ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นพดล กิตนะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 6
2 จิรารัช กิตนะ 4
3 มารุต เฟื่องอาวรณ์ 4
4 ชัชวาล ใจซื่อกุล 4
5 จริยา เล็กประยูร 3
6 ภัทรดร ภิญโญพิชญ์ 3
7 ดวงแข สิทธิเจริญชัย 3
8 ปิโยรส ทองเกิด 3
9 นิพาดา เรือนแก้ว 3
10 จิรศักดิ์ สุจริต 3
11 กำธร ธีรคุปต์ 3
12 สมศักดิ์ ปัญหา 3
13 วิเชฏฐ์ คนซื่อ 3
14 อาจอง ประทัตสุนทรสาร 3
15 วีณา เมฆวิชัย 3
16 กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ 3
17 พุทธรักษา วรานุศุภากุล 2
18 สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์ 2
19 ผุสตี ปริยานนท์ 2
20 อรสา อัชชยะพันธ์วนิช 2
21 ชิดชัย จันทร์ตั้งสี 1
22 บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์ 1
23 ไม่มีข้อมูล 1
24 องุ่น ลิ่ววานิช 1
25 นนทิวิชญ ตัณฑวณิช 1
26 วรณพ วิยกาญจน์ 1
27 ชัญญาพัชญ์ แสนเทศธัญวัฒน์ 1
28 จิรารัช ศรีจันทร์งาม 1
29 ธงชัย งามประเสริฐวงศ์ 1
30 ผุสดี ปริยานนท์ 1
31 พิชชานิธิ์ แสงธาราทิพย์ 1
32 มาลินี ฉัตรมงคลกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2555 2
3 2554 2
4 2553 1
5 2550 1
6 2540 1
7 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การใช้เต่าน้ำจืดเป็นตัวเฝ้าระวังผลกระทบจากการปนเปื้อนของแคดเมียมในสิ่งแวดล้อมต่อระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์
2 ผลของสารสกัดกวาวเครือขาว Pueraria mirifica ต่อเนื้อเยื่อกระดูกของกบนา Hoplobatrachus rugulosus ระยะโตเต็มวัย
ปี พ.ศ. 2555
3 สหสัมพันธ์ระหว่างการปนเปื้อนสารฆ่าวัชพืช กับผลต่อตับและไตของปลากะมัง Puntioplites proctozysron ในแม่น้ำน่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
4 สหสัมพันธ์ระหว่างการปนเปื้อนสารฆ่าวัชพืช กับผลต่อตับและไตของปลากะมัง Puntioplites proctozysron ในแม่น้ำน่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2554
5 การสำรวจเบื้องต้นสัตว์มีกระดูกสันหลังในเกาะทะลุ
6 ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่ออวัยวะสืบพันธุ์ และการสร้างฮอร์โมนเพศในช่วงฤดูสืบพันธุ์ของแย้ Leiolepis belliana เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปี พ.ศ. 2553
7 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ. 2550
8 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีที่ 3 (ปีงบประมาณ 2550)
ปี พ.ศ. 2540
9 ภาวะสองรูปแบบทางเพศและวงรอบการสืบพันธุ์ในรอบปีของตะพาบน้ำ Amyda cartilaginea