ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นงพร โตวัฒนะ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 6
2 วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม 4
3 วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 3
4 กุสุมาลย์ น้อยผา 3
5 เดชา เสริมวิทยวงศ์ 3
6 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
7 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 2
8 กานดา ปานทอง 2
9 สายัณห์ สดุดี 1
10 Souwalak Phongpaichit 1
11 Vatcharin Rukachaisirikul 1
12 เบญจมาศ จันทร์ฉวี 1
13 บัญชา อุไรกุล 1
14 ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล 1
15 Jiraporn Arunpanichlert 1
16 Nongporn Hutadilok-Towatana 1
17 Orathai Supaphon 1
18 อโนชา ตั้งโพธิธรรม 1
19 ขวัญฤทัย ธาตุเพ็ชร 1
20 Kwanruthai Tadpetch 1
21 Jariya Sakayaroj 1
22 พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ 1
23 งบประมาณแผ่นดิน ปี 2554-2555 1
24 โครงการวิจัย NRU 1
25 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
26 อรทัย ศุภพล 1
27 จิราพร อรุณพานิชเลิศ 1
28 วิญญู มิตรานันท์ 1
29 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 1
30 บุญเอก ยิ่งยงณรงค์กุล 1
31 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 1
32 รวี เถียรไพศาล 1
33 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
34 อารยา อดุลตระกูล 1
35 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2555 1
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 2
6 2549 1
7 2548 1
8 2546 2
9 2545 1
10 2544 2
11 2541 2
12 2539 2
13 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ผลของสารสกัดสารพอลิแซ็กคาไรด์ที่แยกจากเห็ดนางฟ้า [Pleurotus sajor-caju(Sing.) Fr.] ต่อเซลล์กล้ามเนื้อชนิด L6 และเซลล์ไฟโบรบลาสต์ 3T3-L1
ปี พ.ศ. 2555
2 A dimeric chromanone and a phthalide: Metabolites from the seagrass-derived fungus Bipolaris sp. PSU-ES64
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาทางเคมีของรากลูกผสมระหว่างขนุนและจำปาดะ
4 การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพระหว่าง Fas-associated death domain (FADD) และ Tripartite motif-containing 21 (Trim21), ซึ่งเป็น E3 ubiquitin ligase
ปี พ.ศ. 2552
5 ผลของ Morelloflavone จากดอกมะพูดต่อเอนไซม์ HMG-CoAReductase จากตับหนูขาว
ปี พ.ศ. 2551
6 สารต้านแบคทีเรีย ต้านเชื้อรา และต้านอนุมูลอิสระจากเชื้อรา และพืชที่คัดเลือก
7 ผลของ Morelloflavone จากดอกมะพูดต่อเอนไซม์ HMG-CoAReductase จากตับหนูขาว
ปี พ.ศ. 2549
8 การพัฒนาแพทย์มุสลิมที่จบจากต่างประเทศเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2548
9 การคัดเลือกราเอนโดไฟท์ที่ผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชในสกุล Garcinia ในภาคใต้ของไทย
ปี พ.ศ. 2546
10 การศึกษากลไกด้านภาวะหลอดเลือดแดงแข็งของสารออกฤทธิ์จากใบมะพูด
11 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากมะพูด (Garcinia dulcis)
ปี พ.ศ. 2545
12 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากมะพูด [Garcinia dulcis]
ปี พ.ศ. 2544
13 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากมะพูด (Garcinia dulcis)
14 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากมะพูด (Garcinia dulcis)
ปี พ.ศ. 2541
15 การทำบริสุทธิ์ การศึกษาคุณสมบัติ และการนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาชีวโมเลกุล ที่มีปริมาณน้อยของ neutral cytoplasmic phosphotase จากน้ำยางพารา
16 การทำบริสุทธิ์ การศึกษาคุณสมบัติและการนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาชีวโมเลกุลที่มีปริมาณน้อยของ Neutral cytoplasmic phosphatase จากน้ำยางพารา
ปี พ.ศ. 2539
17 การทำบริสุทธิ์ การศึกษาคุณสมบัติ และการนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาชีวโมเลกุล ที่มีปริมาณน้อยของ neutral cytoplasmic phosphotase จากน้ำยางพารา
18 การทำบริสุทธิ์ การศึกษาคุณสมบัติ และการนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาชีวโมเลกุล ที่มีปริมาณน้อยของ neutral cytoplasmic phosphotase จากน้ำยางพารา