ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Nongnit Teerawatanasuk
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการหายของแผลของพืชสมุนไพร curcuma of comosa Roxb
2 Diarylheptanoids fromCurcuma comosa.
ปี พ.ศ. 2549
3 การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการหหายของแผลของพืชสมุนไพร curcuma of comosa Roxb
ปี พ.ศ. 2548
4 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตและฤทธิ์เหนี่ยวนำการตายของเซลล์ของสารฟลาโวนอยด์ในพืชสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae
5 การศึกษาฤิทธิ์กระตุ้นการหายของแผลของพืชสมุนไพร Curcuma cf. comosa Roxb.
6 การศึกษาคุณสมบัติทางเคมี และฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของ siderophores ที่แยกจากแบคทีเรียแกรมลบ
ปี พ.ศ. 2545
7 การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของพืชผักท้องถิ่นในภาคอีสาน
8 การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของ siderophores ที่แยกจากแบคทีเรียกรัมลบ
ปี พ.ศ. 2544
9 การศึกษาฤทธิ์ต้านทานไวรัสของพืชผักท้องถิ่นที่รับประทานได้ในภาคอีสาน
ปี พ.ศ. 2543
10 การตรวจวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณและลักษณะการกระจายตัวของ integrin gycoprotein ในเนื่อมะเร็งเยื่อบุท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2535
11 Collection and Preparation of Vespid Venom for Skin Diagnostic Test in Vespid Sting Allergic Patients.