ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นพดล พันธุ์คำเกิด
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เยาวภา สุกฤตานนท์ 2
2 สุชาติ จุลพูล 2
3 ธนพร ศิลปชัย 2
4 นพพร กองพันธ์ 1
5 บุษรา จงรวยทรัพย์ 1
6 พัชรินทร์ โพธิ์ทอง 1
7 ณรงค์ แก้วสาหลง 1
8 ปรีชา แต่งผิว 1
9 จิราลักษณ์ ปรีดี 1
10 พะเยาว์ บุตรวาทิตย์ 1
11 อดิษฐ์ อินทร์สุวรรณ 1
12 พิชัย เชื้องาม 1
13 ณกรณ์ ไกรอนุพงษา 1
14 สยุมพร สุภรพงษ์ 1
15 เยาวลักษณ์ ทองทวี 1
16 เรืองศักดิ์ บุญโนนแต้ 1
17 โสภณ ยอดพรหม 1
18 โอภาส คล้ายทรง 1
19 เกษมศักดิ์ ตั้งมั่น 1
20 สุเทพ ขวัญเผือก 1
21 ไพบูลย์ ตาเจริญเมือง 1
22 สันติภาพ นวลจำรัส 1
23 สำราญ สุขใจ 1
24 สุรพงศ์ จันทร์พงษ์ 1
25 สมพันธ์ ศรีหาวงษ์ 1
26 สุกัญญา ชุ่มชื่น 1
27 วรพจน์ รักสังข์ 1
28 วสันต์ นุ้ยภิรมย์ 1
29 วิศิษฐ์ ไฝจันทร์ 1
30 ประชาชาติ นพเสนีย์ 1
31 ภุชงค์ เพชรมนต์ 1
32 พรทิพย์ เพชรมนต์ 1
33 จุฑารัตน์ จามกระโทก 1
34 กอบกุล แสนนามวงษ์ 1
35 ทิพรรณี เสนะวงศ์ 1
36 สวัสดิ์ พิลาชัย 1
37 วัชรพงษ์ แก้วหอม 1
38 ดิเรก สังข์ศร 1
39 รุ่งรัตน์ อิฐรัตน์ 1
40 ธเนศ จันทร์เทศ 1
41 นคร มหายศนันท์ 1
42 ดนัย นาคประเสริฐ 1
43 มณชัย มีสุข 1
44 สุริยะ จันทร์แสงศรี 1
45 สมบัติ กองภา 1
46 จิรศักดิ์ เพ็ชรมีศรี 1
47 วนิดา สุวรรณสิทธิ์ 1
48 ลำแพน สารจันทึก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง