ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นคร ศรีสุขุมบวรชัย
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์ 19
2 ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ 19
3 นภฉัตร ธารีลาภ 16
4 เกศินี ศรีรักษาสินธุ์ 13
5 อรมณี คูวัฒนาชัย 4
6 Nakorn Srisukhumbowornchai 4
7 นาตยา ต่อแสงธรรม 3
8 มนภาส มรกฎจินดา 3
9 Monnapas Morakotjinda 3
10 Nattaya Tosangthum 3
11 Ornmanee Coovattanachai 3
12 สัญชัย มาตา 3
13 ภาณุ เวทยนุกูล 3
14 อนันต์ ดาราพันธ์ 3
15 รุ่งทิพย์ กระต่ายทอง 2
16 เรืองเดช ธงศรี 2
17 กิตติชัย ฟักพันธ์ 2
18 Anan Daraphan 2
19 ปิยะ เสียงสุคนธ์ 2
20 Kittichai Fakpan 2
21 Rungtip Krataitong 2
22 อารมย์ ขุนภาษี 2
23 ธวัชชัย ชยาวนิช 2
24 ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์ 2
25 Nandh Thavarungkul 2
26 วารุณี แซ่เตีย 2
27 จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ 2
28 จักรกฤษณ์ จิตติมงคล 1
29 หนูจันทร์ ถวิลวงษ์ 1
30 เชิดพงษ์ จอมเดช 1
31 ศศิกานต์ โคตรสุโพธิ์ 1
32 พินิจ กำหอม 1
33 สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ 1
34 โกสินทร์ จำนงไทย 1
35 อิศรทัต พึ่งอ้น 1
36 วชิระ มีทอง 1
37 เฉลิมเกียรติ จิระรุ่งเสถียร 1
38 อัมพวัน ตั๊นสกุล 1
39 Sunchai Mata 1
40 Bhanu Vetayanugul 1
41 Ruangdaj Tongsri 1
42 พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 1
43 ประยูร หล้าสุดตา 1
44 อัญชลี มโนนุกุล 1
45 สุพัฒน์พงษ์ ดำรงรัตน์ 1
46 อนัญญา พรหมสุทธิ 1
47 นันทน์ ถาวรรังกูร 1
48 สุจินต์ ธงถาวรสุวรรณ 1
49 พิศิษฐ์ สิงห์ใจ 1
50 Supparerk Boontein 1
51 ศุภฤกษ์ บุญเทียร 1
52 Anurat Wisitsoraat 1
53 Adisorn Tuantranont 1
54 Chaowalit Limmaneevichitr 1
55 Julathep Kajornchaiyakul 1
56 C. Dungkratok 1
57 เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร 1
58 จุลเทพ ขจรไชยกูล 1
59 Yongyuth Wanna 1
60 อดิสร เตือนตรานนท์ 1
61 Choochat Nitipanyawong 1
62 Arom Khunphasee 1
63 Kaysinee Sriraksasin 1
64 Napachat Tareelap 1
65 นวรัตน์ วรอวยชัย 1
66 อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 1
67 Pisit Singjai 1
68 ยงยุทธ วรรณา 1
69 จารุรัตน์ วรนิสรากุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2554 1
3 2552 4
4 2551 5
5 2550 4
6 2549 1
7 2548 4
8 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การเคลือบผิวไฮดรอกซีแอปาไทท์บนไทเทเนียมโดยวิธีชุบเคลือบด้วยไฟฟ้า :
2 การเตรียมผิวเคลือบแบบซ่อมแซมตัวเองได้เพื่อใช้งานด้านการป้องกันการกัดกร่อน (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2554
3 Reduction in secondary dendrite arm spacing in cast aluminium alloy A356 by Sb addition
ปี พ.ศ. 2552
4 การเคลือบผิวไฮดรอกซีแอปาไทท์บนไทเทเนียมโดยวิธีชุบเคลือบด้วยไฟฟ้า (ระยะที่ 2)
5 การศึกษาเทคนิคการเคลือบผิวโพลิเมอร์บนเข็มฉีดยาสำหรับใช้ในการแพทย์ (ระยะที่ 2)
6 การศึกษาอิทธิพลของการรีดเย็นและการบ่มแข็งต่อสมบัติเทอร์โมอิเลคทริกของอลูมิเนียมเกรด 6063
7 โครงการศึกษาเทคนิคเคลือบผิวโพลิเมอร์บนเข็มฉีดยาสำหรับใช้ในการแพทย์
ปี พ.ศ. 2551
8 การจัดตั้งศูนย์ร่วมวิจัยประยุกต์เทคโนโลยีการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย ปีที่ 2
9 การออกแบบและสร้างเซ็นเซอร์ตรวจวัดก๊าซด้วยเทคโนโลยีเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค [50]
10 การศึกษาเทคนิคเคลือบผิวโพลิเมอร์บนเข็มฉีดยาสำหรับใช้ในการแพทย์ (ระยะที่ 1)
11 การศึกษาอิทธิพลของการรีดเย็นและการบ่มแข็งต่อสมบัติเทอร์โมอิเล็คทริกของอลูมิเนียมเกรด 6063
12 การเคลือบผิวไฮดรอกซีแอปาไทท์บนไทเทเนียมโดยวิธีชุบเคลือบด้วยไฟฟ้า (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2550
13 การพัฒนาระบบการกลั่นเอทานอลโดยใช้รังสีอาทิตย์เพื่อลดพลังงานช่วงต้นก่อนส่งเข้าโรงงานผลิตเอทานอลในชุมชนตัวอย่าง [50]
14 การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการขยะในการผลิตไฟฟ้า ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
15 การออกแบบและสร้างเซ็นเซอร์ตรวจวัดก๊าซด้วยเทคโนโลยีเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค
16 การศึกษาความสามารถในการบำบัดของสิ่งปนเปื้อนอินทรีย์ในน้ำโดยใช้นาโนฟิล์มของไททาเนียมไดออกไซด์ (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2549
17 The Effect of Carbon Nanotube Dispersion on CO Gas Sensing Characteristics of Polyaniline Gas Sensor
ปี พ.ศ. 2548
18 การพัฒนาเครื่องผลิตผงโลหะแบบพ่นด้วยก๊าซ
19 การผลิตผงดีบุกด้วยการพ่นด้วยก๊าซ
20 ผลของขนาดอนุภาคต่อสมบัติของเหล็กกล้าไร้สนิมพรุน
21 Analysis of Tin Powder Production Using a Pilot Gas Atomiser