ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีรเวทย์ ประมวลรัฐการ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2537
1 การปรับตัวของสตรีชนบทต่อวิถีชีวิตในกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีแม่ค้าดอกไม้ย่านปากคลองตลาด
2 การแต่งกายในชีวิตประจำวันของชนเผ่าเย้าในภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2531
3 สภาพเศรษฐกิจสังคมของผู้อยู่อาศัยในบ้านจัดสรรและอาคารชุด (คอนโดมิเนียม) ในกรุงเทพมหานคร : การศึกษาเชิงสำรวจเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2529
4 สภาวะการเปลี่ยนแปลงชุมชนหมู่บ้านในจังหวัดขอนแก่น: ศึกษาการจัดช่วงชั้นทางสังคม
ปี พ.ศ. 2527
5 พฤติกรรมการใช้พลังงานในครัวเรือนของชาวกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2525
6 โครงการสำรวจสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรของกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2523
7 การปรับตัวของผู้ป่วยทางจิตเวชหลังจากได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ (ศึกษาในสถานสงเคราะห์บ้านกึ่งราชวิถี)