ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 12
2 บุญเรือง เนียมหอม 2
3 พัชรพร เปรมสมิทธิ์ 1
4 อัปสร วิตตินานนท์ 1
5 เปี่ยมสุข ทุ่งกาวี 1
6 พวงเพ็ญ พงศ์ธนสาร 1
7 ลำพึง พ่วงบางโพ 1
8 สมใจ อัศวประเสริฐดี 1
9 เนตร โพธิ์เขียว 1
10 พัชรี พันตาวงษ์ 1
11 นิภา ชินพงษ์ 1
12 สุรวงศ์ ศรีสุวัจฉรีย์ 1
13 ศิริกาญจน์ ศรีเคลือบ 1
14 สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์ 1
15 ศิริเพ็ญ ดวงเกตุ 1
16 เจทญา มีลาภ 1
17 ชนิตดา โกวิทวที 1
18 เฉลิมศรี กาหยี 1
19 ศรีอร เจนประภาพงศ์ 1
20 สุพิน อุดมผล 1
21 พนิดา สมประจบ 1
22 ฉัตรวรุณ เหมฤดี 1
23 ลักขณา สังขกร 1
24 ทิพวรรณ กาลกฤษณ์ 1
25 ราม ป้อมทอง 1
26 รัตนา เลิศสุกสว่าง 1
27 ศศิธร ติณะมาศ 1
28 ละอองกาญจน์ สุริชัยพาณิชย์ 1
29 มณฑา พัววิไล 1
30 มารศรี ลือประเสริฐ 1
31 ผลิวัลย์ รองสวัสดิ์ 1
32 วิภาวรรณ คุรุรัตน์ชัยกุล 1
33 ทัศนีย์ ทองศิริ 1
34 ทองอินทร์ วงศ์โสธร 1
35 นฤมล จันทรศุภวงศ์ 1
36 นฤมล ชินะกุลวัฒนา 1
37 วรรณา เตชวณิชย์พงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2543 1
2 2542 1
3 2541 2
4 2540 3
5 2539 5
6 2537 4
7 2536 2
8 2534 1
9 2533 1
10 2532 1
11 2531 2
12 2530 2
13 2529 1
14 2528 3
15 2527 1
16 2526 1
17 2525 1
18 2521 1
19 2520 2
20 2513 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2543
1 บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตในการทำวิทยานิพนธ์
ปี พ.ศ. 2542
2 การประเมินระบบห้องสมุดอัตโนมัตอินโนแพค ในเครือข่ายห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2541
3 กระบวนการตัดสินใจเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติของผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
4 การใช้เทคโนโลยีสารนิเทศในห้องสมุดเฉพาะในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2540
5 พฤติกรรมการค้นเรื่องที่ตู้บัตรรายการและการค้นที่ชั้นหนังสือ ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6 การใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับงานทำรายการ ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
7 ทัศนะของผู้บริหารห้องสมุดและบรรณารักษ์ห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลที่มีต่อมาตรฐานห้องสมุดสถานศึกษา เพื่อการอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี พ.ศ. 2535
ปี พ.ศ. 2539
8 สถานภาพและแนวโน้มการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
9 ความต้องการสารนิเทศของวิศวกรและช่างเทคนิค บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
10 ความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลงานวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 แบบจำลองข่ายงานห้องสมุดและสารนิเทศสำหรับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
12 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อดรรชนีวารสารภาษาไทย สาขาเศรษฐศาสตร์ ที่กำหนดโดยศัพท์ควบคุมและศัพท์อิสระ
ปี พ.ศ. 2537
13 การใช้และความต้องการบริการข่าวสารทันสมัยของอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
14 ความต้องการและการใช้สารนิเทศของอาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยเอกชน
15 แนวคิดในการจัดตั้งข่ายงานห้องสมุดทหาร
16 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อดรรชนีที่กำหนดโดยศัพท์ควบคุม และศัพท์อิสระ
ปี พ.ศ. 2536
17 ทัศนะของนักศึกษาต่อการสูญเสียหนังสือของห้องสมุดมหาวิทยาลัย และวิธีป้องกัน
18 การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บและค้นคืนวัสดุจดหมายเหตุ ของโครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี พ.ศ. 2534
19 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการซีดี-รอมในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2533
20 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานห้องสมุดของบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปี พ.ศ. 2532
21 การใช้และความต้องการใช้ทรัพยากรห้องสมุด ของผู้ใช้ห้องสมุดบริติชเคาน์ซิล
ปี พ.ศ. 2531
22 ความซ้ำซ้อนของหนังสือภาษาต่างประเทศในห้องสมุด สาขาการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
23 ความต้องการของนิสิตคณะอักษรศาสตร์ในการใช้บริการห้องสมุด คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2530
24 พฤติกรรมการอ้างถึงของคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25 การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานดรรชนีวารสารภาษาไทยทางการแพทย์ : โครงการทดลอง
ปี พ.ศ. 2529
26 ทัศนคติของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ที่มีต่อเทคโนโลยีสารนิเทศ
ปี พ.ศ. 2528
27 ความตระหนักและทัศนคติของอาจารย์ในเรื่องบริการตอบคำถาม ของหอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28 ลักษณนามในภาษาไทยโคราชที่บ้านบึงทับปรางค์ ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
29 ความสนใจและความต้องการในการอ่านวารสารทางบรรณารักษศาสตร์ ของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2527
30 การใช้วารสารสาระสังเขปและดรรชนีของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิคในมหาวิทยาลัยมหิดล
ปี พ.ศ. 2526
31 แนวทางสำหรับการสร้างระบบอัตโนมัติในห้องสมุด
ปี พ.ศ. 2525
32 พัฒนาการของข่ายงานบรรณานุกรมระดับชาติในสหรัฐอเมริกา
ปี พ.ศ. 2521
33 ประสิทธิผลของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2513-2518
ปี พ.ศ. 2520
34 บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้แก่นักศึกษา
35 การศึกษาความสนใจในการอ่านและการใช้ห้องสมุดคณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2519
ปี พ.ศ. 2513
36 ปัญหาการควบคุมและการบริการทางบรรณานุกรมในประเทศไทย