ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 7
3 2550 3
4 2549 2
5 2547 3
6 2546 2
7 2545 3
8 2544 1
9 2542 1
10 543 54
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาการผลิตและการตลาดปุ๋ยอินทรีย์จากฟางข้าวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2551
2 การประเมินผลโครงการพัฒนาชุมชนอีสานเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน
3 การศึกษาเงื่อนไขของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่แอ่งโคราช
4 การศึกษาเงื่อนไขของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่แอ่งโคราช
5 การศึกษาเงื่อนไขของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่แอ่งโคราช
6 การศึกษาเงื่อนไขของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่แอ่งโคราช
7 การศึกษาเงื่อนไขของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่แอ่งโคราช
8 การศึกษาเงื่อนไขของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่แอ่งโคราช
ปี พ.ศ. 2550
9 การจัดการเงินและการออมในครัวเรือนเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10 การเชื่อมประสานเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มน้ำโขงและการพัฒนาเกษตร
11 การจัดการเงินและการออมในครัวเรือนเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2549
12 การศึกษาเพื่อพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สระน้ำในไร่นาของเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น
13 การศึกษาเพื่อพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สระน้ำในไร่นาของเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2547
14 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ต้นอ้อยและผลพลอยได้เพื่อเป็นอาหารสัตว์
15 การศึกษาเพื่อพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สระน้ำในไร่นาของเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น
16 การจัดการเงินและการออมในครัวเรือนเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2546
17 การศึกษาเงื่อนไขของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่แอ่งโคราช
18 การจัดการเงินและการออมในครัวเรือนเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2545
19 การศึกษาเงื่อนไขของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่แอ่งโคราช II
20 การจัดการเงินและการออมในครัวเรือนเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
21 การศึกษาเงื่อนไขของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่แอ่งโคราช
ปี พ.ศ. 2544
22 การศึกษาเงื่อนไขของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่แอ่งโคราช
ปี พ.ศ. 2542
23 องค์กรทางสังคมกับการพัฒนาประชาคมตำบล : กรณีศึกษาอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
24 การเปรียบเทียบความเป็นอยู่ของเกษตรกรระหว่างเกษตรผสมผสานกับเกษตรเชิงเดี่ยว จังหวัดสกลนคร
25 การบริหารจัดการระบบจ่ายน้ำบาดาลในหมู่บ้านสว่าง อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
26 การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในกองทุนพัฒนา :กรณีศึกษาที่โครงการเหมืองทองคำและทองแดงเซโปน เมืองวิระบุรี แขวงสหวันนะเขต สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
27 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินหลังการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในหมู่บ้านไมจายัง รัฐคะฉิ่น ประเทศพม่า
28 บทบาทอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลสดต่อการสร้างรายได้ของภาคครัวเรือนในชนบท: กรณีศึกษาเขตวาลากาดา กรามา นิลาดารี เมืองรัตนปุระ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
29 การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ระดับชุมชน อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
30 การจัดการธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์เคมีของกลุ่มเกษตรกรบ้านโคกตาอิ่ม ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
31 การจัดการการผลิตและการตลาดผักกาดหัว อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
32 การผลิตและการตลาดผักสดเพื่อการค้า อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
33 การผลิตใบตองเพื่อการค้าตำบลคลองกระจงอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
34 การจัดการธุรกิจฟาร์มผลิตลูกปลาน้ำจืดเพื่อการค้าในเขตอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
35 แผนกลยุทธ์เพื่อการจัดการโรงงานชำแหละเนื้อโค วิสาหกิจชุมชน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
36 การจัดการธุรกิจไม้แปรรูปของกลุ่มเกษตรกร กรณีศึกษา สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนหนองบัวลำภู จำกัด จังหวัดหนองบัวลำภู
37 การจัดการธุรกิจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า บ้านวังบา ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
38 การจัดการการผลิตและการตลาดผักในพื้นที่เกษตรเขตน้ำฝน กรณีศึกษาตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
39 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการส่งเสริมพืชฤดูแล้ง ของอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
40 ธุรกิจการเลี้ยงปลาในกระชัง บ้านทัพไทย ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
41 การจัดการธุรกิจการเลี้ยงสุกรขุนขนาดเล็กของเกษตรกรในตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น