ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นงเยาว์ เมืองดี
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 เครื่องตัดทะลายปาล์มน้ำมันแบบพกพา
2 วัสดุสำหรับสร้างมีดกรีดยางเพื่อรองรับเครื่องกรีดยางพาราระบบควบคุมอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2561
3 การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ
4 ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ
5 เครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติด้วยระบบสมองกลฝังตัว
6 การออกแบบและสร้างเครื่องกรีดยางพาราเพื่อรองรับระบบควบคุมอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2559
7 การออกแบบและสร้างเครื่องแยกเนื้อผลปาล์มออกจากเมล็ดปาล์ม
ปี พ.ศ. 2558
8 ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ
9 เครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติด้วยระบบสมองกลฝังตัว
10 การออกแบบและสร้างเครื่องกรีดยางพาราเพื่อรองรับระบบควบคุมอัตโนมัติ
11 วัสดุสำหรับสร้างมีดกรีดยางเพื่อรองรับเครื่องกรีดยางพาราระบบควบคุมอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2557
12 การออกแบบและสร้างเครื่องแยกเนื้อผลปาล์มออกจากเมล็ดปาล์ม
ปี พ.ศ. 2552
13 เครื่องผ่าผลปาล์มแบบไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2551
14 การศึกษาผลของการอบไอน้ำที่มีต่อลักษณะทางเคมีและกายภาพของปาล์มน้ำมันพันธุ์สุราษฏร์ธานี 1