ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นพดล พันธุ์คำเกิด
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เยาวภา สุกฤตานนท์ 2
2 สุชาติ จุลพูล 2
3 ธนพร ศิลปชัย 2
4 เกษมศักดิ์ ตั้งมั่น 1
5 เยาวลักษณ์ ทองทวี 1
6 โสภณ ยอดพรหม 1
7 สุเทพ ขวัญเผือก 1
8 เรืองศักดิ์ บุญโนนแต้ 1
9 สำราญ สุขใจ 1
10 สยุมพร สุภรพงษ์ 1
11 สันติภาพ นวลจำรัส 1
12 โอภาส คล้ายทรง 1
13 สุรพงศ์ จันทร์พงษ์ 1
14 กอบกุล แสนนามวงษ์ 1
15 วสันต์ นุ้ยภิรมย์ 1
16 วิศิษฐ์ ไฝจันทร์ 1
17 ประชาชาติ นพเสนีย์ 1
18 วัชรพงษ์ แก้วหอม 1
19 วรพจน์ รักสังข์ 1
20 ภุชงค์ เพชรมนต์ 1
21 สมพันธ์ ศรีหาวงษ์ 1
22 ทิพรรณี เสนะวงศ์ 1
23 สวัสดิ์ พิลาชัย 1
24 พรทิพย์ เพชรมนต์ 1
25 จุฑารัตน์ จามกระโทก 1
26 ปรีชา แต่งผิว 1
27 รุ่งรัตน์ อิฐรัตน์ 1
28 ธเนศ จันทร์เทศ 1
29 นคร มหายศนันท์ 1
30 สุกัญญา ชุ่มชื่น 1
31 มณชัย มีสุข 1
32 สุริยะ จันทร์แสงศรี 1
33 ดิเรก สังข์ศร 1
34 สมบัติ กองภา 1
35 จิรศักดิ์ เพ็ชรมีศรี 1
36 วนิดา สุวรรณสิทธิ์ 1
37 ดนัย นาคประเสริฐ 1
38 ลำแพน สารจันทึก 1
39 ณรงค์ แก้วสาหลง 1
40 นพพร กองพันธ์ 1
41 บุษรา จงรวยทรัพย์ 1
42 พัชรินทร์ โพธิ์ทอง 1
43 ณกรณ์ ไกรอนุพงษา 1
44 จิราลักษณ์ ปรีดี 1
45 ไพบูลย์ ตาเจริญเมือง 1
46 พะเยาว์ บุตรวาทิตย์ 1
47 อดิษฐ์ อินทร์สุวรรณ 1
48 พิชัย เชื้องาม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง