ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นพนันท์ ตาปนานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- นพนันท์ ตาปนานนท์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
3 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 5
4 ไม่มีข้อมูล 5
5 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 5
6 จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ 3
7 ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 3
8 ณัฐรี ตั้งยงตระกูล 3
9 พรชัย จิตติวสุรัตน์ 2
10 ศิวพล สุวิทยาอนนท์ 2
11 วัชรเทพ คลังนุช 2
12 ธนัย ตันวานิช 2
13 สกาวเนตร สะใบ 2
14 อรรฆพล ห่อมณี 2
15 ปราโมทย์ สุกใส 2
16 สุวัฒนา ธาดานิติ 2
17 ธเรศ ศรีสถิตย์ 2
18 ลือชัย ครุธน้อย 2
19 สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล 2
20 ธนาพร เทียมศรีรัชนีกร 1
21 วีรวัน ฮ้อศิริมานนท์ 1
22 สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ 1
23 อรอุมา สิริวัฒนชัย 1
24 ภาณุมาศ กำคำเพ็ชร 1
25 ศศิธร ยิ้มศิริ 1
26 ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ 1
27 ทวีศักดิ์ เอื้อเฟื้อ 1
28 ชวลิตา ศิริภิรมย์ 1
29 ขวัญชนก อำภา 1
30 พนิต ภู่จินดา 1
31 นุชจรีย์ อรุณกมล 1
32 ปิยะภัทร เต็มแย้ม 1
33 ธัญทิพา เวทมาหะ 1
34 วีระ สัจกุล 1
35 สาโรช อภิวัชรกุล 1
36 อังคณา ประทุมทอง 1
37 ธีร์ ตันจริยานนท์ 1
38 สุวิมล ภักดิ์พิบูลย์ 1
39 สุจารี ผุดผาด 1
40 สุลักษณ์ สังข์รุ่ง 1
41 วิวัฒน์ สวลี 1
42 ณัฐพงษ์ เพชรละออ 1
43 ปรีชญา มหัทธนทวี 1
44 เสกสรรค์ แป้นไผ่ 1
45 ประสาร พันธ์ลิมา 1
46 ชวนพิศ ดุษฎีประเสริฐ 1
47 ปัญญโชติ สอนคม 1
48 ชูขวัญ สายสะอาด 1
49 วรรณลิกา พรหมจรรยา 1
50 ชวลิต นิตยะ 1
51 อมรา พงศาพิชญ์ 1
52 วันชัย มีชาติ 1
53 จรัส สุวรรณมาลา 1
54 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 1
55 วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ 1
56 เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ 1
57 สุริชัย หวันแก้ว 1
58 อุทัย บุญประเสริฐ 1
59 กฤติน วิจิตรไตรธรรม 1
60 สุรเชษฐ เมืองแมน 1
61 นิธัช พรหมมา 1
62 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
63 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
64 ประธาน อารีพล 1
65 แสงสันต์ พานิช 1
66 พงษ์สิน ทวีเพชร 1
67 ณัฐกฤต มีศิริ 1
68 กรวิภา วิลาชัย 1
69 นิกร ด้วงทรง 1
70 วัชระ งามนิกุลชลิน 1
71 เกริก กิตติคุณ 1
72 หทัยพัชร จิตบรรเทา 1
73 วิรุฬห์ พันธุ์อุดม 1
74 สุวดี ทองสุกปลั่ง 1
75 เจนการ เจนการกิจ, 2520- 1
76 กมลรัตน์ บำรุงตน 1
77 อรอนงค์ กฤตยาเกียรณ์ 1
78 สุมิตรา พูลทอง 1
79 ฐิติวัฒน์ นงนุช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 1
3 2553 7
4 2552 6
5 2551 2
6 2550 4
7 2549 5
8 2548 1
9 2547 2
10 2546 6
11 2545 4
12 2544 2
13 2543 4
14 2542 2
15 2541 1
16 2540 4
17 2539 6
18 2538 4
19 2537 4
20 2529 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การกำหนดพื้นที่กันชนระหว่างเขตอุตสาหกรรมกับชุมชน กรณีศึกษาเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
2 การย้ายชุมชนที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศจากแหล่งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
3 การกำหนดพื้นที่กันชนระหว่างเขตอุตสาหกรรมกับชุมชน กรณีศึกษาเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2554
4 โครงการการจัดทำเครื่องมือทางกฏหมายในการฟื้นฟูเมืองสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
5 แนวทางการประสานการพัฒนาทางด้านกายภาพของย่านที่อยู่อาศัยชานเมือง กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาแขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
6 การพัฒนาระบบการสัญจรเสริมภายในเขตเทศบาลนครสงขลา
7 วิถีการดำรงชีวิตในการอยู่ร่วมกันของชุมชนไทยพุทธและไทยมุสลิม กรณีศึกษาชุมชนวัดขจรศิริและชุมชนมัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
8 ปัจจัยทางกายภาพกับความแตกต่างของอุณหภูมิในพื้นที่เมือง : กรณีศึกษากรุงเทพมหานครและปริมณฑล
9 ปัจจัยทางกายภาพกับความแตกต่างของอุณหภูมิในพื้นที่เมือง : กรณีศึกษากรุงเทพมหานครและปริมณฑล
10 วิถีการดำรงชีวิตในการอยู่ร่วมกันของชุมชนไทยพุทธและไทยมุสลิม กรณีศึกษา ชุมชนวัดขจรศิริและชุมชนมัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
11 แนวทางการประสานการพัฒนาทางด้านกายภาพของย่านที่อยู่อาศัยชานเมือง กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาแขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
ปี พ.ศ. 2552
12 อิทธิพลของสถานศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาเมือง กรณีศึกษาเมืองสงขลา
13 แนวทางการออกแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของชุมชนเมืองในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร
14 แนวทางการออกแบบเพื่อการใช้ประโยชน์พื้นที่ว่างสาธารณะและกึ่งสาธารณะตามแนวถนน : กรณีศึกษาย่านอโศก-นานา ถนนสุขุมวิท
15 อิทธิพลของสถานศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาเมือง กรณีศึกษาเมืองสงขลา
16 แนวทางการออกแบบเพื่อการใช้ประโยชน์พื้นที่ว่างสาธารณะและกึ่งสาธารณะตามแนวถนน กรณีศึกษาย่านอโศก-นานา ถนนสุขุมวิท
17 แนวทางการออกแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของชุมชนเมืองในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2551
18 แนวทางการออกแบบพื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรบริเวณแยกรังสิตปทุมธานี
19 แนวทางการออกแบบเพื่อการพัฒนาพื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายการคมนาคมบริเวณแยกบางกะปิ
ปี พ.ศ. 2550
20 การวางแผนการจัดการน้ำเสียของแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนเมืองพัทยา
21 การจัดทำมาตรฐานด้านผังเมืองของกรุงเทพมหานคร
22 แนวทางป้องกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
23 การออกแบบพื้นที่ชุมชนศาลาด่านเพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
ปี พ.ศ. 2549
24 แนวทางการปรับปรุงพื้นที่ชุมชนกุนนทีและพื้นที่ต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร
25 แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่หน่วงน้ำฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร
26 แนวทางการพัฒนาที่ดินเพื่อการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
27 ผลกระทบของโครงข่ายการเชื่อมโยงระบบคมนาคมต่อการพัฒนาเมืองใน สปป.ลาว
28 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมของเมืองกับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2548
29 ผลกระทบทางสังคมจากการขยายตัวของพื้นที่อยู่อาศัยในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2547
30 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรม ในย่านสุขุมวิท
31 การวางแผนเพื่อป้องกันและบรรเทาการเกิดอัคคีภัย : กรณีศึกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2546
32 การใช้ประโยชน์ที่ดินและการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ในย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาย่านสีลม สาทร
33 การฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติลำตะคอง เทศบาลนครราชสีมา
34 ความสมดุลระหว่างที่พักอาศัยและแหล่งงานในย่านการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน : กรณีศึกษาเขตดินแดงและเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
35 การพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ตและพิ้นที่เกี่ยวเนื่อง
36 การฟื้นฟูย่านพาณิชยกรรมและคลังสินค้าริมน้ำย่านทรงวาด กรุงเทพมหานคร
37 การประเมินผลกระทบของบริการรถตู้โดยสาร ต่อปริมาณการใช้รถเมล์ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2545
38 การจัดทำพื้นที่จอดรถยนต์เพื่อสนับสนุนโครงการระบบขนส่งมวลชน
39 การพัฒนาเมืองเชียงรายเพื่อรองรับการคมนาคมขนส่งทางรถไฟ
40 ผลของการพัฒนาเมืองภายใต้อิทธิพลการผังเมืองตะวันตก : กรณีศึกษาเมืองลพบุรี
41 แนวทางการควบคุมด้านกายภาพในเขตพื้นที่อนุรักษ์เมืองเก่าเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2544
42 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมือง : กรณีศึกษาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการจัดทำผังเมืองรวม
43 การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณตลาดปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์
ปี พ.ศ. 2543
44 ผลกระทบของการขยายระยะเวลาการเช่าอสังหาริมทรัพย์ต่อการพัฒนาเมือง : กรณีศึกษาย่านธุรกิจการค้าสีลม-สาธร
45 โครงการย้ายชุมชนเรือนแพริมแม่น้ำน่าน จังหวัดพิษณุโลก
46 การแบ่งเขตการบริหารการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร
47 แนวทางการจัดการชุมชนชาวแพริมแม่น้ำน่าน เมืองพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2542
48 การประยุกต์ใช้รูปแบบ "ข่วง" กับการพัฒนาที่โล่งในเมือง : กรณีศึกษาเมืองเชียงใหม่
49 แนวทางการพัฒนาชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2541
50 การศึกษามาตรการด้านผังเมือง เพื่อควบคุมสภาวะแวดล้อมของเมืองท่องเที่ยวชายทะเล กรณีศึกษาเมืองพัทยา : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2540
51 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตตลิ่งชัน : รายงานฉบับสมบูรณ์
52 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตภาษีเจริญ : รายงานฉบับสมบูรณ์
53 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตบางขุนเทียน : รายงานฉบับสมบูรณ์
54 ความเหมาะสมด้านกายภาพของการจัดรูปที่ดิน เพื่อการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรี
ปี พ.ศ. 2539
55 แนวทางการกำหนดพื้นที่กันชนระหว่างเขตอุตสาหกรรมกับชุมชน : กรณีศึกษาย่านอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
56 แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่รับน้ำฝั่งตะวันออก ของกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ
57 การจัดสร้างบริการสาธารณะย่านพักอาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ในเขตอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาอำเภอเมืองสมุทรปราการ
58 แนวทางการวางแผนเพื่อการพัฒนาสวนสาธารณะชุมชนในเขตชั้นใน ของกรุงเทพมหานคร
59 แนวทางการวางแผนพัฒนาพื้นที่โดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดนครสวรรค์
60 แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณ ที่ได้รับผลกระทบจากแหล่งกำจัดมูลฝอยแบบเทกองกลางแจ้ง : กรณีศึกษา ซอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
61 การควบคุมการขยายตัวตามแนวถนนสายหลักของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาถนนศรีนครินทร์
62 ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเมืองกับแหล่งน้ำ : กรณีศึกษาเมืองสกลนคร-หนองหาน
63 แนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมเกี่ยวกับที่จอดรถยนต์สำหรับอาคาร ในพื้นที่ที่มีบริการของระบบขนส่งมวลชน : กรณีศึกษา ย่านศูนย์กลางธุรกิจ ถนนสีลม
64 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายหาดบางแสน
ปี พ.ศ. 2537
65 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แผนลงทุนจังหวัดกาญจนบุรี
66 รายงานการวิเคราะห์ศักยภาพการลงทุน แผนลงทุนจังหวัดกาญจนบุรี
67 การประสานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ
68 พัฒนาการและมาตรการควบคุมอาคารสูงของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2529
69 โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์