ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 สตรีมีครรภ์และหลังคลอดกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและความกังวลเรื่องความงาม
ปี พ.ศ. 2552
2 การศึกษาภาวะจำทนของผู้หญิงที่ถูกทำร้ายจากครอบครัวในสังคมไทย :
3 การศึกษานอกโรงเรียนของสตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในมุมมองความเสมอภาคทางเพศ
ปี พ.ศ. 2551
4 ผลของการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนกับการชดใช้ ทดแทน ฟื้นฟูความเสียหายให้กับผู้เสียหาย
5 จตุคามรามเทพในมิติของทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการพึ่งพาตนเอง
6 ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
7 แนวทางการพัฒนาบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการของสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปี พ.ศ. 2550
8 การพัฒนาตนเองในสังคมที่เปลี่ยนแปลง :