ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธเนศ รัตนวิไล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ฉนวนกันเสียงและความร้อนจากโฟมยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2558
2 ผลกระทบของลำดับการให้พลังงานความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟและลมร้อนต่อการแห้งของไม้ยางพารา
ปี พ.ศ. 2557
3 ผลกระทบของคุณลักษณะไฟเบอร์ต่อสมบัติเชิงกลและเชิงความร้อนของไม้พลาสติกจากการอัดรีด
4 ผลกระทบของคุณลักษณะเส้นใยต่อสมบัติทางกลและทางความร้อนของไม้พลาสติกจากกระบวนการอัดรีด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
5 สูตรที่เหมาะสมต่อพฤติกรรมทางกลและการคืบของวัสดุผสมพอลิโพรพิลีนรีไซเคิลและผงไม้ยางพารา
ปี พ.ศ. 2556
6 สูตรที่เหมาะสมต่อพฤติกรรมทางกลและการคืบของวัสดุผสมพอลิโพรพิลีนรีไซเคิลและผงไม้ยางพารา
7 ผลกระทบของลำดับการให้พลังงานความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟและลมร้อนต่อการแห้งของไม้ยางพารา
8 ผลกระทบของคุณลักษณะเส้นใยต่อสมบัติทางกลและทางความร้อนของไม้พลาสติกจากกระบวนการอัดรีด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
9 ผลกระทบของคุณลักษณะไฟเบอร์ต่อสมบัติเชิงกลและเชิงความร้อนของไม้พลาสติกจากการอัดรีด
ปี พ.ศ. 2555
10 ปัจจัยการขึ้นรูปไม้พลาสติกด้วยเครื่องฉีดพลาสติก
11 การขึ้นรูปผงไม้ธรรมชาติและ HDPE ด้วยเครื่องฉีดพลาสติก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
12 ปัจจัยการขึ้นรูปไม้พลาสติกด้วยเครื่องฉีดพลาสติก
13 การขึ้นรูปผงไม้ธรรมชาติและ HDPE ด้วยเครื่องฉีดพลาสติก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2552
14 EQ กับผลการเรียนของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
15 การปรับปรุงกระบวนการอบไม้ยางพาราในโรงงานเฟอร์นิเจอร์
16 การปรับปรุงกระบวนการอบไม้ยางพารา ในโรงงานเฟอร์นิเจอร์
ปี พ.ศ. 2551
17 การอบไม้ยางพาราด้วยคลื่นไมโครเวฟและเจ็ทลมร้อน
ปี พ.ศ. 2550
18 เครื่องต้นแบบผลิตไคติน-ไคโตซานเพื่อใช้ในทางการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2549
19 การรักษาสภาพไม้ยางพาราด้วยน้ำส้มควันไม้
20 การปรับปรุงกระบวนการอบไม้ยางพาราในโรงงานเฟอร์นิเจอร์
ปี พ.ศ. 2547
21 การพัฒนาหน่วยการผลิตอัตโนมัติ
22 การพัฒนาหน่วยการผลิตอัตโนมัติ