ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นงลักษณ์ โควาวิสารัช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9
2 อังคาร จารุจารีต 5
3 ปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ 5
4 วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ 4
5 วนิดา เจริญสุข 2
6 ยุทธชัย ลิขิตเจริญ 2
7 ภัทราภรณ์ อริยปรีชากุล 2
8 จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 2
9 ภาวินี จรูญพันธุ์ 2
10 สุกัลยา เลิศล้ำ 2
11 นคินทร พัฒนชัย 2
12 สาธิต ตั้งติดธรรม 2
13 ภริมา คลังภูเขียว 2
14 เจษฎา แสงพานิชย์ 2
15 มงคล ศักดานุภาพ 2
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
17 ประวิตร อัศวานนท์ 2
18 กำธร สิมมามี 1
19 วิญญู รัตนไชย 1
20 สุทธิลักษณ์ ปทุมราช 1
21 ศรัณย์ เกตุศรีเมฆ 1
22 กฤษฎา เหลืองชวพงศ์ 1
23 พิพัฒน์ ประทีปอมรกุล 1
24 นครินทร์ ตังคะพิภพ 1
25 อุรีรัฐ วัฒนชนม์ 1
26 วิศรุต คำทรงศรี 1
27 Chanjira Sinthanayothin 1
28 เผ่าพิชญ์ ศิริอาชาวัฒนา 1
29 Nakintorn Patanachai 1
30 นันทนา ธินรุ่งโรจน์ 1
31 สุภาพร บุญฤทธิ์ 1
32 ปิยฉัตร ธนารักษ์ 1
33 บัณฑิต ทิพากร 1
34 นงลักษณ์ โควาวิสารัช 1
35 เจษฎา ชินอานุภาพ 1
36 สุมรี อาระยะสมบัติ 1
37 ภาสกร ประถมบุตร 1
38 ปฐมพงษ์ เรืองแย้ม 1
39 อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์ 1
40 Nongluk Covavisaruch 1
41 พีริยา รามโกมุท 1
42 อโณทัย รัตตะรังสี 1
43 ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล 1
44 นิมิต จันทร์ด้ง 1
45 กิตติมา มะแก้ว 1
46 ธนพงศ์ อินทระ 1
47 แมนสรวง อักษรนุกิจ 1
48 เอกรัชต์ ปฏิการมณฑล 1
49 พีรวิชร์ สุนทรศิริ 1
50 นฤมล นวลฉวี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2556 1
4 2555 2
5 2554 1
6 2553 6
7 2552 3
8 2551 7
9 2549 2
10 2548 2
11 2547 1
12 2546 5
13 2545 1
14 2544 2
15 2543 2
16 2541 1
17 2540 1
18 2539 3
19 2535 1
20 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเปรียบเทียบอัตราส่วนความกว้างของลำแสงสะท้อนต่อความกว้างของเส้นเลือดแขนงจอประสาทตาระหว่างภาวะต้อหินกับภาวะปกติ โดยใช้การประมวลผลภาพดิจิทัล
ปี พ.ศ. 2558
2 การประมาณปริมาตรของเนื้อสมองตายจากโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลันโดยการใช้การประมวลผลภาพดิจิทัล
3 การประมาณปริมาตรของเนื้อสมองตายจากโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลันโดยการใช้การประมวลผลภาพดิจิทัล
ปี พ.ศ. 2556
4 การวัดค่าอัตราส่วนแนวตั้งระหว่างคัพและดิสก์ โดยการแบ่งส่วนภาพถ่ายจอประสาทตา
ปี พ.ศ. 2555
5 การรู้จำท่าทางการเตะและการชกของบุคคลโดยใช้กล้องมุมมองเดียว
6 การรู้จำท่าทางการเตะและการชกของบุคคลโดยใช้กล้องมุมมองเดียว
ปี พ.ศ. 2554
7 การรู้จำฟันในภาพรังสีเอ็กซ์ทางทันตกรรม
ปี พ.ศ. 2553
8 การแบ่งส่วนภาพรังสีเอ็กซ์ของฟันด้วยการแปลงเวฟเล็ท
9 เครื่องมือประมวลผลภาพดิจิทัลสำหรับวัดข้อมูลของเส้นผมบนหนังศีรษะของผู้ป่วยโรคผมบางทางพันธุกรรม
10 เครื่องมือประมวลผลภาพดิจิทัลสำหรับหาตำแหน่งจุดกำหนดภาพรังสีวัดศีรษะ (ระยะที่ 1)
11 ขั้นตอนวิธีต้นแบบในการกำหนดสีฟันเทียมด้วยภาพถ่ายดิจิทัล
12 การวัดพื้นที่รอยโรคด่างขาวบนท่อนแขนด้วยวิธีประมาลผลภาพดิจิทัลจากภาพถ่ายหลายมุมมอง
13 การวัดพื้นที่รอยโรคด่างขาวบนท่อนแขนด้วยวิธีประมวลผลภาพดิจิทัลจากภาพถ่ายหลายมุมมอง
