ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ 
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิศิษฎ์ โล้เจริญรัตน์ 4
2 เกียรติไกร อายุวัฒน์ 2
3 อภิรัตน์ เลาห์บุตรี 2
4 อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล 2
5 สุรีรัตน์ ผลศิลป์ 2
6 สมเจตน์ พัชรพันธ์ 2
7 ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา 2
8 พีระพงศ์ ตริยเจริญ 2
9 ชัยยงค์ วงศ์ชัยสุวัฒน์ 2
10 อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์ 2
11 ภารดี แซ่อึ้ง 1
12 นางสาวมาลินี เพ็ชร์ชะ 1
13 นางสาวธมลรัตน์ พุทธมิลันประทีป 1
14 นางสาวยุวดี เดชรัตนะอมรสุข 1
15 พิมลรัตน์ พุทธมิลินประทีป 1
16 นางสาวจีราวัฒน์ สมบูรณ์ผล 1
17 นางสาวลักษมณ ปีตานทท์ชัย 1
18 นางสาวรุ่งอรุณ แจ้งสว่าง 1
19 น.ส.ศิริรักษ์ แสงระชัฎ 1
20 น.ส.จุรีรัตน์ ช่วยบำรุง 1
21 น.ส.อัญชลี นุชหมอน 1
22 น.ส.พิมพลรัตน์ พุทธมิลินประทีป 1
23 นางสาวกุลนิภทร์ ทัพแสง 1
24 น.ส.จิราพร บัวสาย 1
25 ชนินทร์ ปัญจพรผล 1
26 น.ส.วรรณา พูนสวัสดิ์ 1
27 กุมุท สังขศิลา 1
28 นวลวรรณ สุนทรภิษัช 1
29 ดร.ชัยยงค์ วงศ์ชัยสุวัฒน์ 1
30 สมชาย นำประเสริฐชัย 1
31 เขมะฑัต วิภาตะวนิช 1
32 ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี 1
33 วราเมศวร์ วิเชียรแสน 1
34 ชวเลข วณิชเวทิน 1
35 ประทีป ดวงเดือน 1
36 จเร เลิศสุดวิชัย 1
37 ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ 1
38 นาวสาวสุมาลี ขำยินดี 1
39 นางฐานิตา แก้วมุกดา 1
40 นางสาวขนิษฐา พระนารี 1
41 ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ 1
42 ธงชัย คัมภีร์ 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
44 ณรงค์ อยู่ถนอม 1
45 นางจินดา เกิดสวัสดิ์ 1
46 นายสัณห์ อุทยารัตน์ 1
47 นายขจรศักดิ์ ศรีราช 1
48 นางสาววศินี วสุนธราสุข 1
49 นางสาวจรินทิพย์ ทุเรียน 1
50 นายธีรยุทธ เพชรแก้ว 1
51 นางสาวเบญจภา พูลสุขกล่ำ 1
52 นางสาวสรนันท์ ทองโต 1
53 นางภัทราพร มัจฉาฉ่ำ 1
54 นายพนิต สินชวาลวัฒน์ 1
55 นายอรรณพ ติยะจามร 1
56 นางสาวสาธิตา มาลัยธรรม 1
57 นายพีรพงษ์ พงษ์ศิริจันทร์ 1
58 นายธิติรัถย์ จิราธิติพร 1
59 นายเจษฏา ถิรพงษ์พันธ์ 1
60 สมศักดิ์ โชติชนาทวีวงศ์ 1
61 นายภานุ ทรงไพบูลย์ 1
62 ทรงวุฒิ เฮงพระธานี 1
63 รศ.ดร.วนิดา พวกุล 1
64 จิตติ นิรมิตรานนท์ 1
65 นายนิพนธ์ พิมพ์พืช 1
66 นายชินพจน์ วงศ์ศรีพิสันต์ 1
67 ชัยวัฒน์ ชัยกุล 1
68 นายศิริชัย แซ่หว่อง 1
69 นายลูกา เนตรเนรมิตร 1
70 นายอิทธิ สงวนดี 1
71 นายพีรพล พรหมพิทักษ์พร 1
72 วัชรี วีรคเชนทร์ 1
73 มงคล รักษาพัชรวงศ์ 1
74 จรุงวิทย์ จรุงวิทยากร 1
75 สุริยัน ติษยาธิคม 1
76 วิสุทธิ์ ตั้งจิตติโภคิน 1
77 วรากร ไม้เรียง 1
78 นายชิโนรส ทองธรรมชาติ 1
79 สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ 1
80 รติพร มั่นพรหม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 4
4 2555 10
5 2554 5
6 2553 6
7 2552 1
8 2551 1
9 2549 2
10 2545 1
11 2516 1
12 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 โครงการงานวิเคราะห์ คัดเลือก และจัดทำเกณฑ์ด้านความปลอดภัยเขื่อนจากเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนของ กฟผ.
