ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นพคุณ คุณาชีวะ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- นพคุณ คุณาชีวะ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รังสรรค์ แสงสุข 4
2 ชำนาญ เต็มเมืองปัก 4
3 พิพัฒน์ บรรพตระกูลชัย 4
4 จักรกฤช ศรีธนกฤช 4
5 ลีนา ลิ่มอภิชาต 2
6 ธีระ ทองประกอบ 2
7 วิจิตพาณี เจริญขวัญ 2
8 วัชราภรณ์ ชีวโศภิษฐ์ 2
9 วิไลวรรณ ทองประยูร 2
10 เฉลิมพล ศรีหงษ์ 2
11 รำไพ สิริมนกุล 2
12 สุชาติ กิจธนะเสรี 2
13 นวลละออ แสงสุข 2
14 ธรรมศักดิ์ ยีมิน 2
15 มณี อัชวรานนท์ 2
16 พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ 2
17 กัลยา มะโนนึก 2
18 สุทัศน์ สุบินประเสริฐ 2
19 อนุกูล พลศิริ 2
20 ภูมิพัฒน์ ศิริพลานนท์ 2
21 รุ่งรัตนา เขียวดารา 2
22 แจ้ง แก่นสำโรง 1
23 เอมวลี เพิ่มชัย 1
24 เพชร วิจิตรนาวิน 1
25 นพนิต รอดศิริ 1
26 กิ่งแก้ว อัตถากร 1
27 ทิพาพร พิมพิสุทธิ์ 1
28 อรุณทวดี พัฒพิบูลย์ 1
29 พัชรพัชร์ สุทธิอรรคเวช 1
30 คีรีบูรณ์ สีทา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 4
3 2552 2
4 2551 1
5 2516 1
6 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างกลุ่มที่ใช้เพลงแหล่ของ พร ภิรมย์ และกลุ่มที่ใช้เพลงไทยลูกทุ่งเป็นสื่อ
2 ผลของการสอนซ่อมเสริมโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบจิ๊กซอว์ที่มีต่อเจตคติและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2553
3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสรุปความโดยใช้นิทานชาดก และนิทานอีสปเป็นสื่อ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตะกล่ำ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) และวิธีการสอนแบบปกติค
5 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง (e-learning) และวิธีการสอนแบบปกติ
6 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การสอนตามรูปแบบกระบวนการคิดสร้างสรรค์กับวิธีการสอนโดยใช้แผนที่ความคิด
ปี พ.ศ. 2552
7 การเปรียบเทียบการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง ระหว่างกลุ่มที่นักเรียนเลือกสารโฆษณาด้วยตนเอง กับกลุ่มที่ครูเลือกให้
8 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนเกษมสันต์บริหารธุรกิจ ระหว่างกลุ่มที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ และกลุ่มที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ
ปี พ.ศ. 2551
9 เทคนิคการใช้สื่อภาพปฏิทินเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2516
10 บทบาททางการศึกษาของปริศนาของไทย