ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นงลักษณ์ มโนวลัยเลา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีการศึกษาในการประกอบวิชาชีพครูของนิสิตครู
ปี พ.ศ. 2554
2 ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่เกี่ยวกับการดูแลตนเอง และการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 โครงการวิจัยติดตามและประเมินผลหลักสูตรธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา ปีที่ 1
4 โครงการวิจัยธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5 การเปรียบเทียบความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ของนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2553
6 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยกระบวนการกิจกรรมการเรียนรู้
7 การศึกษาความคิดเห็นของครู ผู้บริหาร ในการบรรจุเนื้อหาเรื่อง ธุรกิจท้องถิ่นลงในหลักสูตรวิชางานธุรกิจ ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2550
8 การประเมินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิชาธุรกิจศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2551
9 โครงการติดตามและประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิชาธุรกิจศึกษา ปีการศึกษา 2551