ปี พ.ศ. 2552
14 การระบุบคคลด้วยแบบรูปม่านตาโดยใช้เว็บแคมแบบอินฟราเรด
15 การจำลองใบหน้าบุคคลสามมิติผ่านกล้องเดี่ยวที่อยู่นิ่ง
16 การระบุบุคคลด้วยรูปม่านตาโดยใช้เว็บแคมแบบอินฟราเรด
ปี พ.ศ. 2551
17 วิธีการชำระลำไส้ใหญ่แบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ที่ใช้กับเทคนิคการติดฉลากอุจจาระด้วยสารทึบรังสี
18 การจัดกลุ่มภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจเชิงวากยสัมพันธ์
19 การระบุบุคคลด้วยลักษณะลายผิวของฝ่ามือจากกลุ่มที่คัดกรองด้วยเส้นหลัก
20 เครื่องมือซอฟต์แวร์ช่วยตรวจวัดอัตราเร็วของวัตถุจากภาพเคลื่อนไหว
21 วิธีการชำระลำไส้ใหญ่แบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจลำไส้ใหญ่ ด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ใช้กับเทคนิคการติกฉลากอุจจาระด้วยสารทึบรังสี
22 การระบุบุคคลด้วยลักษณะลายผิวของฝ่ามือจากกลุ่มที่คัดกรองด้วยเส้นหลัก
23 การจัดกลุ่มภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เชิงวากยสัมพันธ์
ปี พ.ศ. 2549
24 การทวนสอบบุคคลและการระบุบุคคลโดยใช้การแปลงเรดอนของแบบรูปม่านตา
25 การทวนสอบบุคคลและการระบุบุคคลโดยใช้การแปลงเรดอนของแบบรูปม่านตา
ปี พ.ศ. 2548
26 การรู้จำภาพเอกสารอักษรเบรลล์
27 การระบุบุคคลโดยใช้ลักษณะเรขาคณิตของมือและรูปแบบม่านตา
ปี พ.ศ. 2547
28 การออกแบบและพัฒนาชุดส่วนประกอบซอฟต์แวร์สำหรับสร้างภาพเชิงปริมาตรเพื่อสนับสนุนงานด้านการแพทย์
ปี พ.ศ. 2546
29 การปรับปรุงวิธีจัดเรียงภาพโมเสกแนวระนาบอย่างอัตโนมัติโดยใช้ลักษณะเด่นทางด้านสีและขอบ
30 MRI brain segmentation : โครงการวิจัยโครงการย่อยที่ 4 : รายงานฉบับสมบูรณ์
31 การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือประมวลผลภาพดิจิทัลเชิงวิทัศน์
32 การตรวจหาตำแหน่งและรู้จำเวลาของนาฬิกาตัวเลขในภาพวีดิทัสน์แบบอัตโนมัติ
33 การตรวจหาตำแหน่งและรู้จำเวลาของนาฬิกาตัวเลข ในภาพวีดิทัศน์แบบอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2545
34 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแนะแนวทางการยึดส่วนปลายของตะปูยึดกระดูกภายใน โดยวิเคราะห์จากภาพเอกซเรย์
ปี พ.ศ. 2544
35 วิธีการจัดเรียงภาพโมเสกแนวระนาบอย่างอัตโนมัติโดยใช้ลักษณะเด่นทางด้านสีและขอบของวัตถุในภาพ
36 วิธีวัดความถูกต้องสำหรับการแบ่งส่วนภาพโดยการใช้วิธีวัดเชิงคุณภาพและวิธีวัดเชิงปริมาณร่วมกัน
ปี พ.ศ. 2543
37 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อวัดโครงสร้างของผนังหลอดเลือด
38 การหาลักษณะพื้นผิวของเม็ดเลือดแดงจากภาพถ่ายจากกล้องเอสอีเอ็ม โดยเทคนิคการหารูปร่างจากความสัมพันธ์ของแสงและเงาของภาพ
ปี พ.ศ. 2541
39 การพัฒนาโปรแกรมแสดงภาพแผนที่
ปี พ.ศ. 2540
40 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษาระดับคณะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้วิธี SSADM
ปี พ.ศ. 2539
41 การศึกษาฟิกส์ด้วยชุดคำสั่งซันฟิกส์เพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรมสร้างภาพ แบบจำลอง 3 มิติ
42 ระบบการรู้จำเครื่องหมายคำตอบแบบปรนัย ด้วยข้อมูลจากเครื่องสแกนเนอร์
43 การแปลงข้อมูลภาพแบบแรสเตอร์เป็นแบบเวกเตอร์สำหรับรูปภาพกราฟิกเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2535
44 การอัดข้อมูลรูปภาพแบบเข้ารหัสการแปลงด้วยเทคนิคควอดทรี