ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธเนศ จันทร์เทศ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ณกรณ์ ไกรอนุพงษา 15
2 วิโรจน์ แก้วเรือง 14
3 จินตนาภรณ์ วัฒนธร 14
4 พิมพ์รำไพ ว่องไว 12
5 สถาพร วงศ์เจริญวนกิจ 12
6 สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด 12
7 สุรพล นธการกิจกุล 12
8 สุนีย์ จันทร์สกาว 12
9 นางสาววิภาวี หีบแก้ว 11
10 นงนุช เอื้อบัณฑิต 3
11 สุภาพร มัชฌิมะปุระ 3
12 ศุภชัย ติยวรนันท์ 2
13 จิณัติตา จิตติวัฒน์ 2
14 สุกานดา คำปลิว 2
15 เทอดไทย ทองอุ่น 2
16 พิชัย เชื้องาม 1
17 สมพันธ์ ศรีหาวงษ์ 1
18 สยุมพร สุภรพงษ์ 1
19 สันติภาพ นวลจำรัส 1
20 พัชรินทร์ โพธิ์ทอง 1
21 ปรีชา แต่งผิว 1
22 จิราลักษณ์ ปรีดี 1
23 ณรงค์ แก้วสาหลง 1
24 นพพร กองพันธ์ 1
25 บุษรา จงรวยทรัพย์ 1
26 สำราญ สุขใจ 1
27 พาณี ศิริสะอาด 1
28 ปณคพร วรรณานนท์ 1
29 สุชาติ จุลพูล 1
30 วิภาวี ทูคำมี 1
31 ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว 1
32 ภาวี หีบแก้ว 1
33 โอภาส คล้ายทรง 1
34 โสภณ ยอดพรหม 1
35 สุเทพ ขวัญเผือก 1
36 เกษมศักดิ์ ตั้งมั่น 1
37 เยาวลักษณ์ ทองทวี 1
38 เรืองศักดิ์ บุญโนนแต้ 1
39 สุรพงศ์ จันทร์พงษ์ 1
40 นคร มหายศนันท์ 1
41 ประชาชาติ นพเสนีย์ 1
42 เยาวภา สุกฤตานนท์ 1
43 วัชรพงษ์ แก้วหอม 1
44 ดิเรก สังข์ศร 1
45 วิศิษฐ์ ไฝจันทร์ 1
46 วสันต์ นุ้ยภิรมย์ 1
47 พรทิพย์ เพชรมนต์ 1
48 ภุชงค์ เพชรมนต์ 1
49 วรพจน์ รักสังข์ 1
50 นพดล พันธุ์คำเกิด 1
51 สมบัติ กองภา 1
52 จิรศักดิ์ เพ็ชรมีศรี 1
53 ดนัย นาคประเสริฐ 1
54 ลำแพน สารจันทึก 1
55 ไพบูลย์ ตาเจริญเมือง 1
56 พะเยาว์ บุตรวาทิตย์ 1
57 ธนพร ศิลปชัย 1
58 สุกัญญา ชุ่มชื่น 1
59 วนิดา สุวรรณสิทธิ์ 1
60 สุริยะ จันทร์แสงศรี 1
61 มณชัย มีสุข 1
62 รุ่งรัตน์ อิฐรัตน์ 1
63 อดิษฐ์ อินทร์สุวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2532 1
4 543 17