ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธเนศ ต่วนชะเอม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 23
2 ทิพาพรรณ สุวรรณโน 9
3 ศิลป์ชัย นิลกรณ์ 8
4 สุชาดา นาคฤทธิ์ 8
5 สุวิมล ติรกานันท์ 5
6 วรรณา แผนมุนิน 4
7 บุญทัน ดอกไธสง 4
8 บุญเฉิด โสภณ 4
9 จุฑามณี เอี่ยมสุพรรณ 3
10 สุดาภรณ์ อรุณดี 2
11 สมสุข โชติปาละกุล 2
12 สุภา ทองคง 2
13 สุวรรณิน คณานุวัฒน์ 2
14 สุวิมล ราชธนบริบาล 2
15 ศักดิ์ชาย นาคนก 2
16 เพ็ญศรี ฟองหิรัญรัตน์ 2
17 ปิยวรรณ ประเสริฐศรี 2
18 อนันต์ เติมสินวาณิช 2
19 รัชนี แสงศิริ 2
20 วิทยา อินทรพิมล 2
21 วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 2
22 อำไพ หมื่นสิทธิ์ 2
23 แสวง จงสุจริตธรรม 2
24 อนันต์ คำคง 2
25 สิริประภา กลั่นกลิ่น 2
26 กฤษธวัช นพนาคีพงษ์ 2
27 ขวัญฤดี พงศ์สุชาติ 2
28 กาญจนา ค้ายาดี 2
29 พรชัย นพนาคีพงษ์ 2
30 อัมพา เกียรติก้องคีรี 2
31 อำพล ศิริพันธุ์ 2
32 อำพัน พรหมบุตร 2
33 ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล 2
34 อัจฉราวรรณ สุขเกิด 2
35 นภาพร นิลาภรณ์กุล 2
36 กุหลาบ รัตนสัจธรรม 2
37 จิตรี โพธิมามกะ 2
38 สุรินทร์ นิยมางกูร 2
39 วิเชียร ทองสิน 2
40 วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ 2
41 อารยา ศานติสรร 2
42 จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ 2
43 พรเพ็ญ วรสิทธา 2
44 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 2
45 รัฐภูมิ ปาการเสรี 2
46 บุษกร สำโรงทอง 2
47 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2
48 นภาพร หงษ์ภักดี 2
49 เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ 2
50 เสาวรีย์ ตะโพนทอง 2
51 ธราธิป พุ่มกำพล 2
52 นันทวรรณ เจริญจิตต์ 2
53 บัณฑิต ศรีเมือง 2
54 ชวลิต สันถวะโกมล 2
55 โชคชัย เดชรอด 2
56 นรา หัตถสิน 2
57 เจนวิทย์ พิทักษ์ 2
58 กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ 2
59 จริยา อ่อนฤทธิ์ 2
60 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 2
61 อภิชัย รุจิระชุณห์ 1
62 เสรี วงษ์มณฑา 1
63 เสริมพงศ์ ผาพันธ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 1
2 2548 1
3 2547 1
4 2546 3
5 2523 1
6 543 37
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 สภาพวัฒนธรรมล้านนาบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
ปี พ.ศ. 2548
2 สึนามิ คลื่นกรรมแห่งความทรงจำ
ปี พ.ศ. 2547
3 ความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำปิง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พ.ศ.2547
ปี พ.ศ. 2546
4 การวิเคราะห์ผลงานการศึกษา วิจัย การแปรรูปผลผลิตการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประชาชน ในจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย
5 การวิเคราะห์ผลงานการศึกษา วิจัย การแปรรูปผลผลิตการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประชาชน ในจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย
6 การวิจัยและพัฒนาดอยวาวี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2523
7 การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย