ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธเนศ ต่วนชะเอม
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 23
2 ทิพาพรรณ สุวรรณโน 9
3 ศิลป์ชัย นิลกรณ์ 8
4 สุชาดา นาคฤทธิ์ 8
5 สุวิมล ติรกานันท์ 5
6 วรรณา แผนมุนิน 4
7 บุญทัน ดอกไธสง 4
8 บุญเฉิด โสภณ 4
9 จุฑามณี เอี่ยมสุพรรณ 3
10 อำไพ หมื่นสิทธิ์ 2
11 อำพัน พรหมบุตร 2
12 พรชัย นพนาคีพงษ์ 2
13 กาญจนา ค้ายาดี 2
14 อนันต์ คำคง 2
15 อำพล ศิริพันธุ์ 2
16 สุวิมล ราชธนบริบาล 2
17 สุวรรณิน คณานุวัฒน์ 2
18 แสวง จงสุจริตธรรม 2
19 อนันต์ เติมสินวาณิช 2
20 อัจฉราวรรณ สุขเกิด 2
21 อัมพา เกียรติก้องคีรี 2
22 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 2
23 อารยา ศานติสรร 2
24 จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ 2
25 จิตรี โพธิมามกะ 2
26 กุหลาบ รัตนสัจธรรม 2
27 สุรินทร์ นิยมางกูร 2
28 บุษกร สำโรงทอง 2
29 รัฐภูมิ ปาการเสรี 2
30 กฤษธวัช นพนาคีพงษ์ 2
31 ขวัญฤดี พงศ์สุชาติ 2
32 พรเพ็ญ วรสิทธา 2
33 สุภา ทองคง 2
34 สิริประภา กลั่นกลิ่น 2
35 วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 2
36 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 2
37 จริยา อ่อนฤทธิ์ 2
38 เจนวิทย์ พิทักษ์ 2
39 ชวลิต สันถวะโกมล 2
40 โชคชัย เดชรอด 2
41 กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ 2
42 นรา หัตถสิน 2
43 วิเชียร ทองสิน 2
44 วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ 2
45 นภาพร หงษ์ภักดี 2
46 เสาวรีย์ ตะโพนทอง 2
47 สุดาภรณ์ อรุณดี 2
48 เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ 2
49 รัชนี แสงศิริ 2
50 ธราธิป พุ่มกำพล 2
51 วิทยา อินทรพิมล 2
52 ศักดิ์ชาย นาคนก 2
53 สมสุข โชติปาละกุล 2
54 ปิยวรรณ ประเสริฐศรี 2
55 เพ็ญศรี ฟองหิรัญรัตน์ 2
56 นภาพร นิลาภรณ์กุล 2
57 ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล 2
58 นันทวรรณ เจริญจิตต์ 2
59 บัณฑิต ศรีเมือง 2
60 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2
61 อภิชัย รุจิระชุณห์ 1
62 เสรี วงษ์มณฑา 1
63 เสริมพงศ์ ผาพันธ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2550 3
3 2549 3
4 2548 2
5 2547 3
6 2546 7
7 2545 3
8 2544 1
9 2543 1
10 2542 1
11 2541 1
12 2540 4
13 2539 1
14 2537 1
15 2536 1
16 2535 2
17 2534 2
18 2533 1
19 2532 1
20 2523 1
21 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การนวดไทยในแหล่งท่องเที่ยวชายหาด : กรณีชายหาดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ปี 2545
ปี พ.ศ. 2550
2 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
3 สภาพวัฒนธรรมล้านนาบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
4 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำปิงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พ.ศ.2547
ปี พ.ศ. 2549
5 สภาพวัฒนธรรมล้านนาบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
6 การวิจัยและพัฒนาดอยวาวี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืน
7 สภาพวัฒนธรรมล้านนาบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
ปี พ.ศ. 2548
8 การวิเคราะห์ผลงานการศึกษา วิจัย การแปรรูป ผลผลิตการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย
9 สึนามิ คลื่นกรรมแห่งความทรงจำ
ปี พ.ศ. 2547
10 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
11 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำปิงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พ.ศ.2547
12 ความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำปิง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พ.ศ.2547
ปี พ.ศ. 2546
13 การวิจัยและพัฒนาดอยวาวี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืน
14 การวิเคราะห์ผลงานการศึกษา วิจัย การแปรรูป ผลผลิตการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย
15 การคุ้มครองแรงงานไทย ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
16 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนบนพื้นที่สูงวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
17 การวิเคราะห์ผลงานการศึกษา วิจัย การแปรรูปผลผลิตการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประชาชน ในจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย
18 การวิเคราะห์ผลงานการศึกษา วิจัย การแปรรูปผลผลิตการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประชาชน ในจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย
19 การวิจัยและพัฒนาดอยวาวี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2545
20 การคุ้มครองแรงงานไทย ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
21 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนบนพื้นที่สูงวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
22 การนวดไทยในแหล่งท่องเที่ยวชายหาด : กรณีชายหาดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ปี 2545
ปี พ.ศ. 2544
23 การประเมินผลการจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2543
ปี พ.ศ. 2543
24 การประเมินผลการจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2543
ปี พ.ศ. 2542
25 การรับรู้ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจกับความเป็นอยู่ของข้าราชการ และลูกจ้างเอกชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2541
26 การรับรู้ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจกับความเป็นอยู่ของข้าราชการ และลูกจ้างเอกชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2540
27 ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมของเยาวชนไทย
28 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
29 ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเยาวชนไทย
30 บทบาทของครอบครัวในการป้องกันโรคเอดส์ ศึกษาเปรียบเทียบจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2539
31 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2537
32 บทบาทของครอบครัวในการป้องกันโรคเอดส์ ศึกษาเปรียบเทียบจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2536
33 การติดตามผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิจัยสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 1-35
ปี พ.ศ. 2535
34 ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ศึกษาเปรียบเทียบเขตเมืองกับชนบทจังหวัดขอนแก่นและเชียงใหม่
35 ศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว ที่มีสมาชิกไปและไม่ไปทำงานต่างประเทศ จังหวัดขอนแก่นและลำปาง
ปี พ.ศ. 2534
36 ความร่วมมือในโครงการพัฒนาชนบทตามแนวอุดมการณ์ แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ของประชาชนในภาคเหนือและ ภาคใต้ พ.ศ. 2529
37 กระบวนการและวิธีการพัฒนาจิตใจ เพื่อพัฒนาสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2533
38 บทบาทของสื่อมวลชนกับการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีการรับรู้ของประชาชนในชนบทในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเรื่องอาหารที่เป็นพิษและยาที่เป็นอันตราย พ.ศ. 2528
ปี พ.ศ. 2532
39 ศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว ที่มีสมาชิกไปและไม่ไปทำงานต่างประเทศ จังหวัดขอนแก่นและลำปาง
ปี พ.ศ. 2523
40 การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
41 ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ศึกษาเปรียบเทียบเขตเมืองกับชนบทจังหวัดขอนแก่นและเชียงใหม่
42 ความร่วมมือในโครงการพัฒนาชนบทตามแนวอุดมการณ์ แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ของประชาชนในภาคเหนือและ ภาคใต้ พ.ศ. 2529
43 กระบวนการและวิธีการพัฒนาจิตใจ เพื่อพัฒนาสังคมไทย
44 การติดตามผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิจัยสังคม ศาสตร์ รุ่นที่ 1-35