ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นพดล พันธุ์คำเกิด
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เยาวภา สุกฤตานนท์ 2
2 สุชาติ จุลพูล 2
3 ธนพร ศิลปชัย 2
4 สุเทพ ขวัญเผือก 1
5 เกษมศักดิ์ ตั้งมั่น 1
6 เรืองศักดิ์ บุญโนนแต้ 1
7 สุรพงศ์ จันทร์พงษ์ 1
8 เยาวลักษณ์ ทองทวี 1
9 สันติภาพ นวลจำรัส 1
10 สมพันธ์ ศรีหาวงษ์ 1
11 สยุมพร สุภรพงษ์ 1
12 โสภณ ยอดพรหม 1
13 สำราญ สุขใจ 1
14 จุฑารัตน์ จามกระโทก 1
15 วรพจน์ รักสังข์ 1
16 วสันต์ นุ้ยภิรมย์ 1
17 วิศิษฐ์ ไฝจันทร์ 1
18 ประชาชาติ นพเสนีย์ 1
19 ภุชงค์ เพชรมนต์ 1
20 พรทิพย์ เพชรมนต์ 1
21 พิชัย เชื้องาม 1
22 กอบกุล แสนนามวงษ์ 1
23 ทิพรรณี เสนะวงศ์ 1
24 สวัสดิ์ พิลาชัย 1
25 โอภาส คล้ายทรง 1
26 บุษรา จงรวยทรัพย์ 1
27 มณชัย มีสุข 1
28 รุ่งรัตน์ อิฐรัตน์ 1
29 ธเนศ จันทร์เทศ 1
30 นคร มหายศนันท์ 1
31 สุริยะ จันทร์แสงศรี 1
32 วนิดา สุวรรณสิทธิ์ 1
33 วัชรพงษ์ แก้วหอม 1
34 ดิเรก สังข์ศร 1
35 สมบัติ กองภา 1
36 จิรศักดิ์ เพ็ชรมีศรี 1
37 สุกัญญา ชุ่มชื่น 1
38 ดนัย นาคประเสริฐ 1
39 ณกรณ์ ไกรอนุพงษา 1
40 ณรงค์ แก้วสาหลง 1
41 นพพร กองพันธ์ 1
42 ปรีชา แต่งผิว 1
43 จิราลักษณ์ ปรีดี 1
44 อดิษฐ์ อินทร์สุวรรณ 1
45 ลำแพน สารจันทึก 1
46 ไพบูลย์ ตาเจริญเมือง 1
47 พะเยาว์ บุตรวาทิตย์ 1
48 พัชรินทร์ โพธิ์ทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง