ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นงนุช รักสกุลไทย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก 18
2 จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร 9
3 สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ 6
4 มัทนา แสงจินดาวงษ์ 5
5 วันชัย วรวัฒนเมธีกุล 4
6 ลิขิต ชูชิต 4
7 มยุรี จัยวัฒน์ 3
8 ปัทมา ระตะนะอาพร 3
9 พงษ์เทพ วิไลพันธ์ 2
10 อรรถวุฒิ กันทะวงศ์ 2
11 พูลทรัพย์ วิรุฬหกุล 2
12 สนธิพันธ์ ผาสุขดี 2
13 ชนะวัฒน์ ชนะวรรโณ 2
14 นิติพงศ์ จิตรีโภชน์ 2
15 สาโรจน์ เริ่มดำริห์ 2
16 บังอร เชื้อโพธิ์หัก 2
17 เฉลิมชัย อยู่สำราญ 2
18 เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ 2
19 กำจัด รื่นเริงดี 2
20 อลงกต อินทรชาติ 2
21 ปรเมษฐ์ พลอยประดับ 2
22 สุทธินี ตันติปัญญาเทพ 1
23 เสาวภา นิ่มดวง 1
24 ยุพา บุญมี 1
25 พัชรกมล บุญประกอบ 1
26 อนุวัตร แจ้งชัด 1
27 สุพัณณี วรกิตสิทธิสาธร 1
28 สินีนาถ จริยโชติเลิศ 1
29 สมพร คงเจริญเกียรติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 3
3 2550 2
4 2549 1
5 2547 3
6 543 31
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ผลของปฏิกิริยาโฟโตออกซิเดชันในปลาเค็มตากแห้งระหว่างการผลิตและการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2551
2 การใช้ประโยชน์จากสาหร่ายไส้ไก่ที่ได้จากการเลี้ยงร่วมกับกุ้งกุลาดำ
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสเคย
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปูนิ่มแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2550
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงคุณภาพอาหารทะเลแปรรูป
6 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตปลาอบสมุนไพรกึ่งแห้งจากปลาโอลาย
ปี พ.ศ. 2549
7 การศึกษากระบวนการดูแลรักษาคุณภาพปูนิ่มหลังการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2547
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสลิดทอดกรอบ
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสลิดทอดกรอบ
10 อิทธิพลของกัมที่มีผลต่อคุณภาพของเจลในลูกชิ้นปลา ที่ผ่านความร้อนสูง