ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นงเยาว์ อุดมวงศ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Nongyao Udomwong
- นงเยาว์ อุดมวงส์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธนพรรณ จรรยาศิริ 4
2 มลวิภา ศิริโหราชัย 3
3 จิตนธี เขนย 3
4 ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร 3
5 นุชยงค์ เยาวพานนท์ 3
6 ยุวยงค์ จันทรวิจิตร 3
7 สถิตย์ วงศ์สุรประกิต 3
8 ศิวพร อึ้งวัฒนา 3
9 พิทยา สรวมศิริ 2
10 กฤษณา ภูตะคาม 2
11 พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 2
12 เดชา ทำดี 2
13 นันทวรรณ ศรีแดง 2
14 สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์ 2
15 พิมพร ศรีฉัตราภิมุข 2
16 อมรรัตน์ งามสวย 2
17 ดรุณี ทายะติ 2
18 จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ 2
19 นภาพร โออริยกุล 2
20 รังสิมา ภูมิสวัสดิ์ 2
21 รังสิยา นารินทร์ 2
22 อุษณีย์ จินตะเวช 2
23 ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ 2
24 ชลอศรี แดงเปี่ยม 2
25 สุธาดา นันทะแกล้ว 1
26 Somporn Chantara 1
27 วราภรณ์ บุญเชียง 1
28 Chitchon Palarak 1
29 มรกต หน่อศักดิ์ 1
30 สมพร จันทระ 1
31 กรรณิการ์ พงษ์สนิท 1
32 ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล 1
33 จิรชาย นาบุญมี 1
34 นิตยา ไทยาภิรมย์ 1
35 ระกาวิน ลีชนะวานิชพันธ์ 1
36 มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 1
37 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
38 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 1
39 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1
40 Yuwayong Janvijit 1
41 สุสัณหา ยิ้มแย้ม 1
42 วีระ วงศ์คำ 1
43 Chatchavan Janvijit 1
44 ชฤทธิ์ มีสิทธิ์ 1
45 ชมนาด พจนามาตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 3
2 2549 1
3 2547 1
4 2546 1
5 2545 1
6 2541 2
7 2533 1
8 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษาต. ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่
2 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็ก ในอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
3 การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2549
4 ระบบบริการสุขภาพของหน่วยบริการสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2547
5 ผลของการจัดโครงการอนามัยโรงเรียน สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่ของตำรวจตระเวนชายแดน
ปี พ.ศ. 2546
6 พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2545
7 พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2541
8 พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเกษตรกร
9 ความต้องการและการดำเนินงานอาชีวอนามัยตามมาตรฐานเชิงโครงสร้าง
ปี พ.ศ. 2533
10 ประสิทธิผลของแรงสนับสนุนจากสามีต่อการปฏิบัติตัวของภรรยาครรภ์แรก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
11 ผลของการใช้แผนปฏิบัติการจากเทคนิคเอไอซีต่อการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
12 ขบวนการเปลี่ยนแปลงของพยาบาลไทยจากการเปิดประเทศสู่สังคมอาเซียน
13 การประเมินผลโปรแกรมเสริมสร้างศักยภาพการสื่อสารชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็ก
14 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน ต. ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่
15 การพัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี โรงพยาบาลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่