ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไม่มีข้อมูล 2
2 พัฒนาวิไล อินใหม 2
3 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
4 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
5 Nateerat Thamroj 1
6 Chanvit Tharathep 1
7 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
8 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
9 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 1
10 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
11 แพรว เอี่ยมน้อย 1
12 ปราณี จริตเอก 1
13 จเร วิชาไทย 1
14 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
15 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
16 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 1
17 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
18 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
19 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
20 ประไพร อุตมา 1
21 นักวิชาการอิสระ 1
22 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
23 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
24 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง