ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นนทวิทย์ อารีย์ชน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประพันธ์ศักดิ์ ศรีษะภูมิ 18
2 วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล 17
3 ยนต์ มุสิก 9
4 ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ 6
5 ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ 6
6 สุนทราภรณ์ ลิ่มสกุล 6
7 สาวิตรี ลิ่มทอง 5
8 วิเชียร ยงมานิตชัย 5
9 เจนนุช ว่องธวัชชัย 5
10 เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ 4
11 สุบรรณ เสถียรจิตร 4
12 ส่งศรี มหาสวัสดิ์ 4
13 ฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน 3
14 จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์ 3
15 Nontawith Areechon 3
16 วราห์ เทพาหุดี 3
17 วัลลภา อรุณไพโรจน์ 3
18 เสาวลักษณ์ อ่อนมิ่ง 3
19 ชุมพล ศรีทอง 3
20 องอาจ เลาหวินิจ 3
21 อรพินท์ จินตสถาพร 2
22 สุภาวดี พุ่มพวง 2
23 กรณิการ์ พันพอน 2
24 นันทนา สีสุข 2
25 อุทัยรัตน์ ณ นคร 2
26 วรวิทย์ พรหมปากดี 2
27 สมรวย รุ่งรัตนวารี 2
28 Yont Musig 2
29 วรรณา รัตนโกสีย์กิจ 2
30 ชัยชาญ มหาสวัสดิ์ 2
31 Wanna Rattanakosekit 2
32 นารีรัตน์ วิเศษกุล 2
33 ภัทรา สารถี 2
34 โกศล เจริญสม 2
35 วรรณนภา รังสินธุ์ 1
36 สลิลภร สืบสาววงษ์ 1
37 อรุณี อิงคากุล 1
38 Kiattawee Choowongkomon 1
39 ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ 1
40 อุทร เจริญเดช 1
41 มินตรา ศีลอุดม 1
42 Atchara Paemanee 1
43 ทรงทรัพย์ อรุณกมล 1
44 จิณณพัต สำรองพันธุ์ 1
45 กิตติมา วานิชกูล 1
46 Arunee Engkagul 1
47 ปิยฉัตร มีสวัสดิ์ 1
48 พงษ์เทพ วิไลพันธ์ 1
49 ศ.ดร.อัญชลี ทัศนาขจร 1
50 ผศ.ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม 1
51 Satit Kovitvadhi 1
52 Uthaiwan Kovitvadhi 1
53 Sasimanas Unajak 1
54 Piyachat Meesawat 1
55 สรณัฏฐ์ ศิริสวย 1
56 อัจฉรา แพมณี 1
57 สมาน กูจิ 1
58 เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล 1
59 ดวงดาว ฉันทศาสตร์ 1
60 สาธิต โกวิทวที 1
61 อุทัยวรรณ โกวิทวที 1
62 อภิรักษ์ มาซา 1
63 นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์ 1
64 ดร. สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี 1
65 ดร.จิราพร เกษรจันทร์ 1
66 เยาวภา ไหวพริบ 1
67 จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร 1
68 ประไพสิริ สิริกาญจน 1
69 ชาญชัย ภู่รักษ์เกียรติ 1
70 ครศร ศรีกุลนาถ 1
71 อัญชลี ทัศนาขจร 1
72 ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ 1
73 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ 1
74 จินตนา สและน้อย 1
75 สมพร อิศวิลานนท์ 1
76 เขมชาติ จิวประสาท 1
77 พิณทิพย์ กรรณสูตร 1
78 มยุวา อารีกิจเสรี 1
79 อรไท สวัสดิชัยกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 1
3 2557 2
4 2556 2
5 2555 5
6 2554 4
7 2553 3
8 2552 6
9 2551 4
10 2550 4
11 2549 1
12 2548 4
13 2547 2
14 2546 1
15 2543 2
16 2540 1
17 543 67
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Development of Aquaculture Technology for Food Security and Food Safety for the Next Generation in Thailand
ปี พ.ศ. 2558
2 การใช้สารยูจีนอลสังเคราะห์เป้นยาสลบสัตว์น้ำ
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษาชนิดของเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของการตายของปลานิล (Oreochromis niloticus) ในระยะต่างๆ ในสภาวะปัจจุบัน
4 Asian Core Program สาขาวิทยาศาสตร์การประมง โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ Japan Society for the Promotion of Science ภายใต้หัวข้อากรวิจัยเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการ ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สัตว์น้
ปี พ.ศ. 2556
5 การวิจัยเชิงสังเคราะห์เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตสินค้าปลานิลตลอดห่วงโซ่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร
6 โครงการ Asian CORE Program สาขาวิทยาศาสตร์การประมง ภายใต้หัวข้อการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง
ปี พ.ศ. 2555
7 Characterisation of thermostable trypsin and determination of trypsin isozymes from intestine of Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.)
8 การพัฒนาวัคซีนในการป้องกันเชื้อ Flavobacterium columnare และการตอบสนองยีนที่เกี่ยวของกับภูมิคุ้มกันในปลานิล (Oreochromis niloticus)
9 โครงการข้อมูลเพื่อจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
10 ประสิทธิภาพของสารยูจีนนอลสังเคราะห์ในการใช้เป็นยาสลบเพื่อการขนส่งปลา
11 กิจกรรมของเอนไซม์ในระบบย่อยอาหาร ประสิทธิภาพการย่อยอาหารและผลของการเสริมเอนไซม์ต่อการใช้ประโยชน์ของอาหารในปลาสวาย
ปี พ.ศ. 2554
12 การกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อการป้องกันโรคในสัตว์น้ำ
13 การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง
14 การแยกและศึกษาหน้าที่ของเลคตินในปลานิลที่พบหลังจากกระตุ้นด้วยแบคทีเรีย Streptococcus agalactiae
15 การใช้สารยูจีนอลเป็นยาสลบสำหรับสัตว์น้ำ
ปี พ.ศ. 2553
16 สถานภาพการผลิตสัตว์น้ำพื้นเมืองของจังหวัดชัยนาท
17 ผลของแมนแนนโอลิโกแซคคาไรด์ต่อการเจริญเติบโต ระบบคุ้มกัน และความต้านทานโรคของปลานิล (Oreochromis niloticus, Linn.)
18 บทบาทของสารสกัดขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn.) และฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata Wall. Ex Nees) ต่อภูมิคุ้มกันของสัตว์น้ำและฤทธิ์ในการควบคุมเชื้อแบคทีเรียก่อโรค
ปี พ.ศ. 2552
19 การใช้สารยูจีนอลเป็นยาสลบสำหรับสัตว์น้ำ
20 การคัดเลือกและผลิตจุลินทรีย์น้ำเค็ม Schizochytrium sp. เพื่อใช้เป็นแหล่ง DHA สำหรับเพาะเลี้ยงกุ้ง
21 การศึกษาภูมิคุ้มกันของกุ้งก้ามกรามและยีนที่ควบคุม
22 การใช้ Bacillus spp. เป็นโปรไบโอติกในการยับยั้งเชื้อ Vibrio harveyi และการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei, Boone
23 การใช้ Schizochytrium limacinum ในการอนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei,Boone) และผลที่มีต่อระบบภูมิคุ้มกันและความทนทานต่อความเครียด
24 บทบาทของวิตามินซีและวิตามินอีต่อการสืบพันธุ์ของปลานิล (Oreochromis niloticus Linnaeus)
ปี พ.ศ. 2551
25 การใช้สารยูจีนอลเป็นยาสลบสำหรับสัตว์น้ำ
26 มาตรฐานการใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
27 การใช้ Bacillus spp. เพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในกุ้งกุลาดำ
28 ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของปรสิตและจุลินทรีย์จากปลาทะเลในจังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2550
29 การพัฒนาการผลิตสารสกัดบีต้า-กลูแคนจากยีสต์เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของกุ้ง (ภายใต้แผนงานวิจัยแบบบูรณาการด้านยาและเคมีภัณฑ์)
30 การใช้สารสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของกุ้งขาวแวนนาไม
31 การสร้างห้องสมุดและการสืบค้นยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในเซลล์เม็ดเลือดของกุ้งก้ามกราม [Macrobrachium rosenbergil] ที่ได้รับสารเบตา-กลูแคนในอาหาร
32 ผลของ Chlorella sp.ต่อแบคทีเรีย Vibrio harveyi และระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon fabricius)
ปี พ.ศ. 2549
33 การพัฒนาการผลิตสารสกัดบีต้า-กลูแคนจากยีสต์เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของกุ้ง (ทุนทำการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยแบบบูรณาการทางด้านยาเคมีภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์)
ปี พ.ศ. 2548
34 ปรสิตในลูกปลาบึกและปลาบึก
35 ประสิทธิภาพของสารสกัดใบหูกวางเพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรียในปลากัด
36 โครงการย่อย การใช้จุลินทรีย์โปรไปโอติกที่ผ่านการฉายรังสีกับการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
37 ประสิทธิภาพของสารสกัดใบหูกวาง เพื่อควบคุมแบคทีเรียในปลากัด
ปี พ.ศ. 2547
38 ผลของบัวบก (Centella asiatica) ต่อระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
39 มาตรฐานการใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2546
40 การใช้หอยกาบน้ำจืดและสาหร่ายหางกระรอกเพื่อลดปริมาณความขุ่นของน้ำจากบ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ. 2543
41 การประเมินประสิทธิภาพของการใช้สารเคมีและจุลินทรีย์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพน้ำในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
42 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณอาหารและคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2540
43 การใช้วิตามินซีโดยการละลายน้ำเพื่อป้องกันความเครียดในการอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำ