ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธโสธร ตู้ทองคำ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ธโสธร ตู้ทองคำ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การนำนโยบายปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยใช้มาตรการทางภาษีไปปฏิบัติ ศึกษาเฉพาะกรณีสรรพากรภาค 7
2 การนำนโยบายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไปปฏิบัติในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
3 บทบาทด้านนิติบัญญัติของสภาเทศบาลนครเชียงใหม่
4 นัยทางการเมืองของอนุเสาวรีย์ปราบฮ่อ
ปี พ.ศ. 2551
5 การนำนโยบายแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
6 ปัจจัยทางการเมืองที่มีผลต่อการนำนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ไปปฏิบัติในอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2550
7 การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน : ศึกษากรณีภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2548
8 การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน : ศึกษากรณีภาคเหนือ
9 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน : ศึกษากรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2546
10 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน : ศึกษากรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