ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นงเยาว์ เปรมกมลเนตร
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- นงเยาว์ เปรมกลมเนตร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์
ปี พ.ศ. 2552
2 การประเมินคุณภาพการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไทย ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI): กรณีศึกษาสาขาวิชาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ
ปี พ.ศ. 2551
3 การวัดผลที่ตามมาจากการจัดการความรู้ในโรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทย
4 การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ
5 การศึกษาโครงการด้านการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
6 การศึกษาโครงการด้านการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ปี พ.ศ. 2550
7 การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ
ปี พ.ศ. 2547
8 พัฒนาโปรแกรมจัดเก็บและแสดงข้อมูลผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยที่ปรากฏในฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI) ปี 2546 : รายงานฉบับสมบูรณ์