ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นงลักษณ์ วิรัชชัย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวิมล ว่องวาณิช 35
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 24
3 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 9
4 ศิริชัย กาญจนวาสี 8
5 อวยพร เรืองตระกูล 5
6 ศิริพร ประนมพนธ์ 5
7 เกรียงไกร คล้ายกล่ำ 5
8 วิเชียร เกตุสิงห์ 4
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
10 สุชาดา บวรกิติวงศ์ 2
11 สุภาพร โกเฮงกุล 2
12 ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ 2
13 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 2
14 พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ 2
15 กรวรรณ แสงไชย 2
16 ปิยมาภรณ์ โชคอวยชัย 2
17 ธีระพร อุวรรณโณ 2
18 จริยา ชื่นศิริมงคล 2
19 ทิศนา แขมมณี 2
20 วารุณี ลัภนโชคดี 2
21 วรรณี แกมเกตุ 2
22 นงราม เศรษฐพานิช 2
23 เพียงใจ ศุขโรจน์ 2
24 ภิรดี วัชรสินธุ์ 2
25 นิพนธ์ พัวพงศกร 2
26 สนิท สมัครการ 2
27 ผดุง อารยะวิญญู 2
28 วิษณุ ทรัพย์สมบัติ 2
29 เอมอร จังศิริพรปกรณ์ 1
30 ยุวรี ผลพันธิน 1
31 ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง 1
32 อัจศรา ประเสริฐสิน 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
34 ศจีมาจ ขวัญเมือง 1
35 นิสิตา อยู่อำไพ 1
36 ธัชชัย สุมิตร 1
37 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ 1
38 สุชาดา บวรกิติวงศ์ 1
39 จุฑาทิพย์ นงค์นวล 1
40 ธนาวุฒิ กำเหนิดดิษฐ 1
41 ดิเรก สุขสุนัย, 2501- 1
42 ปิยฉัตร ไตละนันทน์ 1
43 อารยา ผลธัญญา 1
44 แคทลียา ทาวะรมย์, 2519- 1
45 วรรณี เจตจำนงนุช 1
46 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะศึกษาศาสตร์ 1
47 ดลฤดี อัศวโกศล 1
48 พิมพ์ประภา อมรกิจภิญโญ 1
49 สำเนาว์ ขจรศิลป์ 1
50 จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ 1
51 ภิญโญ วรรณสุข 1
52 คมศร วงษ์รักษา 1
53 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
54 Wittmer, Donna 1
55 ประสิทธิ์ ไชยกาล 1
56 กรวรรณ แสงตระกูล 1
57 กาญจนา ตระกูลวรกุล 1
58 อมรวิชช์ นาครทรรพ 1
59 ทวีพร บุญวานิช 1
60 ศิริพร พูลรักษ์ 1
61 ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล 1
62 กนิษฐ์ ศรีเคลือบ 1
63 พิศสมัย อรทัย 1
64 จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ 1
65 มนต์ทิวา ไชยแก้ว 1
66 ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า 1
67 เกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ 1
68 บงกช วงศ์หล่อสายชล 1
69 รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล 1
70 สรียา โชติธรรม 1
71 ยุวดี ฦาชา 1
72 วรงค์ศรี แสงบรรจง 1
73 ศุภวรรณ ทรงอำนวยคุณ 1
74 สุดาพร ลักษณียนาวิน 1
75 อัมพา วัชโรทยางกูร 1
76 พงษ์สุวรรณ ศรีสุวรรณ 1
77 กุลชนา ช่วยหนู 1
78 จิราพร ผลประเสริฐ 1
79 ทรงศิริ แต้สมบัติ 1
80 บำเพ็ญ ปิดชิด 1
81 อัครเดช เกตุฉ่ำ 1
82 ปรีดา เบ็ญคาร 1
83 อมร หวังพีระวงศ์ 1
84 เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ 1
85 ฤตินันท์ สมุทร์ทัย 1
86 สุกัญญา โฆวิไลกูล 1
87 ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล 1
88 วิมล พลราช 1
89 นิสารัตน์ ตรีโรจน์อนันต์ 1
90 ณิชกานต์ บุญเกิด 1
91 อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์ 1
92 สุวลี ทวีบุตร 1
93 อรอุมา เจริญสุข 1
94 ไม่มีข้อมูล 1
95 เกษณี วาสนาทิพย์ 1
96 วรรณี แกมเกตุ 1
97 วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล 1
98 พูลพงศ์ สุขสว่าง, 2522- 1
99 ทักษ์ ทองภูเบศร์ 1
100 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
101 ณัฐจรีย์ กาญจนรจิต, 2522- 1
102 ศิริเดช สุชีวะ 1
103 ธนวัฒน์ แสนสุข 1
104 วีณา ก๊วยสมบูรณ์, 2518- 1
105 นวพร กาญจนศรี 1
106 ณัฐพร พวงไธสง, 2519- 1
107 ทัศนีย์ บุญเติม 1
108 ประทีป ปิ่นทอง, 2520- 1
109 สุนทร เทียนงาม 1
110 ช่อบุญ จิรานุภาพ 1
111 ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ 1
112 สุภาณี ปิยะอภินันท์ 1
113 ลำพอง กลมกูล 1
114 ไอริณ จิรวิทย์โอฬาร 1
115 สุวิมล ติรกานันท์ 1
116 พัสวี จริตธรรม 1
117 สุดาพร ลักษณียนาวิน 1
118 ช่อผกา แซ่โค้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2555 6
5 2554 7
6 2553 6
7 2552 5
8 2551 9
9 2550 5
10 2549 2
11 2548 7
12 2547 3
13 2546 6
14 2545 6
15 2544 5
16 2543 4
17 2542 5
18 2541 5
19 2540 9
20 2539 6
21 2538 4
22 2513 1
23 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ปัจจัยเกี่ยวกับนักเรียนที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนกลุ่มแฝงของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์: การวิเคราะห์การเปลี่ยนกลุ่มแฝงโดยใช้โมเดลการวัดตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบผสม
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาโมเดลการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล: การวิจัยอิงการออกแบบและการวิเคราะห์เอ็มเอ็มเอสอีเอ็ม
ปี พ.ศ. 2556
3 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเรียนรู้แบบลุ่มลึกและความยึดมั่นผูกพันเพื่อความสำเร็จในการอ่านบทความวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ปี พ.ศ. 2555
4 อิทธิพลของความเชื่อในศาสนา การมองโลกในแง่ดี และการฟื้นคืนได้ต่อความผูกใจมั่นในงาน : บทบาทการส่งผ่านของความสุขในการทำงาน
5 การวิจัยและพัฒนาความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัยของครูโดยใช้เทคนิค การเสริมพลัง
6 บทบาทการส่งผ่านความเชื่อประสิทธิภาพของตน ความเหนื่อยหน่าย และความพึงพอใจงานในโมเดลผลการปฏิบัติงานของครู
7 การทดลองวัดผลโค้งพัฒนาการแบบมีตัวแปรแฝงในการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการของนักเรียน
8 กลยุทธ์การสร้างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียนของนักเรียนจากผลการวิเคราะห์เอสอีเอ็ม : การพัฒนาและการนำไปปฏิบัติ
9 เครื่องมือและโมเดลการวัดทีแพค-เอสของนิสิตนักศึกษาครู : การพัฒนาและ วิเคราะห์เปรียบเทียบโมเดลแข่งขัน
ปี พ.ศ. 2554
10 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษา
11 อิทธิพลของกระบวนการสะท้อนคิดต่อประสิทธิผลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : การวิจัยแบบผสมวิธี
12 อิทธิพลของการรับรู้ความสามารถของตนเองในงาน และวัฒนธรรมองค์การต่อความผูกใจมั่นในงานและความสุขเชิงอัตวิสัยโดยมีความเพลินในงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน
13 บทบาทการส่งผ่านของเครือข่ายโรงเรียนและชุมชนในการส่งเสริมความสำเร็จของชุมชนแห่งการปฏิบัติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : การวิจัยเน้นการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม
14 การสังเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษาปัจจัยด้านเด็กและครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของเด็กด้วยเอ็มเอเอสอีเอ็ม
15 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
16 การทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพัฒนาการของเด็กที่มี/ไม่มีการฟื้นคืนได้เป็นตัวแปรส่งผ่าน : การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเด็กประสบ/ไม่ประสบภัยสึนามิปี 2547
ปี พ.ศ. 2553
17 อิทธิพลของการประเมินแก่นแท้ของตนเองต่อความพึงพอใจในการทำงาน โดยมีความเครียดในการทำงานและความเหนื่อยหน่ายในการทำงานเป็นตัวแปรสื่อ
18 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การวิเคราะห์วางกรอบข้อมูลสามขั้นตอนและการเปรียบเทียบข้ามกรณี
19 การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์สายโซ่วิธีการ-เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง: การพัฒนาโมเดลการวัดและการวิเคราะห์มูลค่าเพิ่ม
20 การสังเคราห์งานวิจัยที่ศึกษาปัจจัยด้านเด็กและครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของเด็กด้วยเอ็มเอเอสอีเอ็ม
21 การพัฒนารูปแบบการประเมินความสำเร็จของการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา การประยุกต์ใช้เทคนิคแผนที่ผลลัพธ์และการวิเคราะห์เอสอีเอ็มแบบมีตัวแปรแฝง
22 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุอิงทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของพฤติกรรมการสมัครเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2552
23 โมเดลเชิงสาเหตุของการปฎิบัติงานแบบกลุ่ม : อิทธิพลของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ส่งผ่านความรู้เกี่ยวกับการทำงานแบบกลุ่ม บุคลิกลักษณะผัดวันประกันพรุ่ง และปฏิสัมพันธ์
24 การกำหนดกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ กองทัพอากาศ : วิธีวิจัยแบบผสมของการสังเคราะห์งานวิจัย การวิจัยเชิงสำรวจ และการวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น
25 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการสอนงานเพื่อเพิ่มผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตปริญญาบัณฑิต
26 อิทธิพลของกลยุทธ์ การแลกเปลี่ยนความรู้ และการถ่ายโอนความรู้ที่มีต่อความสำเร็จของการร่วมมือรวมพลังระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียน ด้านการวิจัยและพัฒนา
27 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการสอนงาน เพื่อเพิ่มผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตปริญญาบัณฑิต
ปี พ.ศ. 2551
28 การสังเคราะห์แนวโน้ม ทิศทาง และประเด็นการวิจัย ของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2554
29 อิทธิพลของการสอนงานและการเอื้ออำนวยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติประยุกต์ทางพฤติกรรมศาสตร์ 1
30 การพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมรรถภาพบัณฑิตของนิสิตบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
31 การประเมินอภิมาน และการวิเคราะห์อภิมาน รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
32 อิทธิพลของระบบพี่เลี้ยงผ่านตัวแปรอิงฐานของงานที่มีต่อคุณภาพการบริการและความภักดีต่อองค์การ : การศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในโรงพยาบาลเอกชน
33 ผลของวิธีสอนแบบกำกับตนเองและคะแนนเฉลี่ยสะสมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และลักษณะพื้นฐานความเป็นนักวิจัยของนักเรียน
34 อิทธิพลของการสอนงาน และการเอื้ออำนวยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสถิติประยุกต์ทางพฤติกรรมศาสตร์ 1
35 ความเป็นครูและธรรมิกมหาราชาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : การวิเคราะห์คุณธรรมเบื้องหลังพระราชกรณียกิจ
36 ผลของวิธีสอนแบบกำกับตนเอง และคะแนนเฉลี่ยสะสมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และลักษณะพื้นฐานความเป็นนักวิจัยของนักเรียน
ปี พ.ศ. 2550
37 อิทธิพลของกลยุทธ์ การแลกเปลี่ยนความรู้ และการถ่ายโอนความรู้ที่มีต่อความสำเร็จของการร่วมมือรวมพลังระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนด้านการวิจัยและพัฒนา
38 ความเป็นครูและธรรมิกมหาราชาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : การวิเคราะห์คุณธรรมเบื้องหลังพระราชกรณียกิจ
39 การพัฒนาวัฒนธรรมการประเมินการเรียนการสอนของครู : การฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วยการสร้างเครือข่ายและการคิดสะท้อนอภิมาน
40 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา : การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนและความไว
41 การพัฒนาโมเดลการใช้ประโยชน์วิจัยของนิสิตบัณฑิตศึกษาทางการศึกษา : โมเดลการวัดแบบแข่งขัน 2 แบบและโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบมีองค์ประกอบแฝง
ปี พ.ศ. 2549
42 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบบูรณาการพหุมิติ ของประสิทธิผลของคณะวิชาในสถาบันอุดมศึกษา
43 การพัฒนาวัฒนธรรมการประเมินการเรียนการสอนของครู: การฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วยการสร้างเครือข่ายและการคิดสะท้อนอภิมาน
ปี พ.ศ. 2548
44 การสนองความต้องการจำเป็นด้านสมรรถนะสารสนเทศทางการพยาบาล และอุปสงค์ผ่านผลของการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุย้อนกลับ
45 ปฏิสัมพันธ์ข้ามระดับระหว่างการล้นไหลกับลักษณะแหล่งความรู้และผู้รับความรู้ที่มีต่อการหน่วงเหนี่ยวการถ่ายโอนความรู้
46 การพัฒนาตัวบ่งชี้และโมเดลสาเหตุและผลของการร่วมมือรวมพลังของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
47 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎในช่วงเวลาต่างกันจากผู้ประเมินหลายกลุ่ม : ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้วยวิธีวางกรอบข้อมูล
48 ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทที่หลากหลาย สุขภาวะทางจิต ทักษะและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยของรัฐ : การประยุกต์ใช้โมเดลสมการโครงสร้างแบบอิทธิพลย้อนกลับพหุกลุ่ม
49 อิทธิพลของปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะครูและการวิจัยปฏิบัติการของครูที่มีต่อโอกาสการเพิ่มสมรรถภาพการวิจัย
50 การติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต
ปี พ.ศ. 2547
51 การพัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาปรัชญาการศึกษาส่วนบุคคลของครูประจำการระดับประถมศึกษา
52 อิทธิพลขององค์ประกอบในโมเดลเคนที่มีต่อผลการปฏิบัติงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูในโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน
53 การพัฒนาโมเดลการวัดและโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิภาพการใช้ครู และการศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลระหว่างสังกัด
ปี พ.ศ. 2546
54 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความมุ่งมั่นในการทำวิจัย พฤติกรรมการทำวิจัย และคุณภาพงานวิจัยของครูระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
55 การประยุกต์การวิเคราะห์กลุ่มแฝงเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการได้เรียนหัวข้อกับทักษะด้านสถิติวิเคราะห์และคอมพิวเตอร์ของนิสิตปริญญามหาบัณฑิตทางการศึกษา
56 รูปแบบการใช้อินเตอร์เน็ตและการศึกษาอิทธิพลของความเชื่อประสิทธิภาพในตน และปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อการใช้อินเตอร์เน็ต ของครูระดับประถมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์แบบคอนจอยท์
57 การวิเคราะห์ความเหมาะสมขององค์ประกอบ ที่ใช้ในระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2543-2545
58 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การวิจัยปฏิบัติการที่ซับซ้อนสับสนแต่เป็นระเบียบ (หรือ ระบบการวิจัยกึ่งโกลาหลอลเวง)
59 บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีวิทยาการวิจัยแบบบูรณาการ : ประสบการณ์ตรงจากภาคสนาม
ปี พ.ศ. 2545
60 ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความสามารถของครู ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การวิเคราะห์กลุ่มแฝงของครู ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร
61 ผลกระทบของการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ที่มีต่อผู้เกี่ยวข้อง : รายงานผลการวิจัย
62 การพัฒนาและการวิเคราะห์กลุ่มพหุของโมเดลคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
63 การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล ตามแนวคิดการประเมินแบบร่วมมือรวมพลัง
64 การเชื่อมโยงองค์ความรู้จากการวิจัยด้วยการวิเคราะห์อภิมาน
65 บทปริทัศน์บทความเรื่อง ลักษณะการวิจัยทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ที่สามารถชี้นำการพัฒนาบุคคลอย่างครบวงจร
ปี พ.ศ. 2544
66 การพัฒนาโมเดลลิสเรลจรรยานักวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
67 ความไม่เสมอภาคของการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
68 การพัฒนาและวิเคราะห์คุณภาพของวิธีการวัดคะแนนพัฒนาการ ตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
69 การเปรียบเทียบการแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนแบบกด/ปล่อยคะแนนและแบบฮาโลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูระหว่างวิธีป้องกันกับวิธีการปรับแก้
70 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศในเอเชียปี 2540-2542
ปี พ.ศ. 2543
71 การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การอยู่รอดในการศึกษาการออกกลางคันของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
72 ปัจจัยและกระบวนการที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมระดับบุคคล เพื่อมุ่งความสำเร็จของส่วนรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัย : การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ : รายงานผลการวิจัย
73 ธรรมชาติของศาสตร์ทางการศึกษาและวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
74 บทปริทัศน์บทความวิจัยเรื่อง A spatial distance explanation of the relation between class size and achievement
ปี พ.ศ. 2542
75 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยของประเทศในเอเชีย ปี 2540-2542
76 อิทธิพลของปัจจัยด้านนักเรียน ครูและโรงเรียน ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ : การวิเคราะห์อภิมานด้วยโมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่น และวิธีการของกลาส
77 การประยุกต์การวิเคราะห์โครงสร้างค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนร่วมแบบกลุ่มพหุที่มีตัวแปรแฟนทอม ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้สถานภาพของโรงเรียน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันในอาชีพ
78 การสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาด้วยการวิเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์เนื้อหา
79 การเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงระยะยาวโดยใช้โมเดลประยุกต์โค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงเมื่อมีอัตราการขาดหายของข้อมูล ช่วงเวลาการวัดและจำนวนครั้งที่วัดแตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2541
80 การวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศในเอเซีย : รายงานการวิจัย
81 การสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาด้วยการวิเคราะห์อภิมาน และการวิเคราะห์เนื้อหา : รายงานการวิจัย
82 การประยุกต์โมเดลล็อกลิเนียร์ในการวิเคราะห์สาเหตุเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาของมหาบัณฑิตทางสังคมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
83 การวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขสำคัญ ในการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
84 การวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศในเอเชีย
ปี พ.ศ. 2540
85 การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก และการวิเคราะห์อิทธิพลในการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังในการศึกษาต่อ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 11
86 การเปรียบเทียบคุณภาพและความสอดคล้อง ของเทคนิคการจัดเรียงลำดับความสำคัญ ที่อิงโมเดลความแตกต่างในการประเมินความต้องการจำเป็น
87 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่าง การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกพหุวิภาค กับการวิเคราะห์จำแนกในการศึกษาปัจจัย ที่มีผลต่อระยะเวลาในการศึกษา และผลการประเมินวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
88 การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการใช้ครู : การประยุกต์ใช้โมเดลสมการโครงสร้างกลุ่มพหุและโมเดลเอ็มทีเอ็มเอ็ม
89 การวิเคราะห์อิทธิพลปฏิสัมพันธ์ที่มีตัวแปรปรับหนึ่งตัว โดยใช้กลยุทธ์กลุ่มพหุในลิสเรล
90 การเปรียบเทียบผลการสร้างฉันทามติและระดับการให้ความร่วมมือ ของผู้เชี่ยวชาญ ระหว่างการใช้เทคนิคเดลฟายแบบเดิม และเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงที่ใช้ในการประเมินความต้องการจำเป็น
91 การวิเคราะห์เชิงประเมินตำราคัดสรรทางสถิติที่ใช้ในคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
92 การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์อนุกรมเวลาของบ๊อกซ์และเจ็นกิ้นส์ ในการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาทางการศึกษาที่มี และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากฤดูกาล
93 การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการใช้ครูและการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลประสิทธิภาพการใช้ครู โดยใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างกลุ่มพหุ
ปี พ.ศ. 2539
94 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างโมเดลลิสเรล 3 แบบที่ใช้ในการศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
95 การสร้างเมทริกซ์การเปลี่ยนแปลงแบบมาร์คอฟเพื่อคาดคะเน จำนวนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศีกษา เขตการศึกษา 5
96 การวิเคราะห์อภิมานของปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการตอบกลับแบบสอบถาม ที่ส่งทางไปรษณีย์
97 โมเดลสมรรถภาพการวิจัย : การวิเคราะห์ด้วยลิสเรล
98 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินความถูกต้องของการออกเสียง "ร" และ "ล" ในภาษาไทย
99 การใช้จีอาร์เอ็ม จีพีซีเอ็ม และโมเดลโลจิสติกในการเปรียบเทียบฟังก์ชันสารสนเทศ ของแบบวัดที่มีวิธีการให้คะแนนต่างกัน
ปี พ.ศ. 2538
100 วิธีวิทยาขั้นสูงด้านการวิจัยและสถิติ
101 การวิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้ความเป็นเอกมิติของแบบสอบตามโมเดลโครงสร้างความแปรปรวนร่วม
102 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : การวิเคราะห์เส้นทางตามโมเดลลิสเรลที่มีตัวแปรแฝง
103 การสรุปนัยทั่วไปของความตรงของแบบสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : การวิเคราะห์แบบเมทต้า
ปี พ.ศ. 2513
104 การหาสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษา และการเร่งรัดพัฒนาประเทศไทย โดยไม่ต้องรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