ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นงนุช โอบะ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- นงนุช โอบะ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รุ่งศรี แสงแก้วศรี 6
2 เงินรายได้ ม.นเรศวร 5
3 งบประมาณแผ่นดิน 4
4 ทองใบ คำศรี 4
5 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 4
6 มัลลิกา ตั้งค้าวานิช 4
7 เลขา ดีแท้ 4
8 ภัทรมนัส มณีจิระปราการ 3
9 แหล่งทุนภายนอก 3
10 ขจรศักดิ์ อิ่มเต็ม 2
11 ศรีสุภา ใจโสภา 2
12 เชาวนี ล่องชูผล 2
13 จรรจา สันตยากร 2
14 อิสเรศ โลหิตพันธุ 2
15 สุจินต์ เรืองรัมย์ 2
16 วงเดือน สุวรรณคีรี 2
17 ประภา ลิ้มประสูตร 2
18 ประนอม โอทกานนท์ 2
19 กรกาญจน์ ปานสุวรรณ 2
20 บุญชู อนุสาสนนันท์ 2
21 ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล 2
22 แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ 2
23 สุวิทย์ เลิศขจรศิลป์ 1
24 ทวีศักดิ์ ทิมคล้าย 1
25 กาญจนา นิ่มตรง 1
26 ปิยมาลย์ อาชาสันติสุข 1
27 สุปรียา วัฒนากูล 1
28 นวรัตน์ ชุติปัญญาภรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2556 1
4 2555 3
5 2554 1
6 2552 8
7 2551 7
8 2550 2
9 2549 1
10 2548 1
11 2546 1
12 2545 1
13 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 พัฒนารูปแบบการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลชุมชน
ปี พ.ศ. 2558
2 การใช้เทคโนโลยีสื่อสารในการรักษาโรคเบื้องต้น : ความร่วมมือระหว่างแพทย์กับพยาบาลเวชปฏิบัติโรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2556
3 พัฒนารูปแบบบริการเพื่อลดและป้องกันภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลันของผู้ป่วยเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2555
4 พัฒนารูปแบบบริการเพื่อลดและป้องกันภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลันของผู้ป่วยเบาหวาน
5 ผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
6 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และการสนับสนุนต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและอาการปวดของผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2554
7 พัฒนารูปแบบบริการเชิงรุกในการป้องกันและรักษาพยาบาลโรคเบาหวานของศูนย์สุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2552
8 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 พัฒนาการจัดการสาธารณภัยเพื่อลดผลกระทบของภัยพิบัติในชุมชน
10 ผลของการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับ ฮีโมโกลบินเอวันซี ในผู้ป่วยเบาหวาน
11 พัฒนารูปแบบการถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับแกนนำสุขภาพในชุมชน
12 พัฒนารูปแบบบริการเชิงรุกในการป้องกันและรักษาพยาบาลโรคเบาหวานของศูนย์สุขภาพชุมชน
13 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการป้องกันฝุ่น กับภาวะสุขภาพของพนักงานโรงโม่หิน
14 ผลของการเฝ้าระวังตนเอง ภายหลังได้รับการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน ต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารและระดับเอวันซี ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
15 พัฒนารูปแบบบริการเชิงรุกในการป้องกันและรักษาพยาบาลโรคเบาหวานของศูนย์สุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2551
16 การพัฒนาศักยภาพเพื่อการปรับตัวและความผาสุกทางใจของผู้ประสบอุทกภัยและแผ่นดินถล่มใน จ.อุตรดิตถ์
17 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
18 ผลของการพยาบาลแบบสนับสนุน และให้ความรู้ต่อพฤติกรรมดูแลตนเอง และระดับฮีโมโกลบินเอวันซี ในผู้ป่วยเบาหวาน
19 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสุขภาพประชาชน กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
20 การพัฒนาศักยภาพการปรับตัวและความผาสุกทางใจของผู้ประสบอุทกภัยและแผ่นดินถล่ม จังหวัดอุตรดิตถ์
21 พัฒนารูปแบบการถ่ายทอดความรู้ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับแกนนำสุขภาพในชุมชน
22 พัฒนาการจัดการสาธารณภัยเพื่อลดผลกระทบของภัยพิบัติในชุมชน
ปี พ.ศ. 2550
23 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอาจารย์บุคลากรและนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร*
24 ปัจจัยทำนายระดับน้ำตาลในเลือดของประชาชนในชนบท
ปี พ.ศ. 2549
25 ประสิทธิผลของโปรแกรมการพยาบาลแบบตั้งเป้าหมายร่วมกัน ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและภาวะควบคุมโรคของบุคคลโรคเบาหวานในครอบครัว
ปี พ.ศ. 2548
26 การประเมินโครงการพัฒนาองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2546
27 พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2545
28 ประสบการณ์ความเจ็บป่วยของผู้ป่วยเบาหวาน (โครงการต่อเนื่องปี 45)