ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธเรศ ศรีสถิตย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 18
2 วราวุธ วัดขนาด 5
3 เพ็ญศรี ศรีกิตติชัยกุล 5
4 วสันต์ พงศาพิชญ์ 4
5 ไม่มีข้อมูล 4
6 เปรมจิตต์ แทนสถิตย์ 3
7 ทิพย์วรรณ แซ่มา 3
8 นพภาพร พานิช 2
9 สมพร กมลศิริพิชัยพร 2
10 ทวีวงศ์ ศรีบุรี 2
11 ศุภิชัย ตั้งใจตรง 2
12 ปธานิน แสงอรุณ 2
13 วรรณี พฤฒิถาวร 2
14 เพ็ญพร ฉายะวาณิชย์ 2
15 จรัส โชคสุวรรณกิจ 2
16 สมชาย รัตนโกมุท 2
17 สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ 2
18 นพนันท์ ตาปนานนท์ 2
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
20 วราพรรณ ด่านอุตรา 2
21 อังสนา บุณโยภาส 2
22 แสงสันต์ พานิช 2
23 วรรณวิมล ธรรมมิกะ 2
24 สุเมธ ชวเดช 2
25 ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร 2
26 ปภาวดี โชคสุวรรณกิจ 2
27 ปัทมาพร ยอดสันติ 2
28 ณัฐวุฒิ แสนอำนวยผล 1
29 พรรคพงษ์ ศรีประเสริฐ 1
30 เข็มชาติ นิ่มสมบูรณ์ 1
31 ชำนาญ พงษ์ศิริ 1
32 สุรภี โรจน์อารยานนท์ 1
33 จุฑาทิพย์ เพชรอินทร์, 2521- 1
34 1
35 เพ็ญลักษณ์ เทศสุวรรณ 1
36 คีรี กออนันตกุล 1
37 สมบูรณ์ กีรติประยูร 1
38 ลักษณี คณานิธินันท์ 1
39 การประปานครหลวง 1
40 มานพ ศิริวรกุล 1
41 สุจนีย์ คุ่ยเสงี่ยม 1
42 วัฒนา ธรรมมงคล 1
43 ธำรง เปรมปรีดิ์ 1
44 อนันต์ วีระณรงค์ 1
45 สุดารัตน์ เลิศวิทยาพนธ์ 1
46 อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์ 1
47 ขจรพงศ์ จูมั่น 1
48 วงศ์พงา เส็งสาย 1
49 พรรษกร ใจประดับเพชร 1
50 ณัฐ ดิลกเกียรติ 1
51 สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์ 1
52 ลลิดา นิทัศนจารุกุล 1
53 พรชัย นพนาคีพงษ์ 1
54 สิรินันท์ กันศิริ 1
55 ไมตรี ศิริบรรจงศักดิ์ 1
56 กฤษธวัช นพนาคีพงษ์ 1
57 เปรมสุดา จิ๋วนอก 1
58 จักริน นักไร่ 1
59 อนรรฆพร พันธุ์ไพศาล 1
60 สมรศรี กันภัย 1
61 พูนศิริ สินธุรัตน์ 1
62 วลัยพร ผ่อนผัน 1
63 มานพ ติระรัตนสมโภช 1
64 นันทนา ชูฉัตร 1
65 วนิดา จีนศาสตร์ 1
66 ธวัชชัย สิงหศิริ 1
67 พิงอร วิไลวงษ์ 1
68 สวีณา เกตุสุวรรณ 1
69 ทศพร ภู่ระหงษ์ 1
70 เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ 1
71 เจียมจิตต์ บุญสม 1
72 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
73 อธิชัย นพแก้ว 1
74 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
75 อุทัย บุญประเสริฐ 1
76 ประโพธ จูประชากรณ์ 1
77 วันชัย มีชาติ 1
78 โกศล ชาวงษ์ 1
79 สุริชัย หวันแก้ว 1
80 นภวรรณ รัตสุข 1
81 ศุภัชญา ชนชนะชัย 1
82 ทรงพล รักษ์เผ่า 1
83 หทัยกาญจน์ เบญจวิทยาธรรม 1
84 เกสินี ตันติสุวรรณกุล 1
85 วรรณพร แจ้งปิยะรัตน์ 1
86 นลพรรณ ขันติกุลานนท์ 1
87 วีระพันธุ์ หมั่นสกุล 1
88 ชัยวัฒน์ งามเจตนวัฒน์ 1
89 ศมลวรรณ วรกาญจน์ 1
90 ยุทธนา เรืองเดชบุญฤทธิ์ 1
91 ฉัตรเพชร ยศพล 1
92 อมรา พงศาพิชญ์ 1
93 สัญชวัล อิงคภาคย์ 1
94 สุวิมล ภักดิ์พิบูลย์ 1
95 ศกลธน ราโชกาญจน์ 1
96 ประธาน อารีพล 1
97 อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ 1
98 ปวาฬ ศรีชมภู 1
99 พรชัย อนุตรอำไพ 1
100 Sasidhorn Buddhawong 1
101 เบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ 1
102 เพิ่มศักดิ์ กาญจนบุตร 1
103 ศศิธร ใฝ่สัจจะธรรม 1
104 สุวัฒนา ธาดานิติ 1
105 วรันธร คำพิลา 1
106 จรัส สุวรรณมาลา 1
107 จุฑามาศ เกตุทัต 1
108 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 1
109 วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ 1
110 ปลอดประสพ สุรัสวดี 1
111 เกศรัชฎา กลั่นกรอง 1
112 อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2554 5
4 2552 6
5 2551 8
6 2550 5
7 2549 5
8 2548 1
9 2547 10
10 2546 3
11 2545 3
12 2544 4
13 2543 4
14 2542 2
15 2539 9
16 2538 1
17 2537 2
18 2536 1
19 2535 2
20 2529 1
21 2527 2
22 2526 2
23 2525 1
24 2524 1
25 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลกระทบจากการคงอยู่ของชุมชนต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยรอบ: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
2 การผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากกากตะกอนน้ำเสียชุมชนร่วมกับแกลบด้วยวิธีการอัดแบบเอ็กทรูชัน
ปี พ.ศ. 2556
3 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากต้นข้าวโพดด้วยวิธีการพื้นผิวตอบสนอง
ปี พ.ศ. 2554
4 การกำจัดซีโอดี และ สีของน้ำชะขยะจากหลุมฝังกลบกากของเสียอันตรายโดยวิธีการทางเคมีและกายภาพ
5 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการดูดติดอาร์เซนิกระหว่างทรายเคลือบเหล็กและทรายเคลือบไคโตซานที่เตรียมจากทรายใช้แล้วของเตาฟลูอิดไดซ์เบด
6 การหาพื้นที่สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
7 การเลือกพื้นที่ฝังกลบขยะและการเตรียมการใช้งานหลังการฝังกลบ กรณีศึกษา : เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
8 การลดซีโอดีและสีในน้ำชะขยะจากหลุมฝังกลบของเสียอันตรายโดยใช้ เฟอริกคลอไรด์ ซีโอไลต์ และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ปี พ.ศ. 2552
9 ประสิทธิภาพการกำจัดแคดเมียมไอออน (II)โดยใช้ทรายที่ใช้แล้วจากเตาฟลูอิดไดซ์เบดเคลือบเหล็กออกไซด์
10 ประสิทธิภาพของตัวกลางเปลือกหอยนางรมในการบำบัดน้ำเสียที่มีฤทธิ์เป็นกรดด้วยถังกรองไร้อากาศ
11 การใช้ผงกระดูกหมูยับยั้งการดูดดึงแคดเมียมที่ปนเปื้อนในดินของข้าวสองสายพันธุ์
12 ประสิทธิภาพการกำจัดแคดเมียมไอออน [II] โดยใช้ทรายที่ใช้แล้วจากเตาฟลูอิดไดซ์เบดเคลือบเหล็กออกไซด์
13 ประสิทธิภาพของตัวกลางเปลือกหอยนางรมในการบำบัดน้ำเสียที่มีฤทธิ์เป็นกรดด้วยถังกรองไร้อากาศ
14 การใช้ผงกระดูกหมูยับยั้งการดูดดึงแคดเมียมที่ปนเปื้อนในดินของข้าวสองสายพันธุ์
ปี พ.ศ. 2551
15 การลดซีโอดีและสีของน้ำกากส่าโดยใช้กากตะกอนระบบผลิตน้ำประปาเถ้าลอยแอสฟัลท์และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ : รายงานวิจัย
16 การกำจัดโครเมียมในน้ำเสียโดยใช้ซีโอไลต์ที่สังเคราะห์จากเถ้าลอยชานอ้อยและเถ้าลอยถ่านหิน
17 การกำจัดแอมโมเนียในนากุ้งโดยใช้ซีโอไลต์ที่สังเคราะห์จากเถ้าลอยถ่านหิน
18 การจัดการคุณภาพน้ำของลุ่มน้ำเพชรบุรีโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
19 การกำจัดตะกั่วและแคดเมียมด้วยสารดูดซับจากกระดูกหมู
20 การกำจัดสีจากสีย้อมธรรมชาติ ด้วยกระบวนการดูดติดผิว โดยใช้ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากไม้ยูคาลิปตัส
21 การกำจัดแอมโมเนียในนากุ้ง โดยใช้ซีโอไลต์ที่สังเคราะห์จากเถ้าลอยถ่านหิน
22 การกำจัดโครเมียมในน้ำเสีย โดยใช้ซีโอไลต์ที่สังเคราะห์จากเถ้าลอยชานอ้อยและเถ้าลอยถ่ายหิน
ปี พ.ศ. 2550
23 การกำจัดซีโอดีในน้ำเสียโรงงานฟอกย้อมโดยใช้ซีโอไลต์จากเถ้าลอยถ่านหิน
24 ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของแหล่งไนโตรเจนกับเวลาการย่อยสลายสมบูรณ์ของปุ๋ยหมัก
25 การใช้น้ำกากส่าของโรงงานสุราในการทำน้ำสกัดชีวภาพ
26 การกำจัดซีโอดี และสีของน้ำกากส่าโดยการตกตะกอนด้วยสารส้มกับโพลิเมอร์และถ่านกัมมันต์
27 การบำบัดน้ำกากส่าโดยใช้กากตะกอนระบบผลิตน้ำประปา เถ้าลอยแอสฟัลท์และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ปี พ.ศ. 2549
28 การสังเคราะห์ซีโอไลต์จากเถ้าลอยถ่านหินและจากเถ้าลอยชานอ้อย เพื่อกำจัดตะกั่วในน้ำเสียอุตสาหกรรม
29 การสังเคราะห์ซีโอไลต์จากเถ้าลอยถ่านหินและจากเถ้าลอยชานอ้อย เพื่อการกำจัดตะกั่วในน้ำเสียอุตสาหกรรมจากโรงงานผลิตตะกั่วแท่ง : รายงานผลการวิจัย
30 การกำจัดสีจากน้ำชะมูลฝอยโดยใช้ถ่านกัมมันต์จากเมล็ดมะขาม
31 การกำจัดแคดเมียมและสังกะสีในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากกะลามะพร้าว และเมล็ดมะขาม
32 ประสิทธิภาพของหญ้าแฝกลุ่มและหญ้าแฝกดอนในการดูดดึงแคดเมียมและสังกะสีออกจากดิน
ปี พ.ศ. 2548
33 การใช้ถ่านกัมมันต์จากไม้ยูคาลิปตัส (Eucalyptus camaldulensis Dehnh. ) และไม้กระถินเทพา (Acacia mangium Willd. ) เพื่อการกำจัดโครเมียม และนิเกิล จากน้ำเสียสังเคราะห์
ปี พ.ศ. 2547
34 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ค่าความร้อนของมูลฝอยชุมชนของกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณเชิงเส้น
35 การใช้น้ำด่างที่ใช้แล้วจากอุตสาหกรรมรมดำในกระบวนการตกตะกอนตะกั่ว ในน้ำเสียอุตสาหกรรมการหลอมแบตเตอรี่เก่า
36 การกำจัดตะกั่วในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ซีโอไลต์ที่สังเคราะห์จากเถ้าลอยถ่านหินและจากเถ้าลอยชานอ้อย
37 ประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากกากขี้แป้งของโรงงานน้ำยางข้นในการกำจัดสีย้อมในน้ำเสียสังเคราะห์
38 การใช้ประโยชน์กากขี้แป้งจากโรงงานผลิตน้ำยางข้นในรูปสารบำรุงดิน
39 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงเส้นระหว่างค่าบีโอดีและซีโอดีของน้ำชะมูลฝอยชุมชนกับองค์ประกอบทางกายภาพของมูลฝอยชุมชนและสภาพแวดล้อม
40 ตัวดูดซับที่เตรียมจากดินเหนียวและกากขี้แป้งของโรงงานน้ำยางข้นเพื่อการดูดซับตะกั่วและแคดเมียมในน้ำเสียสังเคราะห์
41 การกำจัดแคดเมียมจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยถ่านไม้กัมมันต์ที่เตรียมจากถ่านไม้
42 การใช้น้ำด่างที่ใช้แล้วจากอุตสาหกรรมรมดำในกระบวนการตกตะกอนตะกั่ว ในน้ำเสียอุตสาหกรรมการหลอมแบตเตอรี่เก่า
43 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ค่าความร้อน ของมูลฝอยชุมชนของกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณเชิงเส้น
ปี พ.ศ. 2546
44 ดินเผาดูดซับจากดินเหนียวและขี้เลื่อยเพื่อดูดซับแคดเมียมในน้ำเสียสังเคราะห์
45 ตัวดูดซับที่ผลิตจากดินดำผสมกะลามะพร้าวหรือกะลาปาล์ม เพื่อการดูดซับเฮกซะวาเลนท์โครเมียมในน้ำเสียสังเคราะ
46 การศึกษาประสิทธิภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้นเพื่อบำบัดน้ำเสียจากระบบบำบัดของโรงงานอุตสาหกรรมน้ำย้น
ปี พ.ศ. 2545
47 ประสิทธิภาพการกำจัดโลหะหนักบางชนิดในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมแผงวงจรพิมพ์ด้วยตัวกลางเศษคอนกรีต
48 การกำจัดตะกั่วในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยถ่านกัมมันต์จากขี้เลื่อย
49 การเตรียมโคแอกกูแลนด์จากกากของเสียอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
ปี พ.ศ. 2544
50 ความสัมพันธ์ของปริมาณโลหะหนักในกากตะกอนกับประสิทธิภาพการบำบัดของโรงบำบัดน้ำเสียสี่พระยา
51 การกำจัดตะกั่วและปรอทจากน้ำทิ้งอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยใช้ถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์มและกะลามะพร้าว
52 การกำจัดตะกั่วจากน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยกระบวนการดูดติดผิว โดยใช้ถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
53 ประสิทธิภาพของหญ้าแฝกหอม Vetiveria zizanioides (Linn.) Nash และหญ้าแฝกดอน Vetiveria nemoralis A. Camus ในการกำจัดโครเมียมในพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้น เพื่อการบำบัดน้ำเสียขั้นสุดท้ายจากโรงฟอกหนัง
ปี พ.ศ. 2543
54 การปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน โดยใช้กระบวนการกรองที่มีเศษคอนกรีตเป็นสารกรอง
55 การบำบัดน้ำเสียจากโรงฟอกหนังโดยใช้กระบวนการกรองที่มีเศษหินแกรนิตเป็นสารกรอง
56 ประสิทธิภาพการกำจัดสารหนูในน้ำสังเคราะห์ด้วยตัวกลางเศษคอนกรีต
57 การลดค่าซีโอดีในน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยกระบวนการตกตะกอนทางเคมีกับโทลีอลูมิเนียมคลอไรด์, เฟอร์ริกซัลเฟตและแคลเซียมไฮดรอกไซด์
ปี พ.ศ. 2542
58 การป้องกันมลภาวะของแหล่งน้ำในเขตชุมชนของอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
59 การจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำเพื่อการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ในเขตอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2539
60 ประสิทธิภาพของกกกลม Cyperus corymbosus ธูปฤาษี Typha angustifolia อ้อ Phragmites australis และแห้วทรงกระเทียม Eleocharis dulcis ในพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขั้นเพื่อการบำบัดโครเมียมในน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมชุบโลหะ
61 Efficiency of Cyperus corymbosus and Eleocharis dulcis in constructed wetlands for municipal wastewater treatment
62 ประสิทธิภาพของการลดซีโอดี และสีออกจากน้ำชะมูลฝอยด้วยกระบวนการดูดติดผิว โดยใช้ถ่านกัมมันต์ ถ่านไม้ และถ่านแกลบ
63 อัตราการเกิดและลักษณะทางกายภาพของขยะจากอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
64 ปริมาณสารมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายควันของเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ แบบของกองอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
65 การใช้ถ่านกัมมันต์ในการดูดติดผิวโลหะหนักจากน้ำชะมูลฝอย ที่ผ่านบ่อเก็บกัก
66 ระดับตะกั่วในเลือดของคนงานโรงงานอิเลกทรอนิกส์
67 การจัดเส้นทางเดินที่เหมาะสมของรถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษากรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก
68 แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณ ที่ได้รับผลกระทบจากแหล่งกำจัดมูลฝอยแบบเทกองกลางแจ้ง : กรณีศึกษา ซอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
69 การทำให้เกิดเสถียรภาพของเหล็กในน้ำใต้ดินโดยสารโซเดียมซิลิเกตและสารโพลีฟอสเฟต
ปี พ.ศ. 2537
70 อัตราการย่อยสลายของกกสามเหลี่ยม Scirpus qrossus บัวสาย Nymphaea lotus และดีปลีน้ำ Potamogeton malaianus ในบึงบอระเพ็ด
71 การพยากรณ์ความต้องการน้ำสำหรับการประปาขอนแก่น โดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
ปี พ.ศ. 2536
72 การปนเปื้อนของปรอท แคดเมียม แมงกานีสในดินตะกอนใกล้เคียงสถานการณ์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2535
73 โครงการการเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโครงการกำจัดขยะนำร่อง : รายงานฉบับสมบูรณ์
74 ประสิทธิภาพการกรองเหล็กออกจากน้ำบาดาลสังเคราะห์ โดยใช้ตัวกรองที่เป็นทรายไม่ได้คัดขนาด ถ่าน และเถ้าแกลบ
ปี พ.ศ. 2529
75 โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2527
76 การศึกษาปัญหาสภาวะแวดล้อมในเขตชนบทของจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะที่ 1 ด้านทรัพยากรกายภาพ ส่วนที่ 2 ที่เกี่ยวกับทรัพยากรแหล่งน้ำ : รายงานผลการวิจัย
77 การศึกษาเกี่ยวกับบันไดปลาโจน : ที่ลำน้ำ หนองหาน จังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2526
78 แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
79 การศึกษาศักยภาพของแหล่งน้ำคุณภาพน้ำและการจัดสรรการใช้น้ำของจังหวัดระยอง (ในฤดูแล้ง) : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2525
80 วิวัฒนาการด้านการสุขาภิบาลในรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ : รายงานการศึกษา
ปี พ.ศ. 2524
81 การศึกษาบันไดปลาโจนในประเทศไทย