ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Teerakiat Kerdcharoen 9
2 อดิสร เตือนตรานนท์ 4
3 Sirapat Pratontep 3
4 สิรพัฒน์ ประโทนเทพ 3
5 Adisorn Tuantranont 3
6 ชัชวาล วงศ์ชูสุข 2
7 วัชรพงษ์ อนันต์ชื่น 2
8 วันชัย ดีเอกนามกูล 2
9 สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ 2
10 เกตุ กรุดพันธ์ 2
11 Somboon Sahasithiwat 2
12 เทวัญ เริ่มสูงเนิน 2
13 กัลยา อุดมวิทิต 2
14 Kalaya Udomvitid 2
15 ปณิตา ล่ำซำ 2
16 Panita Lamsam 2
17 การุณย์ สาดอ่อน 1
18 Sureeporn Uttiya 1
19 เพียงขวัญ วานิชชัง 1
20 Karoon Sadorn 1
21 Piangkhwan Wanitchang 1
22 Santi Vatanayon 1
23 Tienthong Thongpanchang 1
24 จักรพันธุ์ เนรังษี 1
25 Supab Choopun 1
26 สุภาพ ชูพันธ์ 1
27 Chatchawal Wongchoosuk 1
28 Chakkrapan Nerungsi 1
29 อรอนงค์ แช่มเล็ก 1
30 Onanong Chamlek 1
31 สันติ วัฒนายน 1
32 Tanakorn Osotchan 1
33 สุรีย์พร อุทธิยา 1
34 ศรเทพ วรรณรัตน์ 1
35 Toemsak Srikhirin 1
36 Tanakon Osotchan 1
37 Udom Robkob 1
38 เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ 1
39 ตรีเนตร เทพอุดม 1
40 รถพร พละศึก 1
41 สุมนา กลัดสมบูรณ์ 1
42 ธนากร โอสถจันทร์ 1
43 อุดม รอบคอบ 1
44 Renu Sharma 1
45 Nattapong Tongrod 1
46 นัษฐพงษ์ ทองรอด 1
47 Jose Hodak 1
48 Chanchana Thanachayanont 1
49 Joydeep Dutta 1
50 ชัญชณา ธนชยานนท์ 1
51 เทียนทอง ทองพันชั่ง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 2
5 2552 2
6 2551 7
7 2550 1
8 2548 1
9 2547 1
10 2544 1
11 2534 1
12 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 สมาร์ทเซนเซอร์ที่มีโครงสร้างนาโนแบบ 3 มิติเพื่องานประยุกต์ด้านอาหารและการเกษตร
ปี พ.ศ. 2555
2 เซ็นเซอร์ตรวจวัดก๊าซเคมีแบบลูกครึ่ง
ปี พ.ศ. 2554
3 การสร้างรูปแบบและจำลองในระดับนาโนของฟิล์มพอร์ไพรินแบบชั้นเดียวที่ผิวรอยต่อระหว่างน้ำกับอากาศ
ปี พ.ศ. 2553
4 เทคโนโลยีตรวจวัดสภาพล้อมรอบแบบเรียลไทม์เพื่อการใช้งานด้านเกษตรกรรมความแม่นยำสูง
5 Organic electroluminescence devices based on anthracene sulfide derivatives
ปี พ.ศ. 2552
6 Au-doped zinc oxide nanostructure sensors for detection and discrimination of volatile organic compounds
7 สถาปัตยกรรมของอุปกรณ์โมเลกุลแบบฟิล์มบางอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2551
8 การวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทยทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์
9 โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานแสงด้วยฟิล์มบางโพลิเมอร์และออกไซด์ของโลหะ
10 Smart vineyard as a case study for digitized agriculture
11 รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทย ทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์"
12 Effect of Structural Transformation on the Gas-Sensing Properties of Phthalocyanine Thin Films
13 Spectroscopy Studies of Iron Phthalocyanine Thin Films
14 สถาปัตยกรรมของอุปกรณ์โมเลกุลแบบฟิล์มบางอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2550
15 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์แสดงผลวัสดุอินทรีย์เปล่งแสง
ปี พ.ศ. 2548
16 การพัฒนาทฤษฎี โมเดล และซิมูเลชันระดับนาโนสำหรับสสารสภาพควบแน่นแบบอ่อน และการประยุกต์ไปสู่การโมเดลโปรตีน
ปี พ.ศ. 2547
17 การพัฒนาทฤษฎี โมเดล และซิมูเลชันระดับนาโนสำหรับสสารสภาพควบแน่นแบบอ่อน และการประยุกต์ไปสู่การโมเดลโปรตีน
ปี พ.ศ. 2544
18 การศึกษาสมบัติเชิงโครงสร้างและเชิงพลวัตของสารละลายเจือจางอนันต์ของไอออนโลหะอัลคาไลน์ และอัลคาไลน์เอิร์ธ ในแอมโมเนียด้วยการออกแบบและจำลองเชิงโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2534
19 การจำลองพลศาสตร์เชิงโมเลกุลของไอออนสังกะสีในแอมโมเนียเหลว