ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นงลักษณ์ พะไกยะ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สัญญา ศรีรัตนะ 6
2 วรางคณา วรราช 3
3 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 3
4 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 3
5 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
6 จิราภรณ์ หลาบคำ 2
7 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
8 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
9 วิชช์ เกษมทรัพย์ 2
10 อุทัยวรรณ ตรีนุชกร 2
11 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
12 ประไพจิตร ชุมแวงวาปี 2
13 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
14 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
15 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
17 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
18 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 1
19 อุบล หลิมสกุล 1
20 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
21 อติพันธ์ สุวัฒน์เมฆิณทร์ 1
22 เสกสรรค์ มานวิโรจน์ 1
23 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 1
24 อุ่นใจ เครือสถิตย์ 1
25 พุดตาน พันธุเณร 1
26 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 1
27 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
28 ชื่นตา วิชชาวุธ 1
29 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
30 กฤษดา ว่องวิญญู 1
31 ลลิตยา กองคำ 1
32 อภิชาติ จันทนิสร์ 1
33 ฑิณกร โนรี 1
34 ประวีณ นราเมธกุล 1
35 วัลภา ภาวะดี 1
36 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
37 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
38 ธัญธิตา วิสัยจร 1
39 ไม่มีข้อมูล 1
40 ชมพูนุท ไทยจินดา 1
41 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
42 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
43 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2555 6
4 2552 2
5 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 สถานการณ์และความต้องการเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์สำหรับระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
ปี พ.ศ. 2557
2 การคาดการณ์ความต้องการและการวางแผนกำลังคนสำหรับระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
ปี พ.ศ. 2555
3 ความมั่นใจในความรู้ ทักษะและความสามารถทางการแพทย์และสาธารณสุขของบัณฑิตแพทย์: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจและการถดถอยพหุคูณ
4 การคงอยู่ในชนบทของบัณฑิตแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
5 การคงอยู่ในชนบทและในราชการของแพทย์ภายหลังการเพิ่มค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานที่ชนบท
6 ชุดสิทธิประโยชน์การจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวเพื่อจูงใจบุคลากรในระบบบริการสุขภาพภาครัฐ
7 ทัศนคติและการเลือกงานในชนบทของแพทย์จบใหม่
8 จะดึงดูดแพทย์จบใหม่ไปทำงานที่ชนบทได้อย่างไร: การใช้เครื่องมือทดลองการตัดสินใจเลือกงาน
ปี พ.ศ. 2552
9 การศึกษาการวางแผนความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพระดับจังหวัด
10 ระบบการดูแลระยะยาวและกำลังคนในการดูแลผู้สูงอายุ : ทิศทางประเทศไทย