศึกษา เกี่ยวกับลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด
72 การนำเสนอแผนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษียณอายุ ของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9
73 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน ฝ่ายวิชาการและครูผู้สอน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางวิชาการ ของผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายวิชาการ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
74 ความคิดเห็นของคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัด
75 การศึกษาการพัฒนาคณาจารย์ในโรงเรียนมัธยมสาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร
76 ปัญหาการบริหารงานวิชาการในการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลางสังกัดกรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2527
77 ปัญหาการบริหารงานวิชาการตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลางสังกัดกรมสามัญศึกษา
78 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้นำ ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
79 งานบริหารการศึกษาของวิทยาลัยพลศึกษา สังกัดกรมพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2526
80 เกณฑ์ประเมินผลนักศึกษาฝึกสอนของวิทยาลัยครูภาคกลาง
81 กระบวนการบริหารงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในส่วนภูมิภาค
82 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนคาทอลิกในกรุงเทพมหานคร
83 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้นำของครูใหญ่ โรงเรียนคาทอลิกในกรุงเทพมหานคร
84 การบริหารกิจการนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2525
85 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้นำ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
86 บทบาทด้านการพัฒนาอาจารย์ของอธิการวิทยาลัยครู
87 งานบริหารการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
88 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอในเขตการศึกษา 7
89 การปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์ สังกัดกรมสามัญศึกษาในทัศนะของผู้บริหาร ครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์ ในเขตการศึกษา 9
90 ตัวประกอบที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ของโปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพผู้บริหารการศึกษา ในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือ
91 ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอนพลศึกษาเกี่ยวกับ คุณลักษณะ คุณสมบัติ และความสามารถในการปฏิบัติงานของครูพลศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 9
92 ความคิดเห็นของครูประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ต่อการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู
93 คุณลักษณะ คุณสมบัติและความสามารถในการบริหารงาน ของผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด
ปี พ.ศ. 2524
94 ความพึงพอใจในการทำงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 3
95 ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในทัศนะของผู้บริหาร และอาจารย์ในเขตการศึกษา 11
96 การบริหารบุคลากรภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม
97 การจัดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
98 การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 10
99 การจัดการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. 2523
100 บทบาทของศึกษานิเทศก์ประจำจังหวัดในภาคเหนือ
101 กระบวนการบริหารงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษในส่วนกลาง
102 กระบวนการบริหารงานนิเทศการฝึกสอน ของหัวหน้าหน่วยนิเทศก์การฝึกสอนในมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2522
103 งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 6
104 บทบาทของนายอำเภอในการบริหารการศึกษาประชาบาล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
105 บทบาทของนายอำเภอในการบริหารการศึกษาประชาบาลในภาคใต้
106 การวิเคราะห์พฤติกรรมความเป็นผู้นำของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา
107 บทบาทของนายอำเภอในการบริหารการศึกษาประชาบาล ในภาคกลาง
108 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคกลาง
109 การบริหารงานบุคคลของหัวหน้าส่วนการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
110 การบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยครูในประเทศไทย
111 บทบาทของนายอำเภอในการบริหารการศึกษาประชาบาลในภาคเหนือ
112 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2521
113 พฤติกรรมความเป็นผู้นำของหวัหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์จังหวัด ในประเทศไทย
114 ความคิดเห็นของศึกษาธิการอำเภอที่มีต่อการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
115 งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 11
116 งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตศึกษา 8
117 ขวัญในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนราษฎร์อาชีวศึกษา
118 การปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในเขตศึกษาสิบเอ็ด
119 บทบาทของหัวหน้าส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในภาคใต้
120 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคเหนือ
121 การสร้างเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตงานของอาจารย์ในวิทยาลัยครู
122 บทบาทของหัวหน้าหมวดการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในภาคกลาง
123 วิธีปฏิบัติในการจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2520
124 งานบริหารการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
125 ความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาทด้านบริหารโรงเรียนของครูใหญ่โรงเรียนราษฎร์
126 หน้าที่ด้านการนิเทศการศึกษาของอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมศึกษา
127 งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลในภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2519
128 การใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับพุทธศักราช 2518 ในเขตการศึกษา 1
129 การใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับพุทธศักราช 2518 ในเขตการศึกษา 12
130 งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 5
131 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ฝ่ายสามัญศึกษาประจำจังหวัด
132 การใช้หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับพุทธศักราช 2518 ในเขตการศึกษา 5
133 การบริหารกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยครูภาคใต้
134 การใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับพุทธศักราช 2518 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2518
135 ปัญหาของอาจารย์นิเทศก์ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี พ.ศ. 2516
136 ความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาททางด้านวิชาการ ของศึกษานิเทศก์ประถมศึกษาประจำจังหวัด
137 พัฒนาการของการนิเทศการศึกษา ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2513
138 บทบาทของหัวหน้าหมวดวิชาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดพระนคร-ธนบุรี
139 บทบาทของหัวหน้าหมวดวิชาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดพระนคร-ธนบุรี
140 ประสิทธิผลทางการศึกษาของสถาบันฝึกหัดครูในจังหวัดพระนครและธนบุรี : นักเรียนเข้าเรียนรุ่นปีการศึกษา 2508-2510