ปี พ.ศ. 2557
2 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2556
3 การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3)ของสำนักงานส่งเสริมและสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ พ.ศ.2556-2560
4 โครงการจัดทำระบบประเมินความสามารถของบุคลากร
5 โครงการพัฒนาระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน มสข.
6 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2555
7 การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทางหลวง
8 การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง
9 การปรับปรุงและพัฒนาระบบประเมินผลบุคคล (PMSP) ของ กฟผ.ระยะที่ 3
10 การพัฒนากรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (The-GIF)
11 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและมาตรฐานข้อมูล ของ สกย.
12 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้บริบทการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ระดับประถมศึกษา (ป.1-6)
13 การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของไปรษณีย์ไทย
14 การศึกษาการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบเก็บค่าผ่านทางกับระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารงานภายใน
15 การศึกษาแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลผู้มีหน้ที่รายงานการทำ ธุรกรรมตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน
16 ระบบการจัดทำพืชเศรษฐกิจเชิงลึกที่เป็นเอกภาพ
ปี พ.ศ. 2554
17 การจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ของ สวทน.
18 การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมที่ดิน
19 การประเมินผลจัดวางระบบ IT กรมธนารักษ์
20 การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้
21 โครงการศึกษาแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามมาตรฐานสากล
ปี พ.ศ. 2553
22 การปรับปรุงโครงสร้างทางเคมีของพอลิเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลต่ำ (LP-PE)เพื่อประยุกต์ใช้เป็นพลาสติไซเซอร์สำหรับพลาสติก
23 การสำรวจและวิเคราะห์ลักษณะสภาพความเสียหายของผิวทางแอสฟัลด์
24 โครงการประยุกต์ใช้ดาวเทียมสำหรับการเฝ้าระวังและระบบเตือนภัยทางพื้นดินและทางทะเล ภายใต้ความร่วมมือองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก
25 โครงการพัฒนาทรัพยากรแร่เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม
26 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 โครงการวิจัยพัฒนาประสิทธิภาพระบบผลิตพลังงานชีวมวลแบบ Three Stages Gasifier
ปี พ.ศ. 2552
28 งานวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงโครงสร้างของ Brominated LP-Wax โดยปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์เพื่อใช้เป็นสารหน่วงไฟ
ปี พ.ศ. 2551
29 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ (ต่อเนื่อง) ตอน โครงการนำร่องพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตธาตุอาหารในปุ๋ย
ปี พ.ศ. 2549
30 กลุ่มโครงการการออกแบบและสร้างเครื่องมืออุตสาหกรรมยาง มก. (1)
31 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์สื่อสัมพันธ์ศิษย์เก่าผ่านเว็บ [M@xAlumni] ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2545
32 โครงงานอุตสาหกรรมนักศึกษาปริญญาตรี (IPUS)
ปี พ.ศ. 2516
33 เสาอากาศชนิดแผงเชิงเส้นแบบการจัดช่วงระหว่างตัวกระจายคลื่น ไม่สม่ำเสมอ