ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิสิต พันธมิตร 10
2 ไพรัช กาญจนการุณ 6
3 ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์ 4
4 ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ 3
5 อารีย์ เชื้อเมืองพาน 3
6 ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ 3
7 วรวิทย์ เจริญเลิศ 3
8 วิชุลดา มาตันบุญ 3
9 สุรภร วิศิษฎ์สุวรรณ 2
10 นัทธมน ธีระกุล 2
11 กันต์สินี กันทะวงศ์วาร 2
12 ธีรดา เหล็กงาม 2
13 ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ 2
14 ประเสริฐ ไชยทิพย์ 2
15 เชษฐภูมิ วรรณไพศาล 2
16 ปัทมา ฉิมพาลี 2
17 ศศิเพ็ญ พวงสายใจ 2
18 กาญจนา โชคถาวร 2
19 สุขุม พันธุ์ณรงค์ 2
20 คมสัน สุริยะ 2
21 อารี วิบูลย์พงศ์ 2
22 วัชรี พฤกษิกานนท์ 2
23 พิมลพรรณ บุญยะเสนา 2
24 พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์ 2
25 อัญชลี เจ็งเจริญ 1
26 ปัสสณา เจริญสำราญ 1
27 สามารถ พวงเรือนแก้ว 1
28 วริษา วิสุทธิใจ 1
29 ธาดา สุขะปุณพันธุ์ 1
30 ยุทธนา ใจการ 1
31 สินธนา พลภักดี 1
32 วิษณุเดช นันไชยแก้ว 1
33 กิติพงษ์ กิติบุตร 1
34 อัครา พรหมเผ่า 1
35 พันธ์นริศร์ เธียรธนาการ 1
36 นัทมน คงเจริญ 1
37 กวินทร์ วิชาลัย 1
38 สุวัฒน์ เลิศชนะวงษ์ 1
39 ศุภัคษร เรืองฉิม 1
40 จุติพร ฟูเต็มวงค์ 1
41 มาโนช โพธาภรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2556 1
4 2553 1
5 2552 5
6 2551 3
7 2544 2
8 2537 2
9 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ (S.W.A.T) ตำรวจภูธร ภาค 5
ปี พ.ศ. 2557
2 ผลกระทบของนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ต่อธุรกิจขนาดย่อม ในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการพื้นที่รอบกว๊านพะเยาในจังหวัดพะเยา
4 ความอยู่รอดของเศรษฐกิจชุมชนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์: กรณีศึกษากลุ่มใบตองคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2556
5 การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการลุ่มนํ้าสาขาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
6 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
7 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุน ของการทำฟาร์มไก่ไข่ ในเขตตำบลบ้านนา จังหวัดนครนายก
8 การพยากรณ์การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย โดยวิธีอารีแม็กซ์
9 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอนแทน ของการให้บริการข้อมูลอุทกวิทยา ของสถานีสำรวจอุทกวิทยาอุตุนิยมวิทยา ของส่วนอุทกวิทยา ในจังหวัดเชียงใหม่
10 การวิเคราะห์รูปแบบการใช้จ่ายของพนักงาน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
11 การวิเคราะห์ความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศ G7
ปี พ.ศ. 2551
12 ปัจจัยที่มีผลต่อการค้างชำระหนี้สินเชื่อการเกษตร ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรป่าซาง จังหวัดลำพูน
13 การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์โดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ของบริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด [มหาชน]
14 การประเมินผลการติดตามหนี้ค้างชำระสินเชื่อ โครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน เขตเชียงใหม่ 1
ปี พ.ศ. 2544
15 การจัดการกลุ่มสะสมทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบยั่งยืน : กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
16 การพัฒนากลุ่มสะสมทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2537
17 โครงสร้าง พฤติกรรม และผลการดำเนินการทางด้านตลาดสุกรในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
18 โครงสร้าง พฤติกรรม และผลการดำเนินการทางด้านตลาดสุกรในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน / ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์