ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นครทิพย์ พร้อมพูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 36
2 อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์ 5
3 เกียรติศักดิ์ ไชยสมบูรณ์ 5
4 นพธนิษฐ์ โชติสาร 2
5 กมลชัย อัศวชัยพร 2
6 ธารา เวชกร 2
7 พรศิริ หมื่นไชยศรี 2
8 สมวุฒิ จำรูญศิลป์ 2
9 ธงชัย โรจน์กังสดาล 2
10 ปิยกานต์ กลิ่นดี 2
11 ฐิติพงศ์ เต็งไตรรัตน์ 2
12 วีริยา สุภาณิชย์ 2
13 วิภาพร กุศลชูกุล 2
14 อดิศักดิ์ ศรีสุริยสวัสดิ์ 2
15 ยุทธนันท์ กันหาชน 2
16 อิทธิพัทธ์ วงศ์ไชยกุล 2
17 นิรัติศัย ทิฆัมพรพิทยา 2
18 เปร์ริญชน์ จงศรีงาม 2
19 พิชชากร เอกวรานุกูลศิริ 1
20 จุฑามาส อุณหะวัฒน์ 1
21 ฐิติวรรณ ศรีอุดร 1
22 ปิยาพันธ์ พงษ์ประดิษฐ์ 1
23 เอกพล อินทร์ภิรมย์ 1
24 เอกรินทร์ จันทรวงทอง 1
25 ปรมาภรณ์ ร่วมจินดา 1
26 จิรวัฒน์ แสงทอง 1
27 สกุล ภวภูตานนท์ 1
28 ศีลภัทร ชาญเชี่ยว 1
29 พรทิพย์ มาลีลัย 1
30 เมธี จันทร์ประเสริฐ 1
31 จักกนาท วิวัฒนาวรสิน 1
32 ธิดารัตน์ เพ็ชรประสม 1
33 อัชฌา มุจลินทังกูร 1
34 เมธาวี แดงเพ็ง 1
35 ศราวุธ บุญอาชาทอง 1
36 เกียรติ ภิรมย์โสภา 1
37 นงเยาว์ จินดาสวัสดิ์ 1
38 สุปราณี แก้วปรารถนา 1
39 สุกิจ อัคคกิจโกศล 1
40 อนาวิล ตระการวิโรจน์ 1
41 การุณี บวรประเสริฐกุล 1
42 ภมร วรรธกะวิกรานต์ 1
43 พรชัย เลิศหทัยรัตน์ 1
44 ภัทราพร ฟูเกียรติ 1
45 กิตติพงศ์ พลพิพัฒนพงศ์ 1
46 เอกชัย ตั้งสุขสันต์ 1
47 สุดาทิพย์ สุขสอาด 1
48 เอกรินทร์ จันทรรวงทอง 1
49 ปรารถนา จันพลโท 1
50 ชวพล วรินทรเวช 1
51 กมลวรรณ ชวะนานนท์ 1
52 ภัทรา ฐิติเสถียรกุล 1
53 ชัยทรัพย์ วงศาโรจน์ 1
54 ณัฐพล ภัณฑานิธิเลิศ 1
55 ยศพนธ์ เลิศหล้าเดชานนท์ 1
56 วันวิสาข์ รุ้งแก้ว 1
57 วฤธ เลี่ยวไพโรจน์ 1
58 เมธยา ราชคมน์ 1
59 กวิน สุภาพร 1
60 อนงนาฏ โรจนพานิช 1
61 กาญจนา เอี่ยมสอาด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 8
2 2557 4
3 2556 7
4 2555 13
5 2554 2
6 2553 9
7 2552 4
8 2551 7
9 2550 6
10 2549 5
11 2548 3
12 2547 2
13 2546 2
14 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 แบบรูปการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้สำหรับอุปกรณ์พกพาบนแพลตฟอร์มไอโอเอส:ส่วนการนำเข้าและการจัดการข้อมูลและเนื้อหา
2 การจัดลำดับกรณีทดสอบสำหรับการทดสอบการถดถอยของซอฟต์แวร์โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับขั้น
3 แบบรูปการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้สำหรับอุปกรณ์พกพาบนแพลตฟอร์มไอโอเอส:ส่วนการนำเข้าและการจัดการข้อมูลและเนื้อหา
4 การจัดลำดับกรณีทดสอบสำหรับการทดสอบการถดถอยของซอฟต์แวร์โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับขั้น
5 การกำหนดความต้องการความมั่นคงโดยใช้ไวยากรณ์ที่สร้างจากคำแนะนำส่วนต่อประสานผู้ใช้ของบริบทความมั่นคงเชิงเว็บ
6 การนิยามมาตรวัดคุณภาพด้านการใช้งานของเกมมือถือด้วยคุณลักษณะประจำซอฟต์แวร์
7 การทวนสอบความต้องกันระหว่างการออกแบบโปรแกรมส่วนต่อประสานผู้ใช้และแบบจำลองการออกแบบซอฟต์แวร์จากความสัมพันธ์ของส่วนประกอบ
8 แบบรูปการออกแบบเริ่มต้นสำหรับโปรแกรมประยุกต์ด้านเครือข่ายสังคม
ปี พ.ศ. 2557
9 การพัฒนาแอปพลิเคชันที่ตระหนักถึงไพรเวซีสำหรับคลังสารสนเทศกลาง
10 การทวนสอบคุณลักษณะของความต้องการซอฟต์แวร์ โดยใช้กฎที่สร้างจากความสัมพันธ์ของส่วนประกอบย่อยความต้องการ
11 การวัดค่าความคล้ายของดนตรีจากลำดับคอร์ดสำหรับระบบค้นคืนชีทเพลง
12 การนิยามมาตรวัดสำหรับการประเมินคุณภาพของข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์บนพื้นฐานของคุณลักษณะและโครงสร้างของเอกสาร
ปี พ.ศ. 2556
13 การจัดกลุ่มเครื่องมือด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ด้วยสวีบ็อค
14 การประเมินความเสี่ยงของระบบจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ตามเงื่อนไขเชิงเค้าร่างด้วยแผนภาพสเตทแมชชีน
15 กรอบงานสนับสนุนการวิเคราะห์ช่องว่างตามลำดับความสำคัญของความต้องการซอฟต์แวร์เพื่อดีพลอยเมนต์
16 เครื่องมือสนับสนุนการจัดเก็บและค้นคืนส่วนของเอกสารมาตรฐาน ความมั่นคงสารสนเทศโดยใช้แบบรูปความมั่นคง
17 กรอบงานสำหรับการระบุผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อเนื่องในการเปลี่ยนแปลงความต้องการ
18 การตามรอยสินทรัพย์แบบจำลองความต้องการและการวิเคราะห์ของสายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ โดยใช้เทคนิคการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ
19 การค้นคืนสารสนเทศเชิงความหมายและการค้นคืนสารสนเทศข้ามภาษาของสมุนไพรไทยและยาแผนปัจจุบันด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความหมายแฝง
ปี พ.ศ. 2555
20 การจัดลำดับซอฟต์แวร์โดยการเปรียบเทียบคุณภาพซอฟต์แวร์ที่ได้จากความคิดเห็นผู้ใช้
21 แบบรูปการจัดการสิ่งผิดปรกติสำหรับการปรับแต่งส่วนต่อประสานในการปรับปรุงซอฟต์แวร์เกม
22 แบบจำลองการประเมินความเสี่ยงของอัตราความเสียหายของซอฟต์แวร์จากการมีอคติทางการรู้คิด
23 การขยายแบบจำลองความสามารถการจัดการความรู้สำหรับการปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ในกลุ่มกระบวนการการจัดการข้อตกลงกับซัพพลายเออร์ของซีเอ็มเอ็มไอ
24 การนิยามมาตรวัดคุณภาพด้านการใช้งานของต้นแบบเกมเชิงกายภาพด้วยคุณลักษณะประจำของซอฟต์แวร์
25 การแปลงความต้องการความมั่นคงเป็นแผนภาพยูสเคสและแผนภาพลำดับโดยใช้ไวยากรณ์ความมั่นคงและเมทาดาตาความมั่นคง
26 การประเมินคุณภาพการใช้งานซอฟต์แวร์โดยใช้การทำเหมืองบทวิจารณ์ผู้ใช้งาน
27 การแปลงความต้องการความมั่นคงเป็นแผนภาพยูสเคสและแผนภาพลำดับโดยใช้ไวยากรณ์ความมั่นคงและเมทาดาตาความมั่นคง
