ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นคร ศรีสุขุมบวรชัย
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์ 19
2 ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ 19
3 นภฉัตร ธารีลาภ 16
4 เกศินี ศรีรักษาสินธุ์ 13
5 Nakorn Srisukhumbowornchai 4
6 อรมณี คูวัฒนาชัย 4
7 นาตยา ต่อแสงธรรม 3
8 มนภาส มรกฎจินดา 3
9 Monnapas Morakotjinda 3
10 Nattaya Tosangthum 3
11 Ornmanee Coovattanachai 3
12 สัญชัย มาตา 3
13 ภาณุ เวทยนุกูล 3
14 อนันต์ ดาราพันธ์ 3
15 ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์ 2
16 อารมย์ ขุนภาษี 2
17 วารุณี แซ่เตีย 2
18 ปิยะ เสียงสุคนธ์ 2
19 Nandh Thavarungkul 2
20 ธวัชชัย ชยาวนิช 2
21 จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ 2
22 รุ่งทิพย์ กระต่ายทอง 2
23 Anan Daraphan 2
24 Rungtip Krataitong 2
25 เรืองเดช ธงศรี 2
26 Kittichai Fakpan 2
27 กิตติชัย ฟักพันธ์ 2
28 อิศรทัต พึ่งอ้น 1
29 โกสินทร์ จำนงไทย 1
30 วชิระ มีทอง 1
31 สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ 1
32 พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 1
33 Choochat Nitipanyawong 1
34 Arom Khunphasee 1
35 Kaysinee Sriraksasin 1
36 จารุรัตน์ วรนิสรากุล 1
37 พินิจ กำหอม 1
38 หนูจันทร์ ถวิลวงษ์ 1
39 สุพัฒน์พงษ์ ดำรงรัตน์ 1
40 อนัญญา พรหมสุทธิ 1
41 นันทน์ ถาวรรังกูร 1
42 Napachat Tareelap 1
43 อัมพวัน ตั๊นสกุล 1
44 สุจินต์ ธงถาวรสุวรรณ 1
45 จักรกฤษณ์ จิตติมงคล 1
46 เชิดพงษ์ จอมเดช 1
47 เฉลิมเกียรติ จิระรุ่งเสถียร 1
48 ศศิกานต์ โคตรสุโพธิ์ 1
49 จุลเทพ ขจรไชยกูล 1
50 C. Dungkratok 1
51 เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร 1
52 Julathep Kajornchaiyakul 1
53 Chaowalit Limmaneevichitr 1
54 Ruangdaj Tongsri 1
55 Bhanu Vetayanugul 1
56 อัญชลี มโนนุกุล 1
57 ประยูร หล้าสุดตา 1
58 Sunchai Mata 1
59 Supparerk Boontein 1
60 ศุภฤกษ์ บุญเทียร 1
61 อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 1
62 Pisit Singjai 1
63 ยงยุทธ วรรณา 1
64 อดิสร เตือนตรานนท์ 1
65 Yongyuth Wanna 1
66 พิศิษฐ์ สิงห์ใจ 1
67 Anurat Wisitsoraat 1
68 Adisorn Tuantranont 1
69 นวรัตน์ วรอวยชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2554 1
3 2552 4
4 2551 5
5 2550 4
6 2549 1
7 2548 4
8 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การเคลือบผิวไฮดรอกซีแอปาไทท์บนไทเทเนียมโดยวิธีชุบเคลือบด้วยไฟฟ้า :
2 การเตรียมผิวเคลือบแบบซ่อมแซมตัวเองได้เพื่อใช้งานด้านการป้องกันการกัดกร่อน (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2554
3 Reduction in secondary dendrite arm spacing in cast aluminium alloy A356 by Sb addition
ปี พ.ศ. 2552
4 การเคลือบผิวไฮดรอกซีแอปาไทท์บนไทเทเนียมโดยวิธีชุบเคลือบด้วยไฟฟ้า (ระยะที่ 2)
5 การศึกษาเทคนิคการเคลือบผิวโพลิเมอร์บนเข็มฉีดยาสำหรับใช้ในการแพทย์ (ระยะที่ 2)
6 การศึกษาอิทธิพลของการรีดเย็นและการบ่มแข็งต่อสมบัติเทอร์โมอิเลคทริกของอลูมิเนียมเกรด 6063
7 โครงการศึกษาเทคนิคเคลือบผิวโพลิเมอร์บนเข็มฉีดยาสำหรับใช้ในการแพทย์
ปี พ.ศ. 2551
8 การจัดตั้งศูนย์ร่วมวิจัยประยุกต์เทคโนโลยีการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย ปีที่ 2
9 การออกแบบและสร้างเซ็นเซอร์ตรวจวัดก๊าซด้วยเทคโนโลยีเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค [50]
10 การศึกษาเทคนิคเคลือบผิวโพลิเมอร์บนเข็มฉีดยาสำหรับใช้ในการแพทย์ (ระยะที่ 1)
11 การศึกษาอิทธิพลของการรีดเย็นและการบ่มแข็งต่อสมบัติเทอร์โมอิเล็คทริกของอลูมิเนียมเกรด 6063
12 การเคลือบผิวไฮดรอกซีแอปาไทท์บนไทเทเนียมโดยวิธีชุบเคลือบด้วยไฟฟ้า (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2550
13 การพัฒนาระบบการกลั่นเอทานอลโดยใช้รังสีอาทิตย์เพื่อลดพลังงานช่วงต้นก่อนส่งเข้าโรงงานผลิตเอทานอลในชุมชนตัวอย่าง [50]
14 การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการขยะในการผลิตไฟฟ้า ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
15 การออกแบบและสร้างเซ็นเซอร์ตรวจวัดก๊าซด้วยเทคโนโลยีเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค
16 การศึกษาความสามารถในการบำบัดของสิ่งปนเปื้อนอินทรีย์ในน้ำโดยใช้นาโนฟิล์มของไททาเนียมไดออกไซด์ (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2549
17 The Effect of Carbon Nanotube Dispersion on CO Gas Sensing Characteristics of Polyaniline Gas Sensor
ปี พ.ศ. 2548
18 การพัฒนาเครื่องผลิตผงโลหะแบบพ่นด้วยก๊าซ
19 การผลิตผงดีบุกด้วยการพ่นด้วยก๊าซ
20 ผลของขนาดอนุภาคต่อสมบัติของเหล็กกล้าไร้สนิมพรุน
21 Analysis of Tin Powder Production Using a Pilot Gas Atomiser