ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธเนศ จันทร์เทศ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ณกรณ์ ไกรอนุพงษา 15
2 วิโรจน์ แก้วเรือง 14
3 จินตนาภรณ์ วัฒนธร 14
4 พิมพ์รำไพ ว่องไว 12
5 สถาพร วงศ์เจริญวนกิจ 12
6 สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด 12
7 สุรพล นธการกิจกุล 12
8 สุนีย์ จันทร์สกาว 12
9 นางสาววิภาวี หีบแก้ว 11
10 นงนุช เอื้อบัณฑิต 3
11 สุภาพร มัชฌิมะปุระ 3
12 ศุภชัย ติยวรนันท์ 2
13 จิณัติตา จิตติวัฒน์ 2
14 สุกานดา คำปลิว 2
15 เทอดไทย ทองอุ่น 2
16 วนิดา สุวรรณสิทธิ์ 1
17 สุริยะ จันทร์แสงศรี 1
18 มณชัย มีสุข 1
19 รุ่งรัตน์ อิฐรัตน์ 1
20 จิรศักดิ์ เพ็ชรมีศรี 1
21 สมบัติ กองภา 1
22 ประชาชาติ นพเสนีย์ 1
23 เยาวภา สุกฤตานนท์ 1
24 วัชรพงษ์ แก้วหอม 1
25 ดิเรก สังข์ศร 1
26 นคร มหายศนันท์ 1
27 สุชาติ จุลพูล 1
28 จิราลักษณ์ ปรีดี 1
29 วิศิษฐ์ ไฝจันทร์ 1
30 ณรงค์ แก้วสาหลง 1
31 นพพร กองพันธ์ 1
32 บุษรา จงรวยทรัพย์ 1
33 อดิษฐ์ อินทร์สุวรรณ 1
34 พะเยาว์ บุตรวาทิตย์ 1
35 ธนพร ศิลปชัย 1
36 ดนัย นาคประเสริฐ 1
37 ลำแพน สารจันทึก 1
38 ไพบูลย์ ตาเจริญเมือง 1
39 สุกัญญา ชุ่มชื่น 1
40 วิภาวี ทูคำมี 1
41 สำราญ สุขใจ 1
42 สุรพงศ์ จันทร์พงษ์ 1
43 สุเทพ ขวัญเผือก 1
44 เกษมศักดิ์ ตั้งมั่น 1
45 สันติภาพ นวลจำรัส 1
46 สยุมพร สุภรพงษ์ 1
47 ปรีชา แต่งผิว 1
48 พัชรินทร์ โพธิ์ทอง 1
49 พิชัย เชื้องาม 1
50 สมพันธ์ ศรีหาวงษ์ 1
51 เยาวลักษณ์ ทองทวี 1
52 เรืองศักดิ์ บุญโนนแต้ 1
53 พรทิพย์ เพชรมนต์ 1
54 ภุชงค์ เพชรมนต์ 1
55 วรพจน์ รักสังข์ 1
56 นพดล พันธุ์คำเกิด 1
57 ภาวี หีบแก้ว 1
58 ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว 1
59 โสภณ ยอดพรหม 1
60 โอภาส คล้ายทรง 1
61 พาณี ศิริสะอาด 1
62 ปณคพร วรรณานนท์ 1
63 วสันต์ นุ้ยภิรมย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2532 1
4 543 17