28 การนิยามมาตรวัดคุณภาพด้านการใช้งานของต้นแบบเกมเชิงกายภาพด้วยคุณลักษณะประจำของซอฟต์แวร์
29 การจัดลำดับซอฟต์แวร์โดยการเปรียบเทียบคุณภาพซอฟต์แวร์ที่ได้จากความคิดเห็นผู้ใช้
30 การขยายแบบจำลองความสามารถการจัดการความรู้สำหรับการปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ในกลุ่มกระบวนการการจัดการข้อตกลงกับซัพพลายเออร์ของซีเอ็มเอ็มไอ
31 แบบจำลองการประเมินความเสี่ยงของอัตราความเสียหายของซอฟต์แวร์จากการมีอคติทางการรู้คิด
32 แบบรูปการจัดการสิ่งผิดปรกติสำหรับการปรับแต่งส่วนต่อประสานในการปรับปรุงซอฟต์แวร์เกม
ปี พ.ศ. 2554
33 วิธีการปรับปรุงคุณภาพโค้ดด้วยมาตรวัดซอฟต์แวร์และฟัซซี่โลจิก เพื่อเพิ่มความสามารถในการบำรุงรักษา
34 การจัดเก็บและค้นคืนแบบจำลองความต้องการและการวิเคราะห์สายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
ปี พ.ศ. 2553
35 การออกแบบและพัฒนากระบวนการสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ใช้สายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
36 การจัดเก็บและค้นคืนความต้องการความมั่นคงโดยใช้แบบรูปความมั่นคง
37 การประเมินความสามารถในการเรียนรู้และการทำความเข้าใจของชุดคำสั่งในส่วนที่พัฒนาด้วยแบบรูปการออกแบบตามการเปลี่ยนแปลงความต้องการ
38 การสร้างส่วนขยายยูเอ็มแอลเพื่อการออกแบบเว็บแมชอัพ
39 กรอบงานสนับสนุนการวิเคราะห์ช่องว่างตามลำดับความสำคัญของความต้องการความมั่นคงสำหรับองค์กรที่ใช้แบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถด้านวิศวกรรมความมั่นคงของระบบ (เอสเอสอี-ซีเอ็มเอ็ม)
40 การออกแบบกระบวนการการควบคุมการเข้าถึงสินทรัพย์องค์กรประเภทสารสนเทศโดยใช้แบบรูปความมั่นคง
41 การนิยามกระบวนการวัดและการวิเคราะห์สำหรับกระบวนการการทดสอบซอฟต์แวร์
42 การจัดเก็บและค้นคืนความต้องการความมั่นคงโดยใช้แบบรูปความมั่นคง
43 การออกแบบและพัฒนากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ที่ใช้สายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
ปี พ.ศ. 2552
44 การจัดเก็บและค้นคืนกรณีทดสอบและผลของการทดสอบโดยใช้ผลป้อนกลับที่ตรงประเด็นจากผู้ใช้
45 การสร้างแบบจำลองเชิงโครงสร้างของแบบรูปความมั่นคงโดยการขยายยูเอ็มแอล
46 การจัดเก็บและค้นคืนกรณีทดสอบและผลของการทดสอบโดยใช้ผลป้อนกลับที่ตรงประเด็นจากผู้ใช้
47 การสร้างแบบจำลองเชิงโครงสร้างของแบบรูปความมั่นคง โดยการขยายยูเอ็มแอล
ปี พ.ศ. 2551
48 การสร้างภาพนามธรรมความต้องการความมั่นคง โดยใช้แบบจำลองเชิงโครงสร้างความมั่นคง
49 การแสดงแบบรูปความมั่นคงโดยการขยายยูเอ็มแอลเซค
50 ระบบจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนกลุ่มกระบวนการการจัดการข้อตกลงกับซัพพลายเออร์ของซีเอ็มเอ็มไอ
51 การจัดเก็บและค้นคืนคำอธิบายยูสเคสสำหรับสายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
52 ระบบจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนกลุ่มกระบวนการการจัดการข้อตกลงกับซัพพลายเออร์ของซีเอ็มเอ็มไอ
53 การสร้างภาพนามธรรมความต้องการความมั่นคง โดยใช้แบบจำลองเชิงโครงสร้างความมั่นคง
54 การแสดงแบบรูปความมั่งคงโดยการขยายยูเอ็มแอลเซค
ปี พ.ศ. 2550
55 การค้นคืนยูสเคสโดยการจัดกลุ่มยูสเคสและการให้ผลป้อนกลับที่ตรงประเด็นจากผู้ใช้
56 การค้นคืนเว็บเพจจากการให้ผลป้อนกลับที่ตรงประเด็นจากผู้ใช้โดยการแบ่งเว็บเพจเป็นส่วนย่อยและใช้แบบจำลองความน่าจะเป็น
57 กรอบงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแบบจำลองเชิงฟังก์ชันก์โดยใช้พฤติกรรมของวัตถุ
58 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการตารางสอน ตารางสอบ และทุนผู้ช่วยสอนในระดับภาควิชา
59 การออกแบบและพัฒนากระบวนการการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ที่ใช้แบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถแบบบูรณาการเป็นฐาน
60 การกำหนดความต้องการความมั่นคงโดยใช้ไวยากรณ์ของแบบรูปความมั่นคง
ปี พ.ศ. 2549
61 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการประกันคุณภาพมาตรฐาน CU-QA 84.3 : กรณีศึกษาสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
62 การออกแบบและพัฒนากระบวนการสนับสนุนการจัดการข้อตกลงกับซัพพลายเออร์ของแบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถแบบบูรณาการ : ระดับความสามารถที่ 2
63 การจัดประเภทของเว็บโดยการเชื่อมโยงของเว็บในระดับเพจและบล็อก
64 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหลักสูตรและทะเบียนรายวิชาในระดับภาควิชา
65 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านงานวิจัยในระดับภาควิชา
ปี พ.ศ. 2548
66 การออกแบบและพัฒนาระบบงานขายสินค้าของธุรกิจแปรรูปเหล็ก ด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
67 การจัดตารางงานแบบไหลเลื่อนยืดหยุ่น 2 ขั้นตอน ที่มีเวลาดำเนินงานไม่แน่นอน
68 วิธีการการจัดตารางเครื่องจักรขนานที่สามารถควบคุมความเร็วเครื่องจักรได้
ปี พ.ศ. 2547
69 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินความเสี่ยงของเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ซีวีอีและการร้องขอข้อมูลแบบเอชทีทีพี
70 การสร้างกรณีทดสอบจากแผนภาพสเตทชาร์ต
ปี พ.ศ. 2546
71 การทำนายความสามารถในการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์โดยใช้มาตรวัดการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุแบบยูเอ็มแอล
72 การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดการนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับซอฟต์แวร์ภาษาจาวา