ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธเรศ ศรีสถิตย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 18
2 วราวุธ วัดขนาด 5
3 เพ็ญศรี ศรีกิตติชัยกุล 5
4 วสันต์ พงศาพิชญ์ 4
5 ไม่มีข้อมูล 4
6 เปรมจิตต์ แทนสถิตย์ 3
7 ทิพย์วรรณ แซ่มา 3
8 สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ 2
9 สมชาย รัตนโกมุท 2
10 จรัส โชคสุวรรณกิจ 2
11 ทวีวงศ์ ศรีบุรี 2
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
13 นพภาพร พานิช 2
14 วรรณวิมล ธรรมมิกะ 2
15 อังสนา บุณโยภาส 2
16 เพ็ญพร ฉายะวาณิชย์ 2
17 ปธานิน แสงอรุณ 2
18 ปภาวดี โชคสุวรรณกิจ 2
19 ปัทมาพร ยอดสันติ 2
20 สมพร กมลศิริพิชัยพร 2
21 นพนันท์ ตาปนานนท์ 2
22 สุเมธ ชวเดช 2
23 แสงสันต์ พานิช 2
24 วรรณี พฤฒิถาวร 2
25 ศุภิชัย ตั้งใจตรง 2
26 วราพรรณ ด่านอุตรา 2
27 ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร 2
28 เกสินี ตันติสุวรรณกุล 1
29 ไมตรี ศิริบรรจงศักดิ์ 1
30 วรรณพร แจ้งปิยะรัตน์ 1
31 ทรงพล รักษ์เผ่า 1
32 กฤษธวัช นพนาคีพงษ์ 1
33 วีระพันธุ์ หมั่นสกุล 1
34 นลพรรณ ขันติกุลานนท์ 1
35 ยุทธนา เรืองเดชบุญฤทธิ์ 1
36 หทัยกาญจน์ เบญจวิทยาธรรม 1
37 วงศ์พงา เส็งสาย 1
38 จักริน นักไร่ 1
39 อนรรฆพร พันธุ์ไพศาล 1
40 ธวัชชัย สิงหศิริ 1
41 ศมลวรรณ วรกาญจน์ 1
42 ลลิดา นิทัศนจารุกุล 1
43 ณัฐ ดิลกเกียรติ 1
44 สิรินันท์ กันศิริ 1
45 พรชัย นพนาคีพงษ์ 1
46 พรรษกร ใจประดับเพชร 1
47 เปรมสุดา จิ๋วนอก 1
48 อมรา พงศาพิชญ์ 1
49 วรันธร คำพิลา 1
50 จรัส สุวรรณมาลา 1
51 พิงอร วิไลวงษ์ 1
52 ฉัตรเพชร ยศพล 1
53 สุวัฒนา ธาดานิติ 1
54 จุฑามาศ เกตุทัต 1
55 เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ 1
56 เกศรัชฎา กลั่นกรอง 1
57 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 1
58 วันชัย มีชาติ 1
59 โกศล ชาวงษ์ 1
60 อธิชัย นพแก้ว 1
61 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
62 นภวรรณ รัตสุข 1
63 ศุภัชญา ชนชนะชัย 1
64 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
65 เจียมจิตต์ บุญสม 1
66 สุริชัย หวันแก้ว 1
67 ประโพธ จูประชากรณ์ 1
68 อุทัย บุญประเสริฐ 1
69 ชัยวัฒน์ งามเจตนวัฒน์ 1
70 ณัฐวุฒิ แสนอำนวยผล 1
71 สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์ 1
72 อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ 1
73 พรชัย อนุตรอำไพ 1
74 Sasidhorn Buddhawong 1
75 มานพ ศิริวรกุล 1
76 การประปานครหลวง 1
77 สมบูรณ์ กีรติประยูร 1
78 วัฒนา ธรรมมงคล 1
79 ลักษณี คณานิธินันท์ 1
80 เบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ 1
81 ปวาฬ ศรีชมภู 1
82 เพิ่มศักดิ์ กาญจนบุตร 1
83 ศศิธร ใฝ่สัจจะธรรม 1
84 วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ 1
85 ปลอดประสพ สุรัสวดี 1
86 ประธาน อารีพล 1
87 ศกลธน ราโชกาญจน์ 1
88 อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ 1
89 สัญชวัล อิงคภาคย์ 1
90 สุวิมล ภักดิ์พิบูลย์ 1
91 ธำรง เปรมปรีดิ์ 1
92 อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์ 1
93 มานพ ติระรัตนสมโภช 1
94 ทศพร ภู่ระหงษ์ 1
95 สุจนีย์ คุ่ยเสงี่ยม 1
96 เพ็ญลักษณ์ เทศสุวรรณ 1
97 วลัยพร ผ่อนผัน 1
98 พูนศิริ สินธุรัตน์ 1
99 วนิดา จีนศาสตร์ 1
100 นันทนา ชูฉัตร 1
101 สมรศรี กันภัย 1
102 จุฑาทิพย์ เพชรอินทร์, 2521- 1
103 1
104 ขจรพงศ์ จูมั่น 1
105 อนันต์ วีระณรงค์ 1
106 สุดารัตน์ เลิศวิทยาพนธ์ 1
107 สุรภี โรจน์อารยานนท์ 1
108 พรรคพงษ์ ศรีประเสริฐ 1
109 ชำนาญ พงษ์ศิริ 1
110 คีรี กออนันตกุล 1
111 เข็มชาติ นิ่มสมบูรณ์ 1
112 สวีณา เกตุสุวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2554 5
4 2552 6
5 2551 10
6 2550 6
7 2549 6
8 2548 1
9 2547 10
10 2546 3
11 2545 3
12 2544 7
13 2543 4
14 2542 4
15 2541 2
16 2539 10
17 2538 1
18 2537 2
19 2536 1
20 2535 2
21 2529 1
22 2527 2
23 2526 2
24 2525 1
25 2524 1
26 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลกระทบจากการคงอยู่ของชุมชนต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยรอบ: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
2 การผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากกากตะกอนน้ำเสียชุมชนร่วมกับแกลบด้วยวิธีการอัดแบบเอ็กทรูชัน
ปี พ.ศ. 2556
3 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากต้นข้าวโพดด้วยวิธีการพื้นผิวตอบสนอง
ปี พ.ศ. 2554
4 การกำจัดซีโอดี และ สีของน้ำชะขยะจากหลุมฝังกลบกากของเสียอันตรายโดยวิธีการทางเคมีและกายภาพ
5 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการดูดติดอาร์เซนิกระหว่างทรายเคลือบเหล็กและทรายเคลือบไคโตซานที่เตรียมจากทรายใช้แล้วของเตาฟลูอิดไดซ์เบด
6 การหาพื้นที่สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
7 การเลือกพื้นที่ฝังกลบขยะและการเตรียมการใช้งานหลังการฝังกลบ กรณีศึกษา : เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
8 การลดซีโอดีและสีในน้ำชะขยะจากหลุมฝังกลบของเสียอันตรายโดยใช้ เฟอริกคลอไรด์ ซีโอไลต์ และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ปี พ.ศ. 2552
9 ประสิทธิภาพการกำจัดแคดเมียมไอออน (II)โดยใช้ทรายที่ใช้แล้วจากเตาฟลูอิดไดซ์เบดเคลือบเหล็กออกไซด์
10 ประสิทธิภาพของตัวกลางเปลือกหอยนางรมในการบำบัดน้ำเสียที่มีฤทธิ์เป็นกรดด้วยถังกรองไร้อากาศ
11 การใช้ผงกระดูกหมูยับยั้งการดูดดึงแคดเมียมที่ปนเปื้อนในดินของข้าวสองสายพันธุ์
12 ประสิทธิภาพการกำจัดแคดเมียมไอออน [II] โดยใช้ทรายที่ใช้แล้วจากเตาฟลูอิดไดซ์เบดเคลือบเหล็กออกไซด์
13 ประสิทธิภาพของตัวกลางเปลือกหอยนางรมในการบำบัดน้ำเสียที่มีฤทธิ์เป็นกรดด้วยถังกรองไร้อากาศ
14 การใช้ผงกระดูกหมูยับยั้งการดูดดึงแคดเมียมที่ปนเปื้อนในดินของข้าวสองสายพันธุ์
ปี พ.ศ. 2551
15 การลดซีโอดีและสีของน้ำกากส่าโดยใช้กากตะกอนระบบผลิตน้ำประปาเถ้าลอยแอสฟัลท์และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ : รายงานวิจัย
16 การลดซีโอดี และสีของน้ำกากส่า โดยใช้กากตะกอนระบบผลิตน้ำประปาเถ้าลอยแอสฟัลท์และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
17 การกำจัดโครเมียมในน้ำเสียโดยใช้ซีโอไลต์ที่สังเคราะห์จากเถ้าลอยชานอ้อยและเถ้าลอยถ่านหิน
18 การกำจัดแอมโมเนียในนากุ้งโดยใช้ซีโอไลต์ที่สังเคราะห์จากเถ้าลอยถ่านหิน
19 การลดซีโอดี และสีของน้ำกากส่า โดยใช้กากตะกอนระบบผลิตน้ำประปาเถ้าลอยแอสฟัลท์และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
20 การจัดการคุณภาพน้ำของลุ่มน้ำเพชรบุรีโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
21 การกำจัดตะกั่วและแคดเมียมด้วยสารดูดซับจากกระดูกหมู
22 การกำจัดสีจากสีย้อมธรรมชาติ ด้วยกระบวนการดูดติดผิว โดยใช้ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากไม้ยูคาลิปตัส
23 การกำจัดแอมโมเนียในนากุ้ง โดยใช้ซีโอไลต์ที่สังเคราะห์จากเถ้าลอยถ่านหิน
24 การกำจัดโครเมียมในน้ำเสีย โดยใช้ซีโอไลต์ที่สังเคราะห์จากเถ้าลอยชานอ้อยและเถ้าลอยถ่ายหิน
ปี พ.ศ. 2550
25 การกำจัดซีโอดีในน้ำเสียโรงงานฟอกย้อมโดยใช้ซีโอไลต์จากเถ้าลอยถ่านหิน
26 ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของแหล่งไนโตรเจนกับเวลาการย่อยสลายสมบูรณ์ของปุ๋ยหมัก
27 การสังเคราะห์ซีโอไลต์จากเถ้าลอยถ่านหินและจากเถ้าลอยชานอ้อย เพื่อการกำจัดตะกั่วในน้ำเสียอุตสาหกรรมจากโรงงานผลิตตะกั่วแท่ง
28 การใช้น้ำกากส่าของโรงงานสุราในการทำน้ำสกัดชีวภาพ
29 การกำจัดซีโอดี และสีของน้ำกากส่าโดยการตกตะกอนด้วยสารส้มกับโพลิเมอร์และถ่านกัมมันต์
30 การบำบัดน้ำกากส่าโดยใช้กากตะกอนระบบผลิตน้ำประปา เถ้าลอยแอสฟัลท์และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ปี พ.ศ. 2549
31 การสังเคราะห์ซีโอไลต์จากเถ้าลอยถ่านหินและจากเถ้าลอยชานอ้อย เพื่อกำจัดตะกั่วในน้ำเสียอุตสาหกรรม
32 การสังเคราะห์ซีโอไลต์จากเถ้าลอยถ่านหินและจากเถ้าลอยชานอ้อย เพื่อการกำจัดตะกั่วในน้ำเสียอุตสาหกรรมจากโรงงานผลิตตะกั่วแท่ง : รายงานผลการวิจัย
33 การกำจัดสีจากน้ำชะมูลฝอยโดยใช้ถ่านกัมมันต์จากเมล็ดมะขาม
34 การกำจัดแคดเมียมและสังกะสีในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากกะลามะพร้าว และเมล็ดมะขาม
35 การสังเคราะห์ซีโอไลต์จากเถ้าลอยถ่านหินและจากเถ้าลอยชานอ้อย เพื่อการกำจัดตะกั่วในน้ำเสียอุตสาหกรรมจากโรงงานผลิตตะกั่วแท่ง
36 ประสิทธิภาพของหญ้าแฝกลุ่มและหญ้าแฝกดอนในการดูดดึงแคดเมียมและสังกะสีออกจากดิน
ปี พ.ศ. 2548
37 การใช้ถ่านกัมมันต์จากไม้ยูคาลิปตัส (Eucalyptus camaldulensis Dehnh. ) และไม้กระถินเทพา (Acacia mangium Willd. ) เพื่อการกำจัดโครเมียม และนิเกิล จากน้ำเสียสังเคราะห์
ปี พ.ศ. 2547
38 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ค่าความร้อนของมูลฝอยชุมชนของกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณเชิงเส้น
39 การใช้น้ำด่างที่ใช้แล้วจากอุตสาหกรรมรมดำในกระบวนการตกตะกอนตะกั่ว ในน้ำเสียอุตสาหกรรมการหลอมแบตเตอรี่เก่า
40 การกำจัดตะกั่วในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ซีโอไลต์ที่สังเคราะห์จากเถ้าลอยถ่านหินและจากเถ้าลอยชานอ้อย
41 ประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากกากขี้แป้งของโรงงานน้ำยางข้นในการกำจัดสีย้อมในน้ำเสียสังเคราะห์
42 การใช้ประโยชน์กากขี้แป้งจากโรงงานผลิตน้ำยางข้นในรูปสารบำรุงดิน
43 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงเส้นระหว่างค่าบีโอดีและซีโอดีของน้ำชะมูลฝอยชุมชนกับองค์ประกอบทางกายภาพของมูลฝอยชุมชนและสภาพแวดล้อม
44 ตัวดูดซับที่เตรียมจากดินเหนียวและกากขี้แป้งของโรงงานน้ำยางข้นเพื่อการดูดซับตะกั่วและแคดเมียมในน้ำเสียสังเคราะห์
45 การกำจัดแคดเมียมจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยถ่านไม้กัมมันต์ที่เตรียมจากถ่านไม้
46 การใช้น้ำด่างที่ใช้แล้วจากอุตสาหกรรมรมดำในกระบวนการตกตะกอนตะกั่ว ในน้ำเสียอุตสาหกรรมการหลอมแบตเตอรี่เก่า
47 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ค่าความร้อน ของมูลฝอยชุมชนของกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณเชิงเส้น
ปี พ.ศ. 2546
48 ดินเผาดูดซับจากดินเหนียวและขี้เลื่อยเพื่อดูดซับแคดเมียมในน้ำเสียสังเคราะห์
49 ตัวดูดซับที่ผลิตจากดินดำผสมกะลามะพร้าวหรือกะลาปาล์ม เพื่อการดูดซับเฮกซะวาเลนท์โครเมียมในน้ำเสียสังเคราะ
50 การศึกษาประสิทธิภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้นเพื่อบำบัดน้ำเสียจากระบบบำบัดของโรงงานอุตสาหกรรมน้ำย้น
ปี พ.ศ. 2545
51 ประสิทธิภาพการกำจัดโลหะหนักบางชนิดในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมแผงวงจรพิมพ์ด้วยตัวกลางเศษคอนกรีต
52 การกำจัดตะกั่วในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยถ่านกัมมันต์จากขี้เลื่อย
53 การเตรียมโคแอกกูแลนด์จากกากของเสียอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
ปี พ.ศ. 2544
54 ความสัมพันธ์ของปริมาณโลหะหนักในกากตะกอนกับประสิทธิภาพการบำบัดของโรงบำบัดน้ำเสียสี่พระยา
55 การกำจัดตะกั่วและปรอทจากน้ำทิ้งอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยใช้ถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์มและกะลามะพร้าว
56 การกำจัดตะกั่วจากน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยกระบวนการดูดติดผิว โดยใช้ถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
57 ประสิทธิภาพของหญ้าแฝกหอม Vetiveria zizanioides (Linn.) Nash และหญ้าแฝกดอน Vetiveria nemoralis A. Camus ในการกำจัดโครเมียมในพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้น เพื่อการบำบัดน้ำเสียขั้นสุดท้ายจากโรงฟอกหนัง
58 โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย
59 การจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ในเขตอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
60 ความสัมพันธ์ของปริมาณโลหะหนักในกากตะกอนกับประสิทธิภาพการบำบัด ของโรงบำบัดน้ำสี่พระยา
ปี พ.ศ. 2543
61 การปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน โดยใช้กระบวนการกรองที่มีเศษคอนกรีตเป็นสารกรอง
62 การบำบัดน้ำเสียจากโรงฟอกหนังโดยใช้กระบวนการกรองที่มีเศษหินแกรนิตเป็นสารกรอง
63 ประสิทธิภาพการกำจัดสารหนูในน้ำสังเคราะห์ด้วยตัวกลางเศษคอนกรีต
64 การลดค่าซีโอดีในน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยกระบวนการตกตะกอนทางเคมีกับโทลีอลูมิเนียมคลอไรด์, เฟอร์ริกซัลเฟตและแคลเซียมไฮดรอกไซด์
ปี พ.ศ. 2542
65 การป้องกันมลภาวะของแหล่งน้ำในเขตชุมชนของอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
66 การจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำเพื่อการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ในเขตอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
67 โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย
68 ความสัมพันธ์ของปริมาณโลหะหนักในกากตะกอนกับประสิทธิภาพการบำบัด ของโรงบำบัดน้ำสี่พระยา
ปี พ.ศ. 2541
69 การจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ในเขตอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
70 การจัดการและการกำจัดมูลฝอยของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
71 ประสิทธิภาพของกกกลม Cyperus corymbosus ธูปฤาษี Typha angustifolia อ้อ Phragmites australis และแห้วทรงกระเทียม Eleocharis dulcis ในพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขั้นเพื่อการบำบัดโครเมียมในน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมชุบโลหะ
72 Efficiency of Cyperus corymbosus and Eleocharis dulcis in constructed wetlands for municipal wastewater treatment
73 ประสิทธิภาพของการลดซีโอดี และสีออกจากน้ำชะมูลฝอยด้วยกระบวนการดูดติดผิว โดยใช้ถ่านกัมมันต์ ถ่านไม้ และถ่านแกลบ
74 การจัดการและการกำจัดมูลฝอยของประเทศไทย
75 อัตราการเกิดและลักษณะทางกายภาพของขยะจากอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
76 ปริมาณสารมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายควันของเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ แบบของกองอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
77 การใช้ถ่านกัมมันต์ในการดูดติดผิวโลหะหนักจากน้ำชะมูลฝอย ที่ผ่านบ่อเก็บกัก
78 ระดับตะกั่วในเลือดของคนงานโรงงานอิเลกทรอนิกส์
79 การจัดเส้นทางเดินที่เหมาะสมของรถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษากรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก
80 แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณ ที่ได้รับผลกระทบจากแหล่งกำจัดมูลฝอยแบบเทกองกลางแจ้ง : กรณีศึกษา ซอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
81 การทำให้เกิดเสถียรภาพของเหล็กในน้ำใต้ดินโดยสารโซเดียมซิลิเกตและสารโพลีฟอสเฟต
ปี พ.ศ. 2537
82 อัตราการย่อยสลายของกกสามเหลี่ยม Scirpus qrossus บัวสาย Nymphaea lotus และดีปลีน้ำ Potamogeton malaianus ในบึงบอระเพ็ด
83 การพยากรณ์ความต้องการน้ำสำหรับการประปาขอนแก่น โดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
ปี พ.ศ. 2536
84 การปนเปื้อนของปรอท แคดเมียม แมงกานีสในดินตะกอนใกล้เคียงสถานการณ์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2535
85 โครงการการเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโครงการกำจัดขยะนำร่อง : รายงานฉบับสมบูรณ์
86 ประสิทธิภาพการกรองเหล็กออกจากน้ำบาดาลสังเคราะห์ โดยใช้ตัวกรองที่เป็นทรายไม่ได้คัดขนาด ถ่าน และเถ้าแกลบ
ปี พ.ศ. 2529
87 โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2527
88 การศึกษาปัญหาสภาวะแวดล้อมในเขตชนบทของจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะที่ 1 ด้านทรัพยากรกายภาพ ส่วนที่ 2 ที่เกี่ยวกับทรัพยากรแหล่งน้ำ : รายงานผลการวิจัย
89 การศึกษาเกี่ยวกับบันไดปลาโจน : ที่ลำน้ำ หนองหาน จังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2526
90 แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
91 การศึกษาศักยภาพของแหล่งน้ำคุณภาพน้ำและการจัดสรรการใช้น้ำของจังหวัดระยอง (ในฤดูแล้ง) : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2525
92 วิวัฒนาการด้านการสุขาภิบาลในรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ : รายงานการศึกษา
ปี พ.ศ. 2524
93 การศึกษาบันไดปลาโจนในประเทศไทย