ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นงนุช โอบะ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- นงนุช โอบะ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รุ่งศรี แสงแก้วศรี 6
2 เงินรายได้ ม.นเรศวร 5
3 ทองใบ คำศรี 4
4 มัลลิกา ตั้งค้าวานิช 4
5 เลขา ดีแท้ 4
6 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 4
7 งบประมาณแผ่นดิน 4
8 ภัทรมนัส มณีจิระปราการ 3
9 แหล่งทุนภายนอก 3
10 ประนอม โอทกานนท์ 2
11 ขจรศักดิ์ อิ่มเต็ม 2
12 ศรีสุภา ใจโสภา 2
13 เชาวนี ล่องชูผล 2
14 จรรจา สันตยากร 2
15 อิสเรศ โลหิตพันธุ 2
16 วงเดือน สุวรรณคีรี 2
17 แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ 2
18 บุญชู อนุสาสนนันท์ 2
19 ประภา ลิ้มประสูตร 2
20 กรกาญจน์ ปานสุวรรณ 2
21 ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล 2
22 สุจินต์ เรืองรัมย์ 1
23 สุวิทย์ เลิศขจรศิลป์ 1
24 กาญจนา นิ่มตรง 1
25 สุปรียา วัฒนากูล 1
26 ปิยมาลย์ อาชาสันติสุข 1
27 นวรัตน์ ชุติปัญญาภรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2556 1
4 2555 2
5 2554 3
6 2553 2
7 2552 12
8 2551 10
9 2550 3
10 2549 2
11 2548 1
12 2546 1
13 2545 1
14 2544 2
15 2543 2
16 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 พัฒนารูปแบบการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลชุมชน
ปี พ.ศ. 2558
2 การใช้เทคโนโลยีสื่อสารในการรักษาโรคเบื้องต้น : ความร่วมมือระหว่างแพทย์กับพยาบาลเวชปฏิบัติโรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2556
3 พัฒนารูปแบบบริการเพื่อลดและป้องกันภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลันของผู้ป่วยเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2555
4 ผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และการสนับสนุนต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและอาการปวดของผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2554
6 พัฒนารูปแบบบริการเพื่อลดและป้องกันภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลันของผู้ป่วยเบาหวาน
7 พัฒนารูปแบบบริการเพื่อลดและป้องกันภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลันของผู้ป่วยเบาหวาน
8 พัฒนารูปแบบบริการเชิงรุกในการป้องกันและรักษาพยาบาลโรคเบาหวานของศูนย์สุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
9 พัฒนาการจัดการสาธารณภัยเพื่อลดผลกระทบของภัยพิบัติในชุมชน
10 พัฒนารูปแบบการถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับแกนนำสุขภาพในชุมชน
ปี พ.ศ. 2552
11 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
12 พัฒนาการจัดการสาธารณภัยเพื่อลดผลกระทบของภัยพิบัติในชุมชน
13 ผลของการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับ ฮีโมโกลบินเอวันซี ในผู้ป่วยเบาหวาน
14 พัฒนารูปแบบการถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับแกนนำสุขภาพในชุมชน
15 พัฒนารูปแบบบริการเชิงรุกในการป้องกันและรักษาพยาบาลโรคเบาหวานของศูนย์สุขภาพชุมชน
16 พัฒนาการจัดการสาธารณภัยเพื่อลดผลกระทบของภัยพิบัติในชุมชน
17 พัฒนารูปแบบบริการเชิงรุกในการป้องกันและรักษาพยาบาล โรคเบาหวานของศูนย์สุขภาพชุมชน
18 ปัจจัยทำนายระดับน้ำตาลในเลือดของประชาชนในชนบท
19 พัฒนารูปแบบบริการเชิงรุกในการป้องกันและรักษาพยาบาลโรคเบาหวานของศูนย์สุขภาพชุมชน
20 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการป้องกันฝุ่น กับภาวะสุขภาพของพนักงานโรงโม่หิน
21 ผลของการเฝ้าระวังตนเอง ภายหลังได้รับการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน ต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารและระดับเอวันซี ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
22 พัฒนารูปแบบบริการเชิงรุกในการป้องกันและรักษาพยาบาลโรคเบาหวานของศูนย์สุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2551
23 การพัฒนาศักยภาพเพื่อการปรับตัวและความผาสุกทางใจของผู้ประสบอุทกภัยและแผ่นดินถล่มใน จ.อุตรดิตถ์
24 พัฒนารูปแบบการถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับแกนนำสุขภาพในชุมชน
25 การพัฒนาศักยภาพการปรับตัวและความผาสุกทางใจของผู้ประสบอุทกภัยและแผ่นดินถล่ม จังหวัดอุตรดิตถ์
26 พัฒนารูปแบบการถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับแกนนำสุขภาพในชุมชน
27 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
28 ผลของการพยาบาลแบบสนับสนุน และให้ความรู้ต่อพฤติกรรมดูแลตนเอง และระดับฮีโมโกลบินเอวันซี ในผู้ป่วยเบาหวาน
29 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสุขภาพประชาชน กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
30 การพัฒนาศักยภาพการปรับตัวและความผาสุกทางใจของผู้ประสบอุทกภัยและแผ่นดินถล่ม จังหวัดอุตรดิตถ์
31 พัฒนารูปแบบการถ่ายทอดความรู้ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับแกนนำสุขภาพในชุมชน
32 พัฒนาการจัดการสาธารณภัยเพื่อลดผลกระทบของภัยพิบัติในชุมชน
ปี พ.ศ. 2550
33 ปัจจัยทำนายระดับน้ำตาลในเลือดของประชาชนในชนบท
34 การพัฒนาศัยภาพเพื่อการปรับตัวและความผาสุกทางใจของผู้ประสบอุทกภัยและแผ่นดินถล่มใน จ.อุตรดิตถ์
35 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอาจารย์บุคลากรและนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2549
36 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอาจารย์บุคลากรและนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร*
37 ประสิทธิผลของโปรแกรมการพยาบาลแบบตั้งเป้าหมายร่วมกัน ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและภาวะควบคุมโรคของบุคคลโรคเบาหวานในครอบครัว
ปี พ.ศ. 2548
38 การประเมินโครงการพัฒนาองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2546
39 พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2545
40 ประสบการณ์ความเจ็บป่วยของผู้ป่วยเบาหวาน (โครงการต่อเนื่องปี 45)
ปี พ.ศ. 2544
41 ความเชื่อด้านสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์ของวัยรุ่นในระดับอุดมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก
42 ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2543
43 ความเชื่อด้านสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์ของวัยรุ่นในระดับอุดมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก
44 ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
45 การพัฒนาศักยภาพการปรับตัวและความผาสุกทางใจของผู้ประสบอุทกภัยและแผ่นดินถล่ม จังหวัดอุตรดิตถ์