ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธเนศ จันทร์เทศ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ณกรณ์ ไกรอนุพงษา 15
2 วิโรจน์ แก้วเรือง 14
3 จินตนาภรณ์ วัฒนธร 14
4 พิมพ์รำไพ ว่องไว 12
5 สถาพร วงศ์เจริญวนกิจ 12
6 สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด 12
7 สุรพล นธการกิจกุล 12
8 สุนีย์ จันทร์สกาว 12
9 นางสาววิภาวี หีบแก้ว 11
10 นงนุช เอื้อบัณฑิต 3
11 สุภาพร มัชฌิมะปุระ 3
12 ศุภชัย ติยวรนันท์ 2
13 จิณัติตา จิตติวัฒน์ 2
14 สุกานดา คำปลิว 2
15 เทอดไทย ทองอุ่น 2
16 ดิเรก สังข์ศร 1
17 สมบัติ กองภา 1
18 จิรศักดิ์ เพ็ชรมีศรี 1
19 วนิดา สุวรรณสิทธิ์ 1
20 วัชรพงษ์ แก้วหอม 1
21 เยาวภา สุกฤตานนท์ 1
22 นพดล พันธุ์คำเกิด 1
23 วสันต์ นุ้ยภิรมย์ 1
24 วิศิษฐ์ ไฝจันทร์ 1
25 ประชาชาติ นพเสนีย์ 1
26 สุริยะ จันทร์แสงศรี 1
27 ไพบูลย์ ตาเจริญเมือง 1
28 พะเยาว์ บุตรวาทิตย์ 1
29 วรพจน์ รักสังข์ 1
30 อดิษฐ์ อินทร์สุวรรณ 1
31 สุชาติ จุลพูล 1
32 จิราลักษณ์ ปรีดี 1
33 ลำแพน สารจันทึก 1
34 ดนัย นาคประเสริฐ 1
35 รุ่งรัตน์ อิฐรัตน์ 1
36 นคร มหายศนันท์ 1
37 สุกัญญา ชุ่มชื่น 1
38 ธนพร ศิลปชัย 1
39 มณชัย มีสุข 1
40 โอภาส คล้ายทรง 1
41 สมพันธ์ ศรีหาวงษ์ 1
42 สยุมพร สุภรพงษ์ 1
43 สันติภาพ นวลจำรัส 1
44 สำราญ สุขใจ 1
45 พิชัย เชื้องาม 1
46 พัชรินทร์ โพธิ์ทอง 1
47 ณรงค์ แก้วสาหลง 1
48 นพพร กองพันธ์ 1
49 บุษรา จงรวยทรัพย์ 1
50 ปรีชา แต่งผิว 1
51 สุรพงศ์ จันทร์พงษ์ 1
52 สุเทพ ขวัญเผือก 1
53 วิภาวี ทูคำมี 1
54 ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว 1
55 ภาวี หีบแก้ว 1
56 พรทิพย์ เพชรมนต์ 1
57 ปณคพร วรรณานนท์ 1
58 พาณี ศิริสะอาด 1
59 เกษมศักดิ์ ตั้งมั่น 1
60 เยาวลักษณ์ ทองทวี 1
61 เรืองศักดิ์ บุญโนนแต้ 1
62 โสภณ ยอดพรหม 1
63 ภุชงค์ เพชรมนต์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2532 1
4 543 